งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายนโยบาย แผน และประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบาย แผน งานข้อมูล สารสนเทศ งานมาตรฐาน การศึกษาและ งานประกัน คุณภาพ การศึกษา งานนิเทศ กำกับ ติดตามและ ประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายนโยบาย แผน และประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบาย แผน งานข้อมูล สารสนเทศ งานมาตรฐาน การศึกษาและ งานประกัน คุณภาพ การศึกษา งานนิเทศ กำกับ ติดตามและ ประเมินผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายนโยบาย แผน และประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบาย แผน งานข้อมูล สารสนเทศ งานมาตรฐาน การศึกษาและ งานประกัน คุณภาพ การศึกษา งานนิเทศ กำกับ ติดตามและ ประเมินผล ผู้อำนวยการ – รักษาการผู้จัดการ

2 นโยบาย นโยบายฝ่ายฯ “ พัฒนาระบบให้มี ประสิทธิภาพ และมี คุณภาพ ”

3 วิสัยทัศน์ “ มุ่งพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้ มีประสิทธิภาพ ด้วยวงจร PDCA เป็นไปตาม กฎกระทรวง และได้รับการรับรองคุณภาพ การศึกษา ”

4 หลักการของการประกันคุณภาพ ภายในโรงเรียนเจริญราษฎร์ ใช้หลักบริหาร PDCA P (Plan)= ร่วมกัน วางแผน D (Do)= ร่วมกัน ปฏิบัติ C (Check)= ร่วมกันตรวจสอบ A (Act)= ร่วมกัน ปรับปรุง

5 หลักเกณฑ์ และวิธีการพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษาตามกฎกระทรวง 8 ข้อ 2. จัดทำ แผนพั ฒนา ตาม มาตรฐา น 1. กำหนด มาตรฐาน 4. ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา 3. จัดระบบ บริหารและสารสนเทศ 6. ประเมิน คุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน 5. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 8. พัฒนา คุณภาพ อย่างต่อเนื่อง 7. รายงาน การประเมินคุณภาพภายใน

6 การดำเนินการประกันคุณภาพ ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมความ พร้อม สร้างความตระหนัก / ความ พร้อมของบุคลากร แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายในของโรงเรียน เตรียมงบประมาณ และสิ่ง อำนวยความสะดวก จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน กำกับติดตามการประเมินผล ภายใน ( ทุกๆ 3 เดือน )

7 ขั้นตอนที่ 2 : การดำเนินงาน P ( กำหนดมาตรฐานการ ประกันคุณภาพ ) D ( นำมาตรฐานการประกัน คุณภาพไปปฏิบัติ ) C ( การตรวจสอบประเมินผล การทำงาน ) A ( การแก้ไขปรับปรุงการ ปฏิบัติงาน )  การจัดทำรายงานประจำปี ของโรงเรียน การดำเนินการประกันคุณภาพ

8 ขั้นตอนที่ 3 : การรับรอง คุณภาพ ระดับที่ 1 : รับรองภายใน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระดับที่ 2 : รับรองภายนอก โดย สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ การศึกษา ( สมศ. รอบ 4 ) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การดำเนินการประกันคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายนโยบาย แผน และประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบาย แผน งานข้อมูล สารสนเทศ งานมาตรฐาน การศึกษาและ งานประกัน คุณภาพ การศึกษา งานนิเทศ กำกับ ติดตามและ ประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google