งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ สนผ. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 (Knowledge Management : KM) 11 สวพ. ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานจัดการความรู้ สนผ. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ สนผ. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 (Knowledge Management : KM) 11 สวพ. ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานจัดการความรู้ สนผ. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ สนผ. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 (Knowledge Management : KM) 11 สวพ. ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานจัดการความรู้ สนผ. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557

2 12

3 เนื้อหาการนำเสนอ ในการประชุมข้าราชการและ ลูกจ้าง สนผ. วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 211 A ชั้น 2 กปส. 13 สวพ. ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานจัดการความรู้ สนผ. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557

4 พ. ร. บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ. ศ. 2553 กทค. (5) กสทช. ( 11) กสท. (5) นโยบายรัฐบาลที่ แถลงต่อสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ข้อ 3.6.4 ผลักดัน การเปลี่ยนระบบการ รับส่งสัญญาณ วิทยุโทรทัศน์ไปสู่ ระบบดิจิตอล ประกาศ กสทช. พ. ร. บ. การ ประกอบกิจการ โทรคมนาคม พ. ศ. 2544 พ. ร. บ. การ ประกอบกิจการ กระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์ พ. ศ. 2551 แผนแม่บทกิจการ โทรคมนาคม ฉบับที่ 1 ( พ. ศ. 2555-2559 ) ( 4 เมษายน 2555 ) แผนแม่บทกิจการ โทรคมนาคม ฉบับที่ 1 ( พ. ศ. 2555-2559 ) ( 4 เมษายน 2555 ) แผนแม่บทการ บริหารคลื่น ความถี่ พ. ศ. 2555 ( 4 เมษายน 2555 ) แผนแม่บทการ บริหารคลื่น ความถี่ พ. ศ. 2555 ( 4 เมษายน 2555 ) แผนแม่บทกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 ( พ. ศ. 2555-2559 ) ( 4 เมษายน 2555 ) แผนแม่บทกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 ( พ. ศ. 2555-2559 ) ( 4 เมษายน 2555 ) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สวพ. ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานจัดการความรู้ สนผ. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 : ขอบคุณข้อมูลจาก สพท.

5 การให้บริการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ Service Provider การให้บริการโครงข่าย กระจายเสียงหรือ โทรทัศน์ Network Provider 1 1 2 2 3 3 4 4 อุปกรณ์รวมสัญญาณ Head end กลุ่มเครื่องส่ง Contents ระบบเชื่อมโยง ที่ดิน, อาคาร, เสา สายอากาศ, ระบบ ท่อ, ไฟฟ้า การให้ให้บริการสิ่ง อำนวยความสะดวก กระจายเสียงหรือ โทรทัศน์ Facility Provider การให้บริการแบบประยุกต์ Application Provider 1 สวพ. ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานจัดการความรู้ สนผ. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 : ขอบคุณข้อมูลจาก สพท.

6 ใบอนุญาตประกอบ กิจการโครงข่าย กระจายเสียงหรือ โทรทัศน์ ใบอนุญาตประกอบ กิจการ สิ่ง อำนวยความสะดวก ฯ ใบอนุญาตประกอบ กิจการ กระจายเสียงหรือ โทรทัศน์ ใบอนุญาตประกอบ กิจการ แบบประยุกต์ กิจการที่ใช้คลื่น กิจการที่ไม่ ใช้คลื่น กิจการ กระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ กิจการ กระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ กิจการที่ใช้คลื่น กิจการที่ไม่ ใช้คลื่น ๑.บริการสาธารณะ ก)ประเภท ๑ ข)ประเภท ๒ ค)ประเภท ๓ ๒.บริการชุมชน ๓.บริการธุระกิจ 1 สวพ. ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานจัดการความรู้ สนผ. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 : ขอบคุณข้อมูลจาก สพท.

7 ใบขออนุญาต Network Provider 1 สวพ. ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานจัดการความรู้ สนผ. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 : ขอบคุณข้อมูลจาก สพท.

8 18

9 19

10 1 10 ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุณ คเชนทร์ กรรณิกา นายช่างไฟฟ้าอาวุโส สำนักส่งเสริมและพัฒนา งานเทคนิค ( สพท.) กรมประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ สนผ. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 (Knowledge Management : KM) 11 สวพ. ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานจัดการความรู้ สนผ. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google