งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SMART PLANNERS Plan it easy Check it carefully. บุคลากรที่เข้าร่วมกลุ่ม : คุณศรีธร ตาวังค์ (ศรีธร) สังกัดหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สมาชิกในกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SMART PLANNERS Plan it easy Check it carefully. บุคลากรที่เข้าร่วมกลุ่ม : คุณศรีธร ตาวังค์ (ศรีธร) สังกัดหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สมาชิกในกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SMART PLANNERS Plan it easy Check it carefully

2 บุคลากรที่เข้าร่วมกลุ่ม : คุณศรีธร ตาวังค์ (ศรีธร) สังกัดหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สมาชิกในกลุ่ม นายเต้า -เต้า560110030 นางสาวกรรณิกาพึ่งรัศมีจอย561510007 นางสาวขวัญกมลประทุมคำแก้ม561510022 นางสาวขวัญชนิศบริสารคุณขวัญ561510023 นางสาวขวัญพิชญ์มานะจีรจรัสนิน561510024 นางสาวคุณาพรทบคลังฝ้าย561510026 นางสาวธัชพรผาทองแนน561510115 อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา

3 การกำหนดหัวข้อปัญหา No.ปัญหา คะแนน ความเป็นไปได้ ความรุนแรง ความถี่ รวม 1 การขาดตกบกพร่องใน ขั้นตอนการทำงานของ บุคลากรในคณะ 1 5 5 25 2 ความพึงพอใจของ นักศึกษาปี1ในการเข้าร่วม กิจกรรมรับน้องของคณะ 3 3 3 27 3 ความพึงพอใจของ นักศึกษาในการเข้าร่วม กิจกรรมสานสัมพันธ์5 คณะสังคมครั้งที่ 7 4 3 3 36

4 หัวข้อที่ได้รับเลือก ความพึงพอใจของนักศึกษาใน การเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ 5 คณะสังคมครั้งที่ 7

5 การกำหนดสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย การดำเนินงานวันที่ดำเนินงาน 1. ค้นหา วิเคราะห์และคัดเลือกปัญหา18 สิงหาคม 2558 26 สิงหาคม 2558 2 กันยายน 2558 2. ตรวจสอบความพึงพอใจจากแบบ ประเมินความพึงพอใจปีก่อน เพื่อทำ check sheetและผังก้างปลา กันยายน 2558 3. หาสาเหตุหลักของปัญหาจากผัง ก้างปลาและตั้งเป้าหมาย 16 กันยายน 2558

6 7 Step QCC ส.ค. 58 ก.ย. 58ต.ค. 58พ.ย. 58 1. ค้นหาปัญหา 2. สำรวจ/ตั้งเป้าหมาย 3. การวางแผนดำเนินกิจกรรม 4. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 5. กำหนดมาตรการและดำเนินการ แก้ไขปัญหา 6. ตรวจสอบผลการแก้ไข 7. กำหนดมาตรการปฏิบัติ 8. ขั้นตอนการจัดเตรียมรายงาน 9. นำเสนอผลงาน การกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน การกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน

7 ขนาดของพื้นที่ สภาพแวดล้อมโดยรอบ พฤติกรรมของพิธีกร กรรมการตัดสิน ไม่ยุติธรรม ความพร้อมของ ผู้จัดกิจกรรม พฤติกรรมของ รุ่นพี่ การรับรู้ถึงประโยชน์ ของแต่ละกิจกรรม ปริมาณอาหารและ เครื่องดื่มไม่เพียงพอต่อ ความต้องการผู้เข้าร่วม กิจกรรม รสชาติของอาหาร รายการอาหาร อาหารทำไว้นาน นัดเช้าเลิกดึก (แก้แล้ว เริ่มบ่าย) ล่าช้ากว่ากำหนด ไม่มีตาราง กำหนดเวลา กิจกรรมที่ชัดเจน ตารางทำกิจกรรม ไม่ชัดเจน กิจกรรมเหมือนทุกปี ที่ผ่านมาไม่แปลกใหม่ ความพึงพอใจของ นักศึกษาต่อการ เข้าร่วมกิจกรรม ความสัมพันธ์ 5 คณะสังคมครั้งที่ 7 4. ด้านประโยชน์ และภาพรวมของ การจัดกิจกรรม 2. ด้านผู้จัด กิจกรรม 1. ด้านสถานที่ สิ่ง อำนวยความสะดวก การได้รับการ สนับสนุนจากผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง 3. ด้านดูแลเอาใจใส่ เป็นกันเองของรุ่นพี่ คณะบริหารธุรกิจ 5. ด้านอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม 6. ความเหมาะสม ของเวลา 7. ด้านรูปแบบ/ ขั้นตอนกระบวนการ จัดกิจกรรม

8

9

10

11

12 ฐานกิจกรรม 5 FAC แบ่งสมาชิกในแต่ละฐาน ใบล่าแต้ม ฐานกิจกรรม มี 5 ฐาน Selfie 5 FAC #5FAC58 รูเยิฟเลิฟยู สื่อความหมายทายรัก ( Love Letter ) PING PONG CHART เด้งดึ๋ง ตึงตึง หย่อนหย่อน 5Fac ครั้งทึ่ 7 ชื่อกลุ่ม_____________ คำขวัญ_____________

13

14 การทำเป็นมาตรฐาน จะรักษามาตรฐานความพึงพอใจ ไม่ให้ปัญหา กลับมาเกิดขึ้นซ้ำได้อย่างไร ? ทำแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจหลังจัดกิจกรรม เปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมใหม่ทุกปีภายใต้เวลา ที่เหมาะสม กำหนดกฎเกณฑ์การให้คะแนนจากการทำกิจกรรม ให้เหมาะสม และตายตัว

15 ANNUAL COST SAVING รายการค่าใช้จ่ายปี 2558ค่าใช้จ่ายปี 2557 กิจกรรมต่างๆและ สถานที่ 25,000.-ไม่สามารถระบุได้ ชัดเจน อาหารห่อละ 20.- จำนวน 500 ห่อ เป็นเงิน 10,000.- * 1 มื้อ ( 5 คณะ ) ห่อละ 20.- จำนวน 200 ห่อ เป็นเงิน 4,000.- * 2 มื้อ ( 1 คณะ ) กีฬา(กรรมการ สถานที่) -บาสเกตบอล -ฟุตบอล 1,300.- ไม่มีการจัดแข่งกีฬา ทั้ง 2 ประเภท จึงไม่ เกิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ หมายเหตุ : ในปี 2558 คณะบริหารธุรกิจเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม 5 FAC งบกิจกรรมปี 2558 = 55,700.-งบกิจกรรมปี 2557 = 21,200.-

16 เจ้าหน้าที่ 1.มีทัศนคติที่ดี 2.การทำงานสะดวกสบายมากขึ้น ผลลัพธ์ของการทำกิจกรรมที่ส่งผลต่อองค์กร 1.ความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มมากขึ้น 2.กิจกรรมมีรูปแบบที่เป็นระบบมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt SMART PLANNERS Plan it easy Check it carefully. บุคลากรที่เข้าร่วมกลุ่ม : คุณศรีธร ตาวังค์ (ศรีธร) สังกัดหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สมาชิกในกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google