งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย หน่วยตรวจสอบ ภายใน. Do & Don’t.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย หน่วยตรวจสอบ ภายใน. Do & Don’t."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย หน่วยตรวจสอบ ภายใน

2

3

4

5

6

7 Do & Don’t

8

9

10

11

12

13  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 1. ต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่หรือมีกฎหมายให้ อำนาจและ ต้องกำหนด กิจกรรม ที่จะดำเนินการไว้ใน โครงการ 2. ต้องเป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนที่ให้ ประโยชน์ หรืออำนวยความ สะดวกแก่ประชาชนทั่วไป หรือให้ประชาชน เห็นความสำคัญและ รักษาไว้ ซึ่งศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมอัน ดีของท้องถิ่น 3. กิจกรรมต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ โครงการ หากไม่ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว จะทำให้ โครงการไม่บรรลุผล 4. ในโครงการที่มีกิจกรรมจัดการประกวดหรือ แข่งขัน มูลค่ารางวัลต้องมีสัดส่วนเหมาะสมและ สอดคล้องกับโครงการ เบิกจ่ายเท่าที่จำเป็น เหมาะสม และประหยัด 4. ในโครงการที่มีกิจกรรมจัดการประกวดหรือ แข่งขัน มูลค่ารางวัลต้องมีสัดส่วนเหมาะสมและ สอดคล้องกับโครงการ เบิกจ่ายเท่าที่จำเป็น เหมาะสม และประหยัด

14  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 1. ค่าใช้จ่ายพิธีการทางศาสนา ( พุทธ :15000, พราหมณ์ :25000) 2. ค่ารับรองแขกที่เชิญร่วมงาน ( เบรก :50, อาหารกลางวัน :200) 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย อื่นๆ 4. ค่าวัสดุต่างๆ 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดหรือแข่งขัน ต่างๆ ( กรรมการตัดสิน - ข้าราชการ 400 ไม่ใช่ ข้าราชการ 800) 6. ค่าจ้างเหม่จัดงานนิทรรศการ จัดบอร์ด นิทรรศการ 7. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์

15

16

17

18

19 1. ชื่อโครงการ 2. หลักการและเหตุผล 3. วัตถุประสงค์ 4. กลุ่มเป้าหมาย 5. วิธีดำเนินการ 6. ระยะเวลาและสถานที่ 7. งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ / ผู้ร่วม โครงการ 9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ 10. ติดตามประเมินผล โครงการ

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 ตัวอย่าง

36

37

38

39


ดาวน์โหลด ppt โดย หน่วยตรวจสอบ ภายใน. Do & Don’t.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google