งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ทวนชัย ลมูลสว่าง บรรยาย กรมพลศึกษา 54. วัตถุประ สงค์  เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของศูนย์การเรียนรู้  เพื่อร่วมกันสร้างแนวคิดการบริหารศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ทวนชัย ลมูลสว่าง บรรยาย กรมพลศึกษา 54. วัตถุประ สงค์  เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของศูนย์การเรียนรู้  เพื่อร่วมกันสร้างแนวคิดการบริหารศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ทวนชัย ลมูลสว่าง บรรยาย กรมพลศึกษา 54

2 วัตถุประ สงค์  เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของศูนย์การเรียนรู้  เพื่อร่วมกันสร้างแนวคิดการบริหารศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ประชาชน

3 สภาพปัจจุบันและปัญหา 1. ใช้ที่ว่าการอำเภอเป็นศูนย์การเรียนรู้กีฬา 2. บริเวณเนื้อที่ที่ว่าการอำเภอมีจำกัด จัดทำ เป็นศูนย์ไม่ได้ 3. ต้องอยู่ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น 4. ขาดเทคโนโลยี 5. ขาดสื่อวัสดุ / อุปกรณ์ 6. ไม่สามารถบริการศูนย์การเรียนรู้ฯ ตาม มาตรฐานที่กำหนด

4 1. จ. พลศึกษา บริหารงานแบบศูนย์การ เรียนรู้เคลื่อนที่ 2. อาศัย หน่วยงานราชการ เอกชน ที่มี ความพร้อมด้าน สถานกีฬา จัดกิจกรรม 3. ยึดการประสานความร่วมมือ การ บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 4. สนับสนุนทรัพยากร บุคลากร วัสดุ งบประมาณ การบริหารจัดการ 5. ยกย่อง เชิดชู ผู้ทำคุณประโยชน์

5 ศูน ย์ มี ดี ทำ ให้มี ทำ ให้ดี ทำ ให้ ดีกว่ า

6 รูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ 1. ศูนย์การเรียนรู้ แบบถาวร 2. ศูนย์การเรียนรู้ แบบ เคลื่อนที่

7 1. สำนักงานศูนย์  บริเวณภายนอก - สนาม - ลานเอนกประสงค์  บริเวณภายใน - ห้องทำงาน เทคโนโลยี - ห้องประชุม - ห้องสมุด คู่มือ เอกสาร ตำรา - ห้องปฏิบัติการ

8 ศูนย์การเรียนรู้แบบ ถาวร ( ต่อ ) 2. โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างการบริหารงาน  โครงสร้างการบริหารบุคลากร 3. คน ( ผู้บริหาร + เจ้าหน้าที่ + คณะกรรมการ ) 4. แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 5. ศูนย์ข้อมูล 6. การบริหารงาน

9 1. สถานกีฬา นันทนาการ ที่ดำเนินการ ภายในอำเภอ  สถานศึกษา ( สนามกีฬา โรงยิม สระ ว่ายน้ำ ฯลฯ )  สำนักงาน ( ลานกีฬา ฯลฯ )  ศูนย์บริหารกาย  สวนสาธารณะ  สวนสุขภาพ  ฯลฯ

10 2. กิจกรรมที่จัดดำเนินการ  ออกกำลังกาย  ฝึกซ้อม  ฝึกสอน  การแสดง ประกวด แข่งขัน

11 3. การบริหารงานศูนย์การเรียนรู้  สำรวจ สถานกีฬาที่มีอยู่ภายในเขต พื้นที่อำเภอ  ประสานความร่วมมือ หน่วยงานขอ ใช้สถานกีฬา  เชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็น คณะกรรมการ  จัดประชุมทำแผ่นส่งเสริมกีฬา นันทนาการร่วมกัน  จัดทำปฏิทินส่งเสริมตลอดปี  ให้การสนับสนุนทรัพยากรบุคลากร อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม  ยกย่อง เชิดชู เมื่องานสำเร็จ  รายงานผล

12 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11 ( พ. ศ.2555-2560) ส่งเสริมการ เรียนรู้ ตลอดชีวิต พิพิธภั ณฑ์ ศูนย์ การ เรียนรู้ ห้องสมุ ด ศูนย์ กีฬา ศูนย์ ทดลอง ของส่วน ราชการ


ดาวน์โหลด ppt โดย ทวนชัย ลมูลสว่าง บรรยาย กรมพลศึกษา 54. วัตถุประ สงค์  เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของศูนย์การเรียนรู้  เพื่อร่วมกันสร้างแนวคิดการบริหารศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google