งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ข้อมูล การท่องเที่ยว เพื่อทบทวน ยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดบึง กาฬ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ข้อมูล การท่องเที่ยว เพื่อทบทวน ยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดบึง กาฬ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ข้อมูล การท่องเที่ยว เพื่อทบทวน ยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดบึง กาฬ 1

2 2

3 3 คำขวัญจังหวัดบึงกาฬ “ ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ศูนย์รวมใจศาลสองนาง ” จังหวัดบึง กาฬ “ พัฒนากา ร ท่องเที่ยว ”

4 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตภัณฑ์ที่มีศํกยภาพ “ พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ” สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ” จังหวัดบึง กาฬ “ พัฒนาก าร ท่องเที่ยว ”

5 พัฒนาการ ตลาดและ ประชาสัมพัน ธ์ พัฒนาธุรกิจ บริการ การ ท่องเที่ยว Generic Value Chain การบริการและการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่ง และ กิจกรรม ท่องเที่ยว พัฒนา ปัจจัยพื้นฐาน ด้าน ท่องเที่ยว / ทรัพยากร พัฒนา ศักยภาพ มัคคุเทศน์ และ บุคลากร พัฒนาระบบ บริหาร จัดการ การ ท่องเที่ยว วาง ยุทธศาส ตร์ / แผนการ ท่องเที่ยว  การ วางแผน และ กำหนด ตำแหน่ง เชิง ยุทธศาสต ร์ (Strategic Positionin g)  การ กำหนด นักท่องเที่ย ว กลุ่มเป้าหม าย  พัฒนา มาตรฐาน มัคคุเทศก์ / ผู้นำเที่ยว  พัฒนา ศักยภาพ แรงงาน วิชาชีพและ บุคลากรด้าน การท่องเที่ยว  ส่งเสริม การรวมกลุ่ม ผู้ประกอบการ ท่องเที่ยว  การ รวบรวม และจัดทำ ข้อมูล สารสนเทศ เพื่อการ ท่องเที่ยว  การ กำหนดขีด ความสามา รถในการ รองรับ นักท่องเที่ย ว (Carrying Capacity)  สร้าง ความ เชื่อมั่นด้าน ความ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน  การ สร้างการมี ส่วนร่วม ของชุมชน  พัฒนา ทรัพยากร ทางการ ท่องเที่ยว  การ จัดการ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม เพื่อการ ท่องเที่ยวที่ ยั่งยืน  พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า  การ จัดการ ปัญหาจาก การ ท่องเที่ยว อาทิ สิ่ง ปฏิกูล ขยะ และมลภาวะ  การ พัฒนาและ ปรับปรุง ระบบ สาธารณูปโ ภค  สร้างสรรค์ กิจกรรม ท่องเที่ยว รูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้อง กับความ สนใจ  จัดทำ มาตรฐาน แหล่ง ท่องเที่ยว  ส่งเสริม / อนุรักษ์ / ฟื้นฟู / ปรับปรุง / บูรณะ / พัฒนา แหล่ง ท่องเที่ยว  ยกระดับ คุณภาพสิ่ง อำนวยความ สะดวกใน สถานที่ ท่องเที่ยว  การรับรอง มาตรฐานที่พัก และโรงแรม  พัฒนา มาตรฐานธุรกิจ บริการที่ เกี่ยวเนื่องกับ การท่องเที่ยว อาทิ สปา ดำน้ำ สนามกอล์ฟ ร้านอาหาร  พัฒนา มาตรฐานสินค้า ของฝากและ ของที่ระลึก  พัฒนา มาตรฐานธุรกิจ นำเที่ยว  สนับสนุน ธุรกิจการจัด ประชุมและ สัมมนา (MICE)  การทำ การตลาด กลุ่ม นักท่องเที่ยว คุณภาพ  ประชาสัมพัน ธ์สร้าง ภาพลักษณ์  การตลาด เชิงรุก ผ่าน สื่อสมัยใหม่ (Social Network) การบริหาร จัดการ ผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการ การต ลาด 5 จังหวัดบึง กาฬ “ พัฒนาก าร ท่องเที่ยว ”

6 ตัวแบบการจัดทำข้อมูล ด้าน การท่องเที่ยว 6 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตภัณฑ์ที่มีศํกยภาพ “ พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ” 1.2 การกำหนด Motto สร้าง วินัย สร้างบึงกาฬ จังหวัดบึง กาฬ “ พัฒนาก าร ท่องเที่ยว ”

7 จังหวัดบึง กาฬ “ พัฒนาก าร ท่องเที่ยว ” 7 9 บึงโขงหลง

8 “ การ ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ และ วัฒนธรรม ” ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือโครงการสำคัญ (Flagship Project) สรุปประเด็นสำคัญต่อ ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ( การวิเคราะห์ข้อมูล Step 2) โครงการสำคัญ / มาตรการ 1. ควรพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวให้สมบรูณ์ได้ มาตรฐาน และมีสิ่ง อำนวยความสะดวก 1. โครงการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดบึงกาฬ 2. การรวบรวมและจัดทำ ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการท่องเที่ยว 2. โครงการจัดตั้งศูนย์ การท่องเที่ยว และ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านการท่องเที่ยว ที่เป็นปัจจุบัน 3. การประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ของ จังหวัด 3. โครงการ ประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมกิจกรรมการ ท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ 8 จังหวัดบึง กาฬ “ พัฒนาก าร ท่องเที่ยว ”

9 ตัวอย่าง จังหวัดแพร่ “ การ ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ และ วัฒนธรรม ” กรอบแนวคิดโครงการสำคัญ (Project Idea) 1. โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด บึงกาฬ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ 2. สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น กิจกรรม หรือ แนวทางโครงการ 1. การปรับปรุงภูมิทัศน์บึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึง กาฬ 2. การปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกถ้ำพระ บ้านถ้ำพระ อำเภอเซกา จังหวัด บึงกาฬ 9 จังหวัดบึง กาฬ “ พัฒนาก าร ท่องเที่ยว ”

10 ตัวอย่าง จังหวัดแพร่ “ การ ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ และ วัฒนธรรม ” STEP 4 2. โครงการจัดตั้งศูนย์การท่องเที่ยว และ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจุบัน วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 1. เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป กิจกรรม หรือ แนวทางโครงการ 1. สร้างศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว และฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านการท่องเที่ยว 10 จังหวัดบึง กาฬ “ พัฒนาก าร ท่องเที่ยว ” กรอบแนวคิดโครงการสำคัญ (Project Idea)

11 ตัวอย่าง จังหวัดแพร่ “ การ ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ และ วัฒนธรรม ” 3. โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 1. เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ เดินทาง มาท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬมากขึ้น กิจกรรม หรือ แนวทางโครงการ 1. การแข่งขันเรือยาว และการแสดงวัฒนธรรมสองฝั่งโขง 2. การจัดทิปแข่งขันจักรยานตามแหล่งท่องเที่ยว และประกวดการ ถ่ายภาพ 11 จังหวัดบึง กาฬ “ พัฒนาก าร ท่องเที่ยว ” กรอบแนวคิดโครงการสำคัญ (Project Idea)

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ข้อมูล การท่องเที่ยว เพื่อทบทวน ยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดบึง กาฬ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google