งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงานวิจัยทางการพยาบาล สนอ. กทม. ปี 2560 ลำ ดับ กิจกรรมเดือน / ปีหน่วยงานที่ รับผิดชอบ กพส. ศบส. 1 โครงการวิจัย + งบประมาณ กทม. ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงานวิจัยทางการพยาบาล สนอ. กทม. ปี 2560 ลำ ดับ กิจกรรมเดือน / ปีหน่วยงานที่ รับผิดชอบ กพส. ศบส. 1 โครงการวิจัย + งบประมาณ กทม. ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงานวิจัยทางการพยาบาล สนอ. กทม. ปี 2560 ลำ ดับ กิจกรรมเดือน / ปีหน่วยงานที่ รับผิดชอบ กพส. ศบส. 1 โครงการวิจัย + งบประมาณ กทม. ม. ค.58- พ. ย.59 / 2 ขออนุมัติใช้งบประมาณ + โครงการ + การดำเนินงาน ต. ค.- พ. ย.59 / 3 สร้างการมีส่วนร่วมในศบส. พ. ย.59 / 4 วางแผนและจัดลำดับบุคลากรในศบส. ใน การเข้าร่วมโครงการ ต. ค.- พ. ย.59 / 5 ผู้อบรมเตรียมประเด็น / หัวข้อวิจัย หรือ โครงร่างวิจัยที่สนใจ ต. ค - พ. ย.59 / 6 สำรวจรายชื่อพร้อมหัวข้อ / โครงร่างวิจัย ที่เข้าร่วมโครงการ พ. ย.59 / 7 ประสานงาน วิทยากร ผู้เข้าร่วมเสนอ โครงร่าง ต. ค.- พ. ย 59 /

2 ปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงานวิจัยทางการพยาบาล สนอ. กทม. ปี 2560( ต่อ ) ลำ ดับ กิจกรรมเดือน / ปีหน่วยงานที่ รับผิดชอบ กพส. ศบส. 8 จัดกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 1 วิพากษ์ หัวข้อ วิจัยและกรอบแนวคิด …. ปรับปรุง ธ. ค.59 // 9 ครั้งที่ 2 วิพากษ์โครงร่างวิจัย ปรับปรุงม. ค.60 // 10 ครั้งที่ 3 วิพากษ์ การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย ปรับปรุง มี. ค.60 // 11 ครั้งที่ 4 นำเสนอผลสรุปงานวิจัยและ วิพากษ์ …. ปรับปรุง พ. ค.60 // 12 ศบส. สรุปผลงานวิจัยที่เรียนรู้มิ. ย.- ก. ค 60 / 13 กพส. รวบรวมผลงานวิจัยในภาพรวม ประจำปี มิ. ย.- ก. ค 60 /

3 ปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงานวิจัยทางการพยาบาล สนอ. กทม. ปี 2560( ต่อ ) ลำดั บ กิจกรรมเดือน / ปีหน่วยงานที่ รับผิดชอบ กพส. ศบส. 14 สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ พยาบาลประจำปี พ. ค.60 / 15 ผู้ร่วมนำเสนอเตรียมผลงานวิจัยและนวัตกรรม ทางการพยาบาล พ. ค.- มิ. ย.60 / 16 ประสานงานวิทยากร ผู้เข้าร่วมนำเสนอ และ ผู้เข้าร่วมประชุม พ. ค.- มิ. ย.60 / 17 เตรียมการจัดประชุมและนิทรรศการ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ. ค.- มิ. ย.60 / 18 รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการ พยาบาล ( รูปเล่ม / สื่ออีเล็กทรอนิกส์ / เวปไซด์ ) มิ. ย.- ส. ค.60 / 19 ประสานงานส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรม ทางการพยาบาลเข้าประกวดในหน่วยงาน ภายในภายนอก มิ. ย.- ส. ค.60 / 20 เผยแพร่ผลงานวิจัยทางการพยาบาล ( ระดับ สนอ./ กทม./ ประเทศ / ต่างประเทศ ) มิ. ย.- ส. ค.60 /


ดาวน์โหลด ppt ปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงานวิจัยทางการพยาบาล สนอ. กทม. ปี 2560 ลำ ดับ กิจกรรมเดือน / ปีหน่วยงานที่ รับผิดชอบ กพส. ศบส. 1 โครงการวิจัย + งบประมาณ กทม. ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google