งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย.. นายณัฐวัชต์ บุญมา. 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการ ให้บริการสารสนเทศนักศึกษาออนไลน์ วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย.. นายณัฐวัชต์ บุญมา. 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการ ให้บริการสารสนเทศนักศึกษาออนไลน์ วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย.. นายณัฐวัชต์ บุญมา

2 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการ ให้บริการสารสนเทศนักศึกษาออนไลน์ วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2557 2) เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาระบบการ ให้บริการสารสนเทศนักศึกษาออนไลน์ ให้มี ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไป

3 ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง นักศึกษาที่กำลังศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลาน นา เชียงใหม่ จำนวน 3,984 คน ( ฝ่ายทะเบียนและวัดผล วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่,10 มิถุนายน 2557) ซึ่งแบ่งระดับชั้น 2 ระดับ 1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 2,619 คน 2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 1,365 คน

4 สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ ระบบการให้บริการสารสนเทศนักศึกษาด้วยระบบออนไลน์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ รายการ S.D. ระดับ ความพึง พอใจ ระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.) ด้านการออกแบบระบบ 3.480.75 ปาน กลาง ด้านเสถียรภาพของระบบ 4.000.57 มาก ด้านประโยชน์ของข้อมูล สารสนเทศ 3.650.60 มาก ระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ด้านการออกแบบระบบ 3.480.74 ปาน กลาง ด้านเสถียรภาพของระบบ 3.990.57 มาก ด้านประโยชน์ของข้อมูล สารสนเทศ 3.660.61 มาก

5 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้านการออกแบบระบบ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับปานกลาง สามารถเรียงลำดับความพึงพอใจ ในเรื่องต่าง ๆ ได้ 3 ลำดับดังนี้ ลำดับที่ 1 กระบวนการทำงานของระบบ มีความรวดเร็วในการ เรียกใช้บริการ และการ ออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน ลำดับที่ 2 ระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ลำดับที่ 3 ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม รูปแบบและวิธีการ นำเสนอข้อมูล

6 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้านเสถียรภาพของระบบ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ ใน ระดับมาก สามารถเรียงลำดับความพึงพอใจ ในเรื่องต่าง ๆ ได้ 3 ลำดับดังนี้ ลำดับที่ 1 ฐานข้อมูลมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน ลำดับที่ 2 ระบบมีประสิทธิภาพ ลำดับที่ 3 ความแน่นอน เชื่อถือได้ของข้อมูล และความครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูล

7 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้านประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีความ พึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก สามารถเรียงลำดับความพึงพอใจ ในเรื่องต่าง ๆ ได้ 3 ลำดับดังนี้ ลำดับที่ 1 ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ลำดับที่ 2 ความสามารถของระบบ ในการนำไปใช้ประโยชน์ ลำดับที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ

8 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้านการออกแบบระบบ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับปานกลาง สามารถเรียงลำดับความพึงพอใจ ในเรื่องต่าง ๆ ได้ 3 ลำดับดังนี้ ลำดับที่ 1 การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน ลำดับที่ 2 กระบวนการทำงานของระบบ มีความรวดเร็วในการ เรียกใช้บริการ ลำดับที่ 3 ระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่

9 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้านเสถียรภาพของระบบ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ ใน ระดับมาก สามารถเรียงลำดับความพึงพอใจ ในเรื่องต่าง ๆ ได้ 3 ลำดับดังนี้ ลำดับที่ 1 ฐานข้อมูลมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน ลำดับที่ 2 ระบบมีประสิทธิภาพ ลำดับที่ 3 ความแน่นอน เชื่อถือได้ของข้อมูล และความครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูล

10 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้านประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีความ พึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก สามารถเรียงลำดับความพึงพอใจ ในเรื่องต่าง ๆ ได้ 3 ลำดับดังนี้ ลำดับที่ 1 ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ลำดับที่ 2 ความสามารถของระบบในการนำไปใช้ประโยชน์ ลำดับที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ

11 1. ควรทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้สอนที่ใช้งานสารสนเทศ นักศึกษาระบบออนไลน์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 2. ควรทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ใช้งาน สารสนเทศนักศึกษาระบบออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีโป ลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt โดย.. นายณัฐวัชต์ บุญมา. 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการ ให้บริการสารสนเทศนักศึกษาออนไลน์ วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google