งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เพื่อสื่อสารนโยบายสู่ผู้บริหารใน ส่วนกลาง ผู้บริหารส่วนผู้ภูมิภาค ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในสังกัดสพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เพื่อสื่อสารนโยบายสู่ผู้บริหารใน ส่วนกลาง ผู้บริหารส่วนผู้ภูมิภาค ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในสังกัดสพฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. เพื่อสื่อสารนโยบายสู่ผู้บริหารใน ส่วนกลาง ผู้บริหารส่วนผู้ภูมิภาค ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในสังกัดสพฐ. 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผล การดำเนินงานแก่บุคลากรในองค์กร ทุกระดับ 3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารและผลงานแก่สังคม 4. เพื่อแถลงข่าวและสร้างความเข้าใจ ในข้อเท็จจริงขององค์กรต่อบุคลากร ในสังกัดและบุคคลทั่วไป 5. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรตาม กลุ่มเป้าหมาย

3 1. นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสพฐ. 2. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 3. ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อสั่งการ และข้อคิดเห็นของหัวหน้าส่วน ราชการที่มีอำนาจและหน้าที่ โดยตรงในข้อมูลข่าวสารนั้น 4. ปฏิทินปฏิบัติงาน แผนการ ดำเนินงาน การดำเนินงานและ ผลการดำเนินงานของสพฐ. 5. ผลงานดีเด่นของ กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. เขต พื้นที่ สถานศึกษา ครู บุคลากร ในหน่วยงานและนักเรียน

4 1. Application G- Chat : สทร 2. Application G-News : สทร 3. เว็บไซต์ สพฐ.(http://www.obec.go.th /) : สทรhttp://www.obec.go.th / 4. เว็บไซต์สพฐ. นิวส์ (http://www.obec.go.th/) : สอ.http://www.obec.go.th/ 5. สื่อมวลชน ( นสพ. วิทยุ โทรทัศน์ ) : สอ. 6. อื่นๆ

5 คณะกรรมการสื่อสารองค์กร สพฐ. ๑. กรรมการอำนวยการ ๒. ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ๓. ฝ่ายข่าว ๔. ฝ่ายเทคโนโลยี / กราฟฟิค G-Chat ระบบ ปิด G-New ระบบ เปิด เว็บไซต์ สพฐ. ระบบเปิด สพฐ. นิวส์ ระบบ เปิด สิ่อมวล ชน ระบบ เปิด ผู้บริหารสพฐ. สมาชิก ในองค์กร สพฐ. สมาชิก บุคคล ทั่วไป ผู้สนใจ บุคคลทั่วไป

6 VTR การใช้ G-Chat โครงข่ายการสื่อสารระบบ G-Chat สพฐ.

7 ระดับชั้น การ สื่อสาร กลุ่มบุคคล สพฐ. ภูมิภาคเขตพื้นที่โรงเรีย น จำนวน A เลขาฯ รองเลขา ผู้ช่วย ที่ปรึกษา ผู้เชียวชาญ ผอ. สำนัก ศธจ. ผอ. สพท. - 1,500 คน ( มิ. ย.59)/ กค.59 B ผอ. กลุ่ม - รองฯ ผอ. กลุ่ม ศน. ผอ. ร. ร.38,500 คน ( ก. ค.59) C จนท. ทุกคน - ครูทุก คน 400,000 คน D จำนว น 40,000 คน

8 โครงข่ายการสื่อสารระบบ G-Chat สพฐ. สพฐ. ห้องสนทนาผู้บริหารสพฐ. ผอ. สำนัก เครือข่าย สำนัก เครือข่ายอื่นๆ สพท. ห้องสนทนา ผู้บริหาร สพท. ผอ. ร. ร. เครือข่ายใน สพท. เครือข่ายอื่นๆ ร.ร.ร.ร. ห้องสนทนา ผู้บริหาร ในร. ร. ครู เครือข่ายในร. ร.. เครือข่ายอื่นๆ ผอ. ร. ร. ประชารัฐ. ผอ. สพป. ผอ. กลุ่มนโยบายฯ ผอ. สพม. ศธจ. ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนคุณธรรม กลุ่มโรงเรียน กลุ่มครูหมวดคณิตศาสตร์กลุ่มครูสายป.1 กลุ่มโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก

9 เรื่องที่ขอความร่วมมืออย่าง เร่งด่วน  แต่งตั้ง Admin ประจำเขตพื้นที่ 3 ท่าน รองผอ. เขต ICT และปชส.  แจ้งให้ Admin (ICT) รวบรวมรายชื่อ สกุล ตำแหน่ง และ อีเมล ที่ลงท้ายด้วย.go.th ของรองผอ. เขตทุกท่าน ศน. ทุกท่าน ผอ. กลุ่มในเขตทุกท่าน และผอ. ร. ร. หรือ ผู้รก. ผอ. ร. ร. จัดพิมพ์เป็นไฟล์ Excel นำไปประชุมในวันที่ 21- 23 ก. ค.59 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  แจ้งให้ Admin (ICT) ที่จะไปประชุมในวันที่ 21-23 ก. ค.59 จัดทำบัญชีรายชื่อ สกุล ตำแหน่ง ของบุคคลตาม กลุ่มที่จะแบ่งห้องแชทตามกลุ่มที่กำหนดเช่น โรงเรียน ประชารัฐ โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาล จังหวัดฯลฯ เพื่อไปจัดกลุ่มในวันประชุม  แจ้งทุกท่านดาวโหลด Aplication G-Chat  ลงชือเข้าใช้ G-Chat โดยกรอก ชื่อองค์กร obec อีเมล และรหัสผ่านที่ระบบจะส่งให้

10 ชื่อหน่วยงาน ชื่อตำแหน่ง ชื่อบุคคล เช่น จันทบุรี 1 ผอ. นายมนตรี ทัดเทียม VTR

11

12 1. โรงเรียนมาตรฐานสากล = 720 2. โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ =? 3. โรงเรียนศึกษาพิเศษ / ศึกษา สงเคราะห์ =? 4. โรงเรียนประชารัฐ = 3,342 5. โรงเรียนเล็ก = 15,577 6. โรงเรียนที่ใช้ DLTV = 15,369 7. โรงเรียนที่ใช้ DLIT = 15,553 8. โรงเรียนในฝัน =? 9. โรงเรียนดีประจำตำบล = 6,454 10. โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ =19,728 ร. ร.. 11. โรงเรียนอนุบาลประจำ จังหวัด =83 ร. ร. 12. โรงเรียนวิทยาศาสตร์ =? 13. โรงเรียนคู่พัฒนา =

13  แบ่งห้องแชทตามกลุ่มที่กำหนดเช่น โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนดีประจำตำบล กลุ่มผอ. ร. ร. กลุ่ม ผู้บริหารในสำนักงานเขต ฯลฯ  จัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสื่อสาร G- Chat  แจ้งทุกท่านดาวโหลด Aplication G-Chat  ลงชือเข้าใช้ G-Chat โดยกรอก ชื่อองค์กร obec อีเมล และรหัสผ่านที่ระบบจะส่งให้

14 สพฐ. DLTV. ประชารัฐ.. นโยบายและแผน. ICT. ปชส.. Broad cast CHAT Broad cast CHAT


ดาวน์โหลด ppt 1. เพื่อสื่อสารนโยบายสู่ผู้บริหารใน ส่วนกลาง ผู้บริหารส่วนผู้ภูมิภาค ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในสังกัดสพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google