งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายวิจัยภาควิชากุมารเวช ศาสตร์ ตึกโกศล กันตะ บุตร ชั้น 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายวิจัยภาควิชากุมารเวช ศาสตร์ ตึกโกศล กันตะ บุตร ชั้น 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายวิจัยภาควิชากุมารเวช ศาสตร์ ตึกโกศล กันตะ บุตร ชั้น 4

2 คณะกรรมการฝ่ายวิจัย ศ. พญ. กุลกัญญา โชค ไพบูลย์กิจ ที่ปรึกษา ศ. พญ. อัจฉรา สัม บุณณานนท์ ที่ปรึกษา

3 รศ. พญ. อรทัย พิบูลโภ คานันท์ กรรมการ รศ. นพ. อนิรุธ ภัทรา กาญจน์ ประธาน

4 ผศ. พญ. รัชฎา กิจสม มารถ กรรมการ รศ. พญ. โสภาพรรณ เงินฉ่ำ กรรมการ

5 อ. พญ. นันทวัน ปิ ยะภาณี กรรมการ ผศ. พญ. อรณี แสนมณีชัย กรรมการ

6 อ. พญ. นภัทร สิทธาโนมัย กรรมการ อ. พญ. ปัญจมา ปาจารย์ กรรมการ และเลขานุการ

7 นางสาววันวิสา มรกฏ จินดา เจ้าหน้าที่ นางสาววรียา วงศ์ พานิช นักเวชสถิติ

8 ภาระงานด้านงานวิจัยของแพทย์ ประจำบ้าน กำหนดกรอบเวลาการทำงานวิจัยของแพทย์ ประจำบ้าน ให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยแก่แพทย์ประจำบ้าน ประสานงานด้านงานวิจัยกับหน่วยงานนอก ภาควิชาฯ ให้กับแพทย์ประจำบ้าน ประเมินการทำงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน รวบรวมจัดเก็บรายนามงานวิจัยของแพทย์ ประจำบ้าน

9

10 การอบรมงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านปี 1 Data searching & End Note How to create a clinical question? Study design Proposal writing Thesis writing workshop

11 การนำเสนอความก้าวหน้าของ งานวิจัย ปี 1 Research question เดือน กันยายน ปี 1 Research proposal เดือน พฤศจิกายน ปี 2 Research progress เดือน มีนาคม ปี 3 Full report เดือน ธันวาคม

12 การนำเสนอความก้าวหน้าของ งานวิจัย ให้ปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมล่วงหน้า เตรียมการนำเสนอที่กระชับและได้ใจความ ให้ผู้นำเสนอประสานกับแพทย์ประจำบ้านอื่นที่ เข้าร่วมฟังการนำเสนอ จดบันทึกข้อเสนอแนะ ให้นำเสนอเป็น Power Point ประมาณ 10-15 สไลด์ กำหนดเวลาในการนำเสนอ 10-15 นาที ต่อ 1 งานวิจัย

13 ผลการดำเนินงานแพทย์ประจำ บ้านปี 1 – ส่งโครงร่างงานวิจัยต่อคณะฯ เพื่อ ประกอบการสมัครสอบ ป. บัณฑิต ก่อน 30 เมษายน – ส่งโครงร่างงานวิจัยต่อคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน ภายในเดือนพฤษภาคม

14 ผลสิ้นสุดการดำเนินงานแพทย์ ประจำบ้านปี 3 – ส่งร่างรายงานการวิจัยให้อาจารย์ผู้ควบคุม ภายใน 31 ตุลาคม – ส่งร่างรายงานการวิจัยฉบับแก้ไข เพื่อส่งผู้ ประเมิน ภายใน 30 พฤศจิกายน – ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ์ เพื่อส่งราช วิทยาลัยกุมารฯ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์

15

16

17

18

19

20 ประกาศภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การผ่านการดำเนินงานวิจัยของ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านปี 1 – ส่งโครงร่างวิจัยเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน ก่อนสิ้นสุดปีการศึกษา แพทย์ประจำบ้านปี 2 – รวบรวมข้อมูลได้เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวน ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมดตามเป้าหมายของโครงการ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา แพทย์ประจำบ้านปี 3 – ส่งร่างรายงานการวิจัยให้อาจารย์ผู้ควบคุม เพื่อ พิจารณาแก้ไข ภายใน 31 ตุลาคม

21

22 ประกาศภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เรื่อง การสนับสนุนแพทย์ประจำบ้านในการ เผยแพร่ผลงานวิจัย รางวัลสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน peer- reviewed journal ผลงานวิจัยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ – ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือได้การตอบรับการตีพิมพ์ ในวารสารก่อนวันสิ้นสุดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 3 – ผลงานที่ระบุแพทย์ประจำบ้านเป็นชื่อแรกในรายนาม ผู้วิจัย – ผลงานที่แพทย์ประจำบ้านมีส่วนร่วมในการเขียน บทความ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้ควบคุม

23 รางวัลสำหรับการเสนอผลงานในการประชุมระดับ นานาชาติ ต้องเป็นผลงานที่นำเสนอในนามภาควิชาฯ รางวัลสำหรับการเสนอผลงานในการประชุม ระดับชาติ ต้องเป็นผลงานที่นำเสนอในนามภาควิชาฯ แพทย์ประจำบ้านแต่ละคนมีสิทธิสมัครรับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ประกาศภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เรื่อง การสนับสนุนแพทย์ประจำบ้านในการ เผยแพร่ผลงานวิจัย

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายวิจัยภาควิชากุมารเวช ศาสตร์ ตึกโกศล กันตะ บุตร ชั้น 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google