งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Smart to Re-Acc :common pitfalls part I นพ. สมคิด เลิศสินอุดม 6 กรกฎาคม 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Smart to Re-Acc :common pitfalls part I นพ. สมคิด เลิศสินอุดม 6 กรกฎาคม 2559."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Smart to Re-Acc :common pitfalls part I นพ. สมคิด เลิศสินอุดม 6 กรกฎาคม 2559

2 การนำองค์กร ผู้นำ - ต้องนำ กำหนดทิศทางที่ชัดเจน เน้นย้ำอยู่ เสมอ สื่อสารทุกที่ทุกเวที ทำตัวเป็นตัวอย่าง ตามค่านิยมองค์กร เดินติดตามหน้างาน -Leadership walkround สร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ ที่เอื้อต่อวัฒนธรรมคุณภาพและ ความปลอดภัย การกำหนดนโยบาย, การสนับสนุน ทรัพยากร, การสร้างแรงจูงใจ, การ กำกับติดตาม

3 การบริหารเชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์สำเร็จรูป - ไม่ตอบโจทย์ ขององค์กร การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และกรอบเวลา การวิเคราะห์องค์กร - หาความท้าทาย เชิงกลยุทธ์ให้เจอ SWOT ผลการดำเนินงานขององค์กร เป้าหมายขององค์กร ตอบสนองความต้องการของผู้มารับ บริการและชุมชน

4 การมุ่งเน้นลูกค้า / ผู้รับ ผลงาน โดยรวม - ผ่าน เน้นสิทธิผู้ป่วย - ในการดูรักษา ประจำ ( การเปิดเผยข้อมูล, เปิดเผยร่างกาย, ความเป็นส่วนตัว ) ผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะ ระยะสุดท้าย OSCC เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่ถูกผูกยึด ห้องแยก

5 การวัด วิเคราะห์ และการ ปรับปรุงผลงาน การวัด - เน้นที่ตัวชี้วัดองค์กร การกำหนดเครื่องชี้วัดที่ เหมาะสม ตรงประเด็นที่จะวัด เป้าหมายที่ท้าทาย ติดตาม ความก้าวหน้า การวิเคราะห์ – ทำให้ลึก ไม่ผิว เผิน จนเห็นถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุ และผล คาดการณ์แนวโน้ม และ จัดลำดับความสำคัญในการใช้ ทรัพยากร

6 การมุ่งเน้นทรัพยากร บุคคล คนขาด - ต้องวิเคราะห์อัตรากำลัง ตามเนื้องาน รู้ว่าขาดที่ไหนมาก ขาดสาขาอะไร จัดลำดับ ความสำคัญ และต้องมีการวางแผน หาคนมาชดเชย ระยะสั้น กลาง ยาว ) คนอ้วนมาก คนป่วยมาก สุขภาพย่ำแย่ - ต้องระบุกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยงให้ได้ว่าเป็นกลุ่มไหน ? เพราะอะไร ? ต้องส่งเสริมสุขภาพ พวกเขาอย่างไร ?

7 การมุ่งเน้นทรัพยากร บุคคล การตรวจสุขภาพไม่ครบทุกคน - ไม่ใส่ใจ ผู้นำต้องใส่ใจอย่างไร ? คนไม่เก่ง competency ไม่ เพียงพอ ต่อการดูแลผู้ป่วยได้อย่าง ปลอดภัย - ต้องระบุความเชี่ยวชาญ เฉพาะมีต้องมี ว่าคืออะไร ? ในกลุ่ม ไหน ? จัดลำดับความสำคัญอย่างไร ? มี แผนพัฒนาบุคลากรอย่างไร ? ค่านิยมของคนในองค์กร - การ ส่งเสริมจะต้องทำอย่างไร ? ในกลุ่มใด ? เมื่อไร ?

8 กระบวนการภายใน การออกแบบระบบงาน Core competency ขององค์กร Work system Work process การปรับปรุงกระบวนการทำงาน 3P PDCA

9 ตัวอย่างที่น่าสนใจ

10 Smart to Re-Acc :common pitfalls part III นพ. สมคิด เลิศสินอุดม 6 กรกฎาคม 2559

11 การเข้าถึงและเข้ารับ บริการ การลดข้อจำกัดด้านภาษา กายภาพ วัฒนธรรม การให้บริการคลินิกพิเศษ การออก หน่วยนอกรพ. การคัดกรองผู้ป่วย - Triage และการ ประเมินระบบคัดกรอง ( ถูกต้อง ทันเวลาตามเกณฑ์ ) การบันทึก ทันที การให้การดูแลรักษาเร่งด่วน - Fast tract Consent forms- การให้ข้อมูลไม่ ครอบคลุม การบันทึกไม่สมบูรณ์ เกณฑ์การรับไว้ในรพ. และการส่ง ต่อ - ทันเวลา

12 การประเมินผู้ป่วย การประเมินปัญหาและความ ต้องการเร่งด่วนสำคัญ – อย่าง ครอบคลุม รอบด้าน องค์รวม CPG, SIRs criteria, Avorado score C3THEER การประเมินซ้ำ – เรื่องอะไรบ้าง ? ถี่ห่าง แค่ไหน การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ - เหมาะสม ทันเวลา รายงานค่าวิกฤติ มี การอธิบายผลผิดปกติ การวินิจฉัย - ความชัดเจนของการ วินิจฉัย การเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัย เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม

13 การวางแผนดูแลผู้ป่วย แผนเป็นองค์รวม และต้อง บันทึกแผนในเวชระเบียน ประสานแผนระหว่างวิชาชีพ

14 การวางแผนจำหน่าย กำหนดแนวทาง ข้อบ่งชี้ และโรคที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ - โรคเรื้อรัง ใส่สายต่างๆ ฉีดยา พ่นยา DMETHOD…… การประเมินซ้ำ ปัญหาที่อาจเกิดเมื่อ ผู้ป่วยกลับบ้าน ประเมินผลการวางแผนจำหน่าย -Re admit

15 การดูแลผู้ป่วย โดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือไม่ ? สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลที่มี คุณภาพ เป็นสัดส่วน สะอาด ไม่มี สิ่งรบกวน การดูแลที่ได้มาตรฐาน ทันเวลา ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การติดเชื้อ

16 การดูแลผู้ป่วยเสี่ยงสูง วิเคราะห์ผู้ป่วย และหัตถการที่มีความ เสี่ยงสูง บุคลากรมีความพร้อม สมรรถนะ สถานที่ทำหัตถการมีความเหมาะสม การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง – เหมาะสมตามความรุนแรง ( Early Warning Signs- เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกหน่วยงาน ) เกณฑ์ในการที่ต้องตาม แพทย์, การแก้ไขทันท่วงที การประเมินซ้ำต้องสอดคล้องกับการ ประเมินแรกรับ การกำหนด specific clinical risk ให้ ชัดเจน

17 การดูแลผู้ป่วยเฉพาะ การผ่าตัดและวิสัญญี - surgical checklists โภชนาการ - การประเมินภาวะ โภชนาการ ระบุกลุ่มผู้ป่วยที่ต้อง ประเมิน การจัดการความเจ็บปวด - การ ประเมินซ้ำ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย - การดูแลมิติทาง จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ การฟื้นฟูสภาพ - การประเมิน วิเคราะห์ผลลัพธ์การดูแลในผู้ป่วย เฉพาะ ไตเทียม - ต้องได้ตามมาตรฐาน ปลอดภัย

18 การให้ข้อมูลและเสริม พลัง ให้ข้อมูลสภาวะสุขภาพแก่ ผู้ป่วยและครอบครัวในเรื่องที่ จำเป็นอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ - จัดกิจกรรมเสริมทักษะที่จำเป็น

19 การดูแลต่อเนื่อง ระบบนัดหมาย - อัตราการขาดนัด ระบบช่วยเหลือ / ให้คำปรึกษา - hotline การติดตามผลการดูแลต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt Smart to Re-Acc :common pitfalls part I นพ. สมคิด เลิศสินอุดม 6 กรกฎาคม 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google