งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ

3 สำนักงานคณะ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ( สศช.) หรือเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ว่า " สภาพัฒน์ " หรือ " สภาพัฒนาฯ " นั้น ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2493 โดยในระยะแรกใช้ ชื่อว่า " สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ " มีหน้าที่เสนอ ความเห็นและคำแนะนำตลอดจนข้อชี้แจงต่อรัฐบาล ในเรื่องเกี่ยวกับ เศรษฐกิจของประเทศ

4 เลขาธิการของสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

5 โครงสร้างสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

6

7 ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การจัดทำแผน พัฒนาฯส ศช. จะเป็นผู้ประสานงาน และปรึกษาหารือกับ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงาน ต่างๆทั้ง ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์การพัฒนาเอกชน อย่างใกล้ชิด การวิเคราะห์และพิจารณาแผนงาน / โครงการ สศช. เป็นเพียงผู้จัดทำ ข้อคิดเห็นและข้อพิจารณาต่างๆ ผลการปฏิบัติ งานทั้งด้านการ จัดทำแผนพัฒนาฯและการ วิเคราะห์แผนงาน / โครงการ จะต้องเสนอให้ คณะกรรมการ สศช. พิจารณา กลั่นกรองก่อนนำเสนอให้ คณะรัฐมนตรี พิจารณาในขั้น สุดท้าย ผลการ พิจารณาเป็น ประการใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของคณะรัฐมนตรี

8 กลุ่มประสานนโยบายการกระจายอำนาจ และความมั่นคง

9 บทบาทหน้าที่ของกลุ่มงาน ประสานนโยบายการกระจาย อำนาจและความมั่นคง

10 นักศึกษาสหกิจศึกษากับ คณะทำงานงานกจค. วันที่อาจารย์มานิเทศ

11 ตัวอย่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา สหกิจศึกษาร่วมกับหน่วยงาน

12 เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนา สภาพัฒน์ 15 กุมภาพันธ์ เข้าร่วมรับฟังการประชุมต่างๆ ของกจค.

13 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google