งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย Inspiring Thailand โครงการผนึกพลังขับเคลื่อนภาคพลเมือง สู่ประเทศไทยมิติ ใหม่ Solidarity for change.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย Inspiring Thailand โครงการผนึกพลังขับเคลื่อนภาคพลเมือง สู่ประเทศไทยมิติ ใหม่ Solidarity for change."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย Inspiring Thailand โครงการผนึกพลังขับเคลื่อนภาคพลเมือง สู่ประเทศไทยมิติ ใหม่ Solidarity for change

2 หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ ( สปพส.) หรือ สำนักงานปฏิรูป ( สปร.) เดิม www.reform.or.th FB : ReformThailand

3 กรอบแนวคิดรวบยอด การประสานยุทธศาสตร์ชุด โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย

4 บทบาทหน้าที่หลัก สนับสนุนการจัดตั้ง และการดำเนินงานของ “ ศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัด ( ศปจ.)” กลไกประสานงานโครงการย่อยต่างๆ และ ศปจ. เพื่อให้มีพลังในการขับเคลื่อนงาน www.inspiringnetwork.org FB : Inspiring Network

5 ศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัด ( ศปจ.)  พื้นที่กลางของพหุภาคีการพัฒนาจังหวัด  หน่วยบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแบบใหม่  กลไกเชื่อมโยง ( ร้อย ) โครงการใหญ่ของจังหวัด  จุดชุมนุมของการสื่อสารออนไลน์ในจังหวัด  กลไกประสานการปฏิรูปคู่ขนานกับ สปช.

6 ศปจ. และโครงสร้าง

7 ภารกิจของศปจ. (Mission) เป็นกลไกประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ของพหุ ภาคีการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดของตนได้ทุกสาย งาน เป็นศูนย์ข้อมูลดิจิตอลด้านองค์กรชุมชน, องค์กรพัฒนาเอกชน, องค์กรสาธารณะ ประโยชน์ภาคประชาสังคม, องค์ความรู้การ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาจังหวัด, ผู้นำ, โครงการหรือกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

8 กิจกรรมต่างๆของ ศปจ.

9 ภารกิจของ ศปจ. (Mission) เป็นกลไกประสานงานภาคสนามสำหรับ หน่วยงานอิสระส่วนกลาง อาทิ สปพส. สสส. LDI ศคธ. ฯลฯ เป็นหน่วยดำเนินการเวทีเป้าหมายร่วมจังหวัด รวมทั้งริเริ่มและประสานกิจกรรม / เวทีการ เคลื่อนไหวปฏิรูปต่างๆร่วมกับแผนงาน InspiringThailand

10 ภารกิจของ ศปจ. (Mission) ประสานงานเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ร่วมกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ เปิดบริการตู้ปณ. เว็บไซต์หรือเฟซบุ๊ค เพื่อเป็น ช่องทางรองรับความคิดเห็นเสนอแนะของ ประชาชนที่มีต่อการปฏิรูป

11 รับฟังความคิดเห็นในจังหวัดและร่วมกับ สปช.

12 กำลังพล (key successors) ผู้ประสานงานหลัก 1 คน และ จนท. ประจำ 1 คน วิทยากรกระบวนการ 5 คน นักวิชาการฐานข้อมูล 2 คน นักสื่อสาร 2 คน นักประเมินผล 1-2 คน YEC 1 คน

13 ความคาดหวังสูงสุดของ ศปจ. ความเป็นสถาบันของภาคประชาสังคม สร้างความเข็มแข็งภาคประชาสังคม การสร้างความร่วมมือการพัฒนาจังหวัด จากหลายภาคส่วน อาทิ ภาคราชการ ภาค ธุรกิจ ภาคประชาสังคม

14 Project Timeline MayJuneJulyAugust Septem ber เวทีฝึกอบรม วิทยากร กระบวนการ จังหวัด 4 ภาค เวทีจัดทำ เป้าหมาย ร่วมจังหวัด ( มิ. ย.- ก. ย.) เวทีอบรม เครือข่าย ผู้นำรุ่นใหม่ ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย ( ก. ค.- ต. ค.) ( เวทีเชิง ปฏิบัติการ ปลุกพลัง สื่อสาร … ปลุกพลัง พื้นที่ ) เวทีวิจัยและ ประเมินผล งาน ศปจ. เพื่อเสริม ศักยภาพ

15 วัตถุประสงค์การประชุม เรื่อง ปลุกพลังสื่อสาร … ปลุกพลังพื้นที่ เพื่อเสริมศักยภาพทางด้านเทคนิคการใช้สื่อ ออนไลน์ สร้างชุมชนออนไลน์ภายในจังหวัด และส่วนกลางเพื่อปลุกพลังความร่วมมือ เสริมศักยภาพการทำแผนที่ภูมิสารสนเทศเพื่อ เสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่นในการ จัดการตนเองโดยมี ศปจ. เป็นแกนกลาง

16 สปพส. ขอบพระคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย Inspiring Thailand โครงการผนึกพลังขับเคลื่อนภาคพลเมือง สู่ประเทศไทยมิติ ใหม่ Solidarity for change.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google