งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INDM 0419 Industrial Human Resource Management 1 ภาพรวมของการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management: Overview.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INDM 0419 Industrial Human Resource Management 1 ภาพรวมของการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management: Overview."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INDM 0419 Industrial Human Resource Management 1 ภาพรวมของการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management: Overview

2 INDM 0419 Industrial Human Resource Management 2 ปัจจัยพื้นฐาน ที่สำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ Man Machine Material Method ปัจจัยใด สำคัญที่สุด ???

3 INDM 0419 Industrial Human Resource Management 3 หน้าที่หลักทางธุรกิจ Business Functions การผลิต / การ ปฏิบัติการ Production / Operation การตลาด Sale / Marketing บัญชี / การเงิน Accounting / Finance Line function : สายงานหลัก การจัดการทรัพยากร มนุษย์ Human Resource Management Staff function : สาย งานสนับสนุน

4 INDM 0419 Industrial Human Resource Management 4 “People are behind our success. Machine don’t have new ideas, solve problems or grasp opportunities. Only people who are involved and thinking on make a difference.”

5 INDM 0419 Industrial Human Resource Management 5 นิยามของการจัดการทรัพยากร มนุษย์ หมายถึง นโยบาย กระบวนการ และการ ปฏิบัติงานที่ผู้บริหาร ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้าน บุคลากร จะต้องดำเนินเกี่ยวข้องกับ บุคลากรของ องค์กร ร่วมกันใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ใน การ สรรหา การคัดเลือก การบรรจุเข้าทำงาน การ จ่ายค่าตอบแทน การฝึกอบรม การประเมินผล การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการธำรงรักษาและพัฒนาให้บุคลากร ขององค์กรมีศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่เหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกที่ ต้องพ้นจากการร่วมงานขององค์กร ให้สามารถ ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคต

6 INDM 0419 Industrial Human Resource Management 6 วงจรของงานด้านทรัพยากรมนุษย์ 2. ขณะ ปฏิบัติงาน 3. ภายหลัง จากการ ร่วมงาน 1. ก่อนเข้า ร่วมงาน

7 INDM 0419 Industrial Human Resource Management 7 ปัญหาหลักของการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ ได้พนักงาน ไม่ตรงกับงาน พนักงานลาออก เป็นจำนวนมาก พนักงานทำงาน ไม่เต็มความสามารถ พนักงานทำงาน ไม่มีคุณภาพ การสัมภาษณ์งาน ที่ไม่ได้ประโยชน์ การประเมินผลงาน ที่ไม่ยุติธรรม การฟ้องร้อง เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อพิพาท ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

8 INDM 0419 Industrial Human Resource Management 8 วัตถุประสงค์ของการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ ระดับบุคลากร การตอบสนองความ ต้องการของบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทนอย่าง เหมาะสม การให้ผลประโยชน์ตอบ แทน การฝึกอบรมและพัฒนา การเลื่อนขั้น เลื่อน ตำแหน่ง การวางแผนอาชีพ ความปลอดภัยใน การทำงาน กิจกรรมสันทนา การและกีฬา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและมาตรฐานการครองชีพให้ดีขึ้น ระดับองค์กร  การสร้างความมั่นใจว่าจะมีบุคคลที่ความรู้ ความสามารถในระดับและ ปริมาณที่เหมาะสม ร่วมงานอยู่ตลอดเวลา  บุคลากรทำงานด้วยความซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อ องค์กร  บุคลากรทุ่มเท สติปัญญา ความสามารถในการ ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ระดับสังคม  การสร้างงานให้แก่สมาชิกในสังคม  การผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  การเป็นอาสาสมัครเพื่อพัฒนาสังคม เพื่อสร้างการยอมรับ และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม

9 INDM 0419 Industrial Human Resource Management 9 หน้าที่หลักของงานทรัพยากรมนุษย์ 1. การวางแผน ทรัพยากรมนุษย์ 2. การจ้างงาน 3. การจัดการด้าน ตำแหน่งงาน 4. การฝึกอบรมและ พัฒนา 5. การบริหาร ค่าตอบแทน 6. การธำรงรักษา 7. แรงงานสัมพันธ์

10 INDM 0419 Industrial Human Resource Management 10 กิจกรรมรายบุคคล : รูปปริศนา หน้า 59 คำถาม.... มีรูปสามเหลี่ยม ซ่อนอยู่ รูป

11 INDM 0419 Industrial Human Resource Management 11 กิจกรรมรายบุคคล : รูปปริศนา หน้า 59 คำถาม.... มีรูปสามเหลี่ยม ซ่อนอยู่ รูป รูปสี่เหลี่ยม ซ่อนอยู่ รูป

12 INDM 0419 Industrial Human Resource Management 12 รายงานรายบุคคล ( สรุปและ วิจารณ์บทความ ) 1. ระยะขอบ และระยะหัวท้าย ของเอกสาร

13 INDM 0419 Industrial Human Resource Management 13 รายงานรายบุคคล ( สรุปและ วิจารณ์บทความ ) 2. ตัวอักษรรูปแบบ Browallia New ขนาด 16 pt. 3. เนื้อหารายงาน ตั้งแต่ 4 – 10 หน้า ( ไม่นับต้นฉบับ ) 3.1 สรุป 1-3 หน้า 3.2 วิจารณ์ เปรียบเทียบ แสดง ความคิดเห็น ต้องอ้างอิงกับหนังสือ อีก ( 1 เล่มขึ้นไป ) 2 – 7 หน้า 4. แนบเอกสารบทความท้ายรายงาน

14 INDM 0419 Industrial Human Resource Management 14 รายงานรายบุคคล ( สรุปและ วิจารณ์บทความ ) 5. การเขียนรายการเอกสารอ้างอิง บทความ ผู้เขียนบทความ./ /( ปีที่พิมพ์ )./ / ชื่อ บทความ./ / ชื่อวารสาร. / / ปีที่. / / ฉบับที่./ / เลขหน้า. บทความในหนังสือพิมพ์ ผู้เขียนบทความ./ /( ปี,/ วัน,/ เดือน )./ / ชื่อ บทความ./ / ชื่อหนังสือพิมพ์. / / ฉบับที่./ / เลขหน้า.

15 INDM 0419 Industrial Human Resource Management 15 รายงานรายบุคคล ( สรุปและ วิจารณ์บทความ ) 5. การเขียนรายการเอกสารอ้างอิง หนังสือ ผู้เขียนบทความ./ /( ปีที่พิมพ์ )./ / ชื่อ หนังสือ./ / ครั้งที่พิมพ์ ( ถ้ามี )./ / เมืองที่พิมพ์ /:/ สำนักพิมพ์./ / เลขหน้า.


ดาวน์โหลด ppt INDM 0419 Industrial Human Resource Management 1 ภาพรวมของการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management: Overview.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google