งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนัชชา ทองมิตร ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนัชชา ทองมิตร ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนัชชา ทองมิตร ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ

2 วัตถุประสงค์ การวิจัย

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง

4 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง

5 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ผล วิเคราะห์ เพศจำนวนร้อยละ ชาย 6244.61 หญิง 7755.39 รวม 139100 ลำดับจำนวน คะแนน เต็ม XS.D% ก่อน เรียน 432016.142.9880.69 หลัง เรียน 432017.981.8389.88 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การฝึกพูด ภาษาอังกฤษโดยใช้ บทสนทนาจากซีดีรอมมีผลการ วิเคราะห์แสดงในตารางดังนี้

6 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ สรุปผลการวิจัย

7 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ สรุป ผลการวิจัย

8 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ข้อเสนอแนะ 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 1.1 ควรนำผลการวิจัยครั้งนี้ไปฝึกฝนให้กับ นักศึกษาในระดับอื่นต่อไป 1.2. ผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการฟัง และการพูด นอกเหนือจากการใช้บทสนทนา จากซีดีรอม โดยจัดกิจกรรมในห้องเรียน ส่งเสริมการพูดให้หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้ ใช้ภาษาในสถานการณ์จริง 1.3. วิทยาลัยควรจัดปัจจัยสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้ให้มากขึ้นเพื่อให้เกิด ความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ ผู้เรียนได้ตลอดเวลา

9 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ข้อเสนอแนะ 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัย 2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับทักษะการฟัง - พูด สำหรับผู้เรียนในระดับชั้นอื่นเพื่อหาแนวทางใน การพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสม 2.2 ควรมีการศึกษาและเลือกใช้บทสนทนาจาก ซีดีรอมให้เหมาะสมกับทักษะเนื้อหาของผู้เรียน ในแต่ละรายวิชาและระยะเวลาในการเรียนรู้ 2.3 ควรมีห้องปฏิบัติการทางภาษาที่พร้อม สำหรับการใช้สอนภาษาตลอดเวลา

10


ดาวน์โหลด ppt ธนัชชา ทองมิตร ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google