งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการดำเนินงาน ของเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทวรัฐ โตไทยะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการดำเนินงาน ของเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทวรัฐ โตไทยะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการดำเนินงาน ของเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทวรัฐ โตไทยะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑

2 การเป็นโลกาภิวัฒน์ ๑. ลักษณะของความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ๒. ลักษณะของการปลดแอกอุปสรรค (Liberalization) ๓. ลักษณะอันเป็นสากลนิยม (Universalism) ๔. ลักษณะความทันสมัย (Modernization) ๕. ลักษณะที่จะลดความเป็นเขตแดนต่อกัน (De-territrorialism)

3 ระเบียบใหม่ของโลก (New world order) ๑. ต้องมีความเป็นประชาธิปไตย (Democratization) ๒. ต้องมีการค้าระบบเศรษฐกิจเสรี (Free Economy) ๓. ต้องมีการปกป้องสิ่งแวดล้อม (Protection Environment) ๔. ต้องมีการรักษาสิทธิมนุษยชน (Human right)

4 พลังของการเปลี่ยนแปลง (Force for change) ๑. โครงสร้างของประชากร ๒. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓. การค้ากับการเงิน ๔. เทคโนโลยี ๕. รัฐกับสังคม

5 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ๑. ปฏิรูปการเรียนรู้ ๒. ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู ๓. ใช้เทคโนโลยีปฏิรูปการเรียนรู้ ๔. พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา ๕. การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ๖. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคอื่น ๗. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ๘. พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

6 การปฏิรูปการเรียนรู้ การประเมินวิทยฐานะและ ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู การปฎิรูปหลักสูตร คุณภาพผู้เรียน ( ผลสัมฤทธิ์ ) การรับบุคคลเข้า ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปฏิรูปการเรียนการสอน การทดสอบ / วัด และ ประเมินผลผู้เรียน การประเมินสถานศึกษา

7 เป้าหมายของชาติ ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพ คน

8 มิติการพัฒนา ของ สพป.สน.๑ รัฐธรรมนูญ กฎหมาย การศึกษา นโยบาย ๘ ข้อ รัฐมนตรี นโยบาย สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางของ สพป.สน.๑ ๑.ขยายโอกาส ทางการศึกษา ๒.คุณภาพการศึกษา ๓.ประสิทธิภาพ ๔.การมีส่วนร่วม

9 การจัดการเรียนการสอนของครู (สถานศึกษาดี) กระบวนการขับเคลื่อน ๕A โอกาส ทาง การ ศึกษา คุณภาพ การ ศึกษา ประสิทธิ ภาพ การ ศึกษา การ มี ส่วน ร่วม ทุกภาค ส่วน คุณภาพผู้เรียน (นักเรียนมีคุณภาพ)

10 โอกาสทางการศึกษา ( เรียนอย่างมีความสุขจนจบ หลักสูตร )  การเข้าเรียน  การออกกลางคัน  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สุขภาวะนักเรียน  อุบัติภัยในสถานศึกษา

11 คุณภาพการศึกษา (สถานศึกษาดี นักเรียนมีคุณภาพ) สถานศึกษาดี  โรงเรียนดี  ผู้บริหารดี  ครูดี  สื่อการเรียนการสอนดี  ชุมชนดี

12 What do you expect to get from good schooling and education Part I Languages : minimum 3 : especially English Thinking skill : Mathematic, Logics, Philosophy Confidence Friendship

13 What do you expect to get from good schooling and education Part II Knowlede : general / specific Skill : How to use the Knowledge in practice Character Building

14 คุณลักษณะเด็กไทย ๘ ประการ  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีวินัย  อยู่อย่างพอเพียง  รักความเป็นไทย  ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ

15 สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน ๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๒. ความสามารถในการคิด ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

16 คุณภาพเด็กไทย ดี เก่ง มีความสุข

17 นักเรียนดี ใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ ใช้เทคโนโลยีเป็น สื่อสารได้หลายภาษา

18 สถานศึกษาดี โรง เรียน ดี ผู้ บริหาร ดี ครู ดี สื่อ ดี นักเรียนดี (คุณภาพผู้เรียน) ชุมชน ดี

19 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ธรรมาภิบาล (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบ คุ้มค่า) RMB (สภาพแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์) สัปปุริสธรรม ๗ ประการ (รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน รู้บุคคล)

20 การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน Civic Sociaty Building Network Praticipation

21 What makes a Good Teacher? What makes a Good Student comes first. Understanding Retention Delivery Application Innovation

22 ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งมั่นใช้เทคโนโลยี มีเทคนิคการสอนที่ หลากหลาย ใฝ่เรียนรู้สู่มืออาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู

23 เป็นนักวิชาการ ทำงานแบบมืออาชีพ มุ่งเน้นคุณภาพ สร้างเครือข่ายและการมีส่วน ร่วม ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม

24 Quality Classroom คุณภาพผู้เรียน ๑. นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ๒. สอนโดยยึดมาตรฐานและตัวชี้วัด ๓. การวิจัยในชั้นเรียน ๔. การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ๕. การทดสอบแบบ O-net และ PISA

25 ผลการทำงานเพื่อประโยชน์ ประชาชนและประเทศชาติ Responsive : ความรับผิดชอบต่อ ประชาชน Responsible : ความรับผิดชอบต่อ งบประมาณ Accountable : ความรับผิดชอบต่อ การกระทำของตน

26 กระบวนการสู่ความสำเร็จ ๕A Awarenees : ตระหนัก รับรู้ เห็นความสำคัญ Attempt : วางแผน จัดสรรงบประมาณ ลงมือทำ Achivement : วางเป้าหมาย แก้ไขให้สำเร็จ Acraditation : ทำต่อเนื่อง ยั่งยืน เผยแพร่ Appreciation : ประกาศ ชื่นชม ยกย่อง

27


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการดำเนินงาน ของเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทวรัฐ โตไทยะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google