งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาการบริหารจัดการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนประภัสสรวิทยาชลบุรี กุลนิษฐ์ ศิลป์อุดม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาการบริหารจัดการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนประภัสสรวิทยาชลบุรี กุลนิษฐ์ ศิลป์อุดม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาการบริหารจัดการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนประภัสสรวิทยาชลบุรี กุลนิษฐ์ ศิลป์อุดม

2 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนประภัสสรวิทยา

3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมาย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ในโรงเรียนประภัสสรวิทยาโดยมีผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการ) จำนวน 1 คน ผู้ช่วยผู้บริหาร(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ) จำนวน 2 คน ครูผู้สอน จำนวน 52 คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน รวม 65 คน (ที่มา: ฝ่ายวิชาการโรงเรียนประภัสสรวิทยา 2556)

4 ผลวิเคราะห์/ตารางที่สำคัญ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาใน การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประภัสสรวิทยา ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ที่ศึกษา โดยการหาค่าร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง นักเรียน โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำแนกเป็นราย ข้อและรายด้าน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียนประภัสสรวิทยา

5 ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจำแนกตามเพศ

6 จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบตอบถามทั้งหมด 65 คน เมื่อจำแนก ตามเพศ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ76.9 เป็นเพศหญิงร้อยละ 23.1 เป็นเพศ ชาย เมื่อจำแนกตามอายุพบว่าส่วนใหญ่อายุ 36-45 ปีมีจำนวน 32 คนคิด เป็นร้อยละ 49.2 รองลงมา 25-35 ปี 19 คน คิดเป็นร้อยละ 29 มากกว่า 45 ปี 12 คน คิดเป็นร้อยละ 18.52 ต่ำกว่า 25 ปี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 เมื่อ จำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 5 คนคิด เป็นร้อยละ 7.7 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 56 คน คิดเป็นร้อยละ 86.2 ระดับการศึกษาปริญญาโท 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ระดับการศึกษา ปริญญาเอก 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 เมื่อจำแนกตามตำแหน่งการ ปฏิบัติงานพบว่าผู้บริหาร 1คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ผู้ช่วยผู้บริหาร 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ครูผู้สอน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 เจ้าหน้าที่ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4

7

8 ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรีตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบตอบถาม จำแนกเป็นรายด้านและในภาพรวมทั้งหมด 5 ด้าน

9 5. สรุปผลการวิจัย 1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ของ โรงเรียนประภัสสรวิทยาเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ เนื่องจากจะต้องนำ ข้อมูลไปใช้ในการดำเนินงานสู่กระบวนการในชั้นต่อไป ซึ่งครูที่ปรึกษา จะต้องเป็นหลักในการดำเนินงาน สอดคล้องกับบุญหนา ศรีลาดเลา (2546) ได้ทำการวิจับเรื่องการพัฒนาดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนแดนดงพิทยาคม พบว่า ครูที่ปรึกษานักเรียนเป็นบุคลากรหลัก ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนส่งผลให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้แสดงออกตามสภาพ

10 2. ด้านการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการคัดกรอง นักเรียนด้วยวิธีการหลายรูปแบบโดยครูที่ปรึกษา และผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องมีการใช้เครื่องมือคัดกรองที่มีคุณภาพและมีความครอบคลุม ในข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนสามารถคัดกรองนักเรียนได้ ตรงตามข้อมูลของแต่ละคน และนำข้อมูลมาจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีปัญหา 3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการ โดยจัดให้มีกิจกรรมโครงการต่างๆ ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมร ความสุข มีศักยภาพในความเป็นผู้นำและผู้ตาม และได้แสดงออกตาม ความรู้ ความสามารถ และตามแววอัจฉริยะของตนเอง

11 4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน โรงเรียนได้ ดำเนินการกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหา มีการประสานงานกับ ฝ่ายวิชาการในการแก้ปัญหาของนักเรียนด้านการเรียน ครูมีความรู้และ ทักษะในการให้คำปรึกษาตามหลักจิตวิทยาวัยรุ่น มีความจริงใจในการ ช่วย แก้ปัญหาของนักเรียนทุกคน 5. ด้านการส่งต่อนักเรียน มีการการประสานงานกับงานแนะ แนวและฝ่ายปกครองเพื่อการส่งต่อนักเรียน และติดตามผลอย่าง ต่อเนื่องขณะที่นักเรียนอยู่ในการดูแลช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญ รวมถึง การดำเนินการส่งต่อนักเรียนโดยไม่ทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกว่า ตนเองแปลกแยก ตามกระบวนการส่งต่อนักเรียนโรงเรียนประภัสสร วิทยาได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของ นักเรียนที่มีปัญหา

12 ข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษา ผู้จัดขอเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาและส่งเสริม การบริหารงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนประภัสสร วิทยา 5 ด้านดังนี้ 1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ผลการศึกษาอยู่ในระดับ มาก มีสิ่งที่ควรปรับปรุงคือ ครูที่ปรึกษาควรจัดทำระบบข้อมูลพื้นฐาน ของนักเรียนให้ครบถ้วนและสร้างสัมพันธภาพระหว่างบ้านกับโรงเรียน ควรเยี่ยมบ้านและติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองของนักเรียน 2. ด้านการคัดกรองนักเรียน ผลการศึกษาอยู่ในระดับมาก มีสิ่ง ที่ควรปรับปรุงคือผู้บริหารครูที่ปรึกษาพร้อมด้วยคณะครูผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการประชุมวางแผนงานพิจารณาแนวทางการกำหนดเกณฑ์ในการ คัดกรอง

13 3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ผลการศึกษาอยู่ในระดับมาก ที่สุด มีสิ่งที่ควรปรับปรุงคือ จัดกิจกรรมควรส่งเสริมกิจกรรมที่นักเรียน สามารถแสดงออกได้ตามความรู้ความสามารถด้วยความสมัครใจ มีกิจกรรม ที่หลากหลาย 4. ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน ผลการศึกษาอยู่ในระดับ มาก มีสิ่งที่ควรปรับปรุงคือ ครูที่ปรึกษาควรเอาใจใส่ดูแลนักเรียนโดยทั่วถึง เท่าเทียมกันทุกคนครูต้องคนที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์และเข้าถึงนักเรียน เข้าใจปัญหาของนักเรียนในแต่ละช่วงวัยเป็นอย่างดีที่สำคัญครูที่ปรึกษาหรือ ครูประจำชั้นต้องติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาอย่าง ใกล้ชิดและต่อเนื่อง 5. ด้านการส่งต่อนักเรียน ผลการศึกษาอยู่ในระดับมาก มีสิ่งที่ควร ปรับปรุงคือ โรงเรียนประภัสสรวิทยาไม่เคยมีนักเรียนที่ต้องส่งต่อภายนอก แต่ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายนอก

14 3. ควรศึกษาวิจัยเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร จัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งต่อไป 1. ควรศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ชุมชนกับการบริหารจัดการระบบการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนประภัสสรวิทยา เพื่อเป็นแนวทางในการ บริหารจัดการต่อไป 2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สามารถ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน ประภัสสรวิทยาต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาการบริหารจัดการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนประภัสสรวิทยาชลบุรี กุลนิษฐ์ ศิลป์อุดม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google