งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดชันด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป Slope/W 2 มีนาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดชันด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป Slope/W 2 มีนาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดชันด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป Slope/W 2 มีนาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐธรรม อิส โรฬาร งานศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยเขื่อน สำหรับ เครื่องมือวัดพฤติกรรม เพื่อการปรับปรุงเขื่อน ลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

2 เนื้อหาการ สอน 1. ภาพรวมวิเคราะห์เสถียรภาพของ ลาดชัน 2. ทฤษฏี 3. สรุปข้อมูลที่ป้อนในโปรแกรม Slope/W 4. ขั้นตอนการใช้งาน 5. Error Code 1. ภาพรวมวิเคราะห์เสถียรภาพของ ลาดชัน 2. ทฤษฏี 3. สรุปข้อมูลที่ป้อนในโปรแกรม Slope/W 4. ขั้นตอนการใช้งาน 5. Error Code

3 การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ เสถียรภาพลาดดิน S – Slope S – Soil Properties S – Slip Surface S – Safety Factor (F.S. = Factor of Safety) 4S4S 4S4S

4 ภาพรวมวิเคราะห์เสถียรภาพ ของลาดชัน

5 Slope/W

6 ภาพรวมวิเคราะห์เสถียรภาพ ของลาดชัน

7 Limit Equilibrium Method วรากร (2542) กล่าวไว้ว่าหลักการที่ใช้ใน การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินนั้น โดย ปกติใช้วิธีการพิจารณา สมดุลจำกัดของมวลดิน (Limit Equilibrium) โดยสมมติให้มวลดินที่ สนใจเกิดการเคลื่อนพังและ ณ ช่วงเวลาที่เกิด การเคลื่อนพังพอดี ในขณะนั้นมวลดินอยู่ใน สภาวะสมดุล สมมติฐานหลักของวิธี Limit Equilibrium คือ 1. ดินเป็นวัสดุแบบ Rigid-Perfectly Plastic 2. เงื่อนไขการวิบัติเป็นไปตาม Mohr- Coulomb (  = c + .tan  ) 3. ค่าอัตราส่วนปลอดภัยของความเชื่อมแน่น เท่ากับ ของแรงเสียดทาน (F.S c = F.S  )

8 ตัวอย่างความสัมพันธ์ ของความเค้น (  ) และความเครียด (  ) ( ก ) Typical Stress-Strain %%  ( ข ) Elasto- Plastic %%  ( ค ) Rigid- Perfectly Plastic %% 

9 Generalized Limit Equilibrium ELEL XLXL ERER XRXR B f Center W SmSm SmSm N       k h.W k v.W ALAL ARAR DQ=q.b U F RE b x e R aLaL aRaR d dfdf

10 Generalized Limit Equilibrium (ต่อ)       )(cos.sin... cos.)tan)..(.(.. 1iiRELRh f EEFAANDWk luNlc SF        LLf RRvh m aAdFfNxQaAdDxWkeWkxW RluNlc SF............)tan....(..  ).. sin'.tan (cos )sin.tan..sin..()(..cos. 1 SF lulcXXFWkDQW N iiREv        )(.xf E X 

11 Generalized Limit Equilibrium (ต่อ) สมดุล โมเมนต์ สมดุลแรง - Ordinary - Simplified Bishop - Simplified Janbu - Janbu’s GPS - Spencer - General Limit Equilibrium

12 เปรียบเทียบค่าอัตราส่วนปลอดภัยจากวิธีต่างๆ

13 Definition of Safety Factor     f Mobilized Shear Stress Shear Strength F.S.

14 รูปตัดการเคลื่อนพังของลาดดิน และการดัดแปลงมวลดิน  i  i

15 สรุปข้อมูลที่ป้อนใน โปรแกรม Slope/W 1. ลักษณะรูปร่างของลาดดิน - แบบก่อสร้าง, สำรวจลักษณะภูมิประเทศ 2. คุณสมบัติของดิน / วัสดุ - ประเภทดิน, SPT, FVT, Strength Test (UC, DS, Tx), การวิเคราะห์ย้อนกลับ (Back Analysis) 3. กรณีการวิเคราะห์, กรณีการ ใช้งาน - ระดับน้ำในเขื่อน, ระดับน้ำใต้ดิน, น้ำหนัก บรรทุกจร, แนวทางการใช้งาน เช่น การขุด ลอก เป็นต้น

16 Slope/W Error Code Error Code 981 - 999

17 Slope/W Error Code ERROR - 981

18 Slope/W Error Code ERROR - 982

19 Slope/W Error Code ERROR - 986 ERROR – 999 Solution can not Converge

20 จบการ นำเสนอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพี และฐานราก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดชันด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป Slope/W 2 มีนาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google