งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (1 ต. ค. 58 – 30 ก. ย. 59) พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (1 ต. ค. 58 – 30 ก. ย. 59) พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (1 ต. ค. 58 – 30 ก. ย. 59) พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

2 นโยบายทั่วไป - โครงการพระราชดำริ - การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง - ค่านิยมหลัก 12 ประการ - การประดับธงชาติและธงสำคัญ - ความสะอาดอาคารเรียน และสิ่งแวดล้อม

3 นโยบายเฉพาะ - โครงการทวิศึกษา ( ปวช. + ม. ปลาย ) - การป้องกันการทะเลาะวิวาท - การจัดหลักสูตรระยะสั้น อาชีวศึกษา

4 นโยบายเฉพาะ - พี่เลี้ยงของสถานศึกษาในพื้นที่ - การมีงานทำภายหลัง การจบการศึกษา อุดมศึกษา

5 นโยบายเฉพาะ - การอ่านออก เขียนได้ - การดูแลนักเรียนออกกลางคัน - การใช้โทรทัศน์ดาวเทียม เพื่อการศึกษา - การลดเวลาเรียนในห้องเรียน สพฐ. + สช.

6 นโยบายเฉพาะ - คุณภาพนักศึกษา กศน. - การอ่านและห้องสมุด - ศูนย์การเรียนชุมชน ( การฝึกอาชีพระยะสั้น ) กศน.

7 การตรวจราชการแบบบูรณาการ - ประชาคมอาเซียน ( ภาษาเพื่อการมีงานทำ ) - การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะมูลฝอย

8 ประเภทการตรวจราชการ - การตรวจราชการปกติ ( ศธ.) - การตรวจราชการแบบบูรณาการ ( รัฐบาล ) - การตรวจราชการกรณีพิเศษ * สอบสวน / สืบสวน * น้ำท่วม / ไฟไหม้ ฯลฯ

9 เครื่องมือการตรวจ ราชการ ของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ( ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559

10 ที่นโยบาย หน่วยงาน ( สังกัด ) 1 การแก้ปัญหาการอ่าน ไม่ออกเขียนไม่ได้ สพฐ.,( สพ ป.), สช. 2 การแก้ปัญหาการออก กลางคัน สพฐ., ( สพป., สพ ม.), สอศ., สช.

11 ที่นโยบาย หน่วยงาน ( สังกัด ) 3 การพัฒนานักเรียนให้ มีทักษะ การคิด วิเคราะห์สร้างสรรค์ สพฐ., ( สพป., สพ ม.), สช., กศน., สอ ศ. 4 การปลูกฝัง คุณลักษณะในเรื่อง การรู้จักหน้าที่ของ ตนเอง สพฐ., ( สพป., สพ ม.), สช., กศน., สอ ศ.

12 ที่นโยบาย หน่วยงาน ( สังกัด ) 5 การพัฒนาครูด้าน เทคนิค ทักษะการ จัดการเรียนการสอนที่ ทำให้เรียนอย่างสนุก และมีความสุขต่อการ เรียนรู้ สพฐ., ( สพป., สพ ม.), สช., กศน., สอ ศ. 6 การพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ สพฐ., ( สพป., สพ ม.), สช., กศน., สอศ.

13 ที่นโยบาย หน่วยงาน ( สังกัด ) 7 การลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้ของนักเรียน สพฐ., ( สพป., สพ ม.), สช., ( โรงเรียน นำร่อง ศธ.) 8 การจัดการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม สพฐ., ( สพป, สพ ม.)

14 ที่นโยบาย หน่วยงาน ( สังกัด ) 9 การจัดการศึกษาใน ระบบทวิศึกษา สพฐ.,( สพ ม.), สช., สอศ., กศน. 1010 การเรียนรู้เกี่ยวกับการ จัดการขยะ สพฐ., ( สพป., สพ ม.), สช., กศน., สอศ., สกอ.


ดาวน์โหลด ppt นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (1 ต. ค. 58 – 30 ก. ย. 59) พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google