งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ แผนการใช้จ่ายผลการใช้จ่าย งบบุคลากรงป. หน่วย ระบบ Excel งบดำเนินงานงป. หน่วย ระบบ Excel งบลงทุนงป. หน่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ แผนการใช้จ่ายผลการใช้จ่าย งบบุคลากรงป. หน่วย ระบบ Excel งบดำเนินงานงป. หน่วย ระบบ Excel งบลงทุนงป. หน่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ แผนการใช้จ่ายผลการใช้จ่าย งบบุคลากรงป. หน่วย ระบบ Excel งบดำเนินงานงป. หน่วย ระบบ Excel งบลงทุนงป. หน่วย ระบบ BBEvmis งบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบ ดำเนินงาน งป. หน่วย ระบบ Excel งบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบ ลงทุน งป. หน่วย ระบบ BBEvmis งบรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบ ดำเนินงาน งป. หน่วย ระบบ Excel งบรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบ ลงทุน งป. หน่วย ระบบ BBEvmis

2 การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2559 ผู้บันทึกข้อมูล ระดับ บช. เป็นผู้บันทึกข้อมูล ( จำนวน 30 หน่วย ) มีดังนี้ บช. น., ภ.1 – 9, ศชต., บช. ก., บช. ปส., บช. ส., สตม., บช. ตชด., สง. นรป., สพฐ. ตร., สทส., บช. ศ., รร. นรต., รพ. ตร., สยศ. ตร., สกบ., สกพ., สงป., กมค., สง. ก. ตร., จต., สตส. ระดับ บก. ในสังกัด สง. ผบ. ตร. เป็นผู้บันทึกข้อมูล ( จำนวน 6 หน่วย ) มีดังนี้ สลก. ตร., ตท., สท., สง. ก. ต. ช., บ. ตร., วน.

3 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 1. ให้หน่วยดึงข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS สำหรับ งบ ประจำ มีดังนี้  งบบุคลากร  งบดำเนินงาน  งบเงินอุดหนุน ( ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน )  งบรายจ่ายอื่น ( ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน ) *** ใช้ฟังก์ชั่น ZFMA 47 เก็บข้อมูลวันทำการสุดท้ายของ เดือน เวลา 16.30 น. 2. นำข้อมูล ( จากข้อที่ 1) มาบันทึกในระบบ Excel รายการตาม พ. ร. บ. ( ที่ งป. จัดทำไว้ให้เท่านั้น ) *** ห้ามเพิ่มรายการที่นอกเหนือจาก พ. ร. บ. เด็ดขาด 3. ข้อมูลที่หน่วยนำมาบันทึกจะต้องเป็นยอดเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นใน เดือนนั้นๆ ไม่ใช่ยอดสะสม 4. ให้หน่วยบันทึกแต่ละรายการภายใต้ กิจกรรมเท่านั้น

4 ข้อห้าม *** สำหรับช่องที่เป็นสีเทา ห้ามหน่วยเข้าไปคีย์หรือแก้ไขอะไร ทั้งสิ้น เพราะเป็นช่องที่มีการทำสูตรไว้ ข้อเน้น *** ให้หน่วยบันทึกเฉพาะผลเบิกจ่ายที่เป็นช่องของแต่ละเดือน ( เริ่มตั้งแต่ช่องหมายเลข 1 เป็นต้นไป ) *** สูตรจะรวมผลเบิกจ่ายสะสมให้เอง หน่วยไม่ต้องทำสูตร ( ผลการเบิกจ่ายสะสมระบบจะคำนวณให้ โดยอัตโนมัติ ) *** ภาพรวมผลผลิต หน่วยไม่ต้องบันทึกข้อมูล สูตรจะทำการ คำนวณข้อมูลจากกิจกรรมไปโดยอัตโนมัติ

5

6

7 รหัสผู้ใช้ : 382080021138 1 รหัสผ่าน : 11381

8

9

10

11

12

13

14 2. คีย์ผลการ ดำเนินงานของหน่วย 3.3. 1. เลือกหัวข้อ รายจ่าย ที่ปรากฏ วงเงิน

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ แผนการใช้จ่ายผลการใช้จ่าย งบบุคลากรงป. หน่วย ระบบ Excel งบดำเนินงานงป. หน่วย ระบบ Excel งบลงทุนงป. หน่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google