งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมติดตามโครงการ Thailand: Marina Hub of ASEAN 14 ตุลาคม 2558 1 วาระ 2.1 สถานะ โครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมติดตามโครงการ Thailand: Marina Hub of ASEAN 14 ตุลาคม 2558 1 วาระ 2.1 สถานะ โครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมติดตามโครงการ Thailand: Marina Hub of ASEAN 14 ตุลาคม 2558 1 วาระ 2.1 สถานะ โครงการ

2 2 2.3 การพัฒนาศูนย์กลางมารีน่าของอาเซียน (Thailand : Marina Hub of ASEAN) ด้วยศักยภาพของที่ตั้งและแหล่งท่องเที่ยวทาง ทะเล ประเทศไทยมีโอกาสจะเป็นศูนย์กลางของ ท่าเทียบเรือสำราญของอาเซียน หากมีการ ส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ กรมเจ้าท่าเสนอดำเนินการ 4 กิจกรรมหลัก 1. การพัฒนามารีน่าในจังหวัดท่องเที่ยวประเทศ ไทย 2. การอนุญาตให้เช่า Super yacht 3. การแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางกฎหมาย 4. การจัด Yacht show

3 THAILAND : YACHTING DESTINATION YACHT August 2015 November 2015 December 2015 January 2016 Super Yacht Charter Licence More Yachting Friendly Rules & Regula- tions THAILAND : MARINA HUB of ASEAN New Marina Locations Marina Investment Promotion Package Marine Department Thailand Ministry of Transport Thailand 3

4 4

5 สถานะปัจจุบัน 1. คค. ขออนุมัติใช้งบกลาง 15 ล้านบาทในการจัดงาน ครม. เห็นชอบเมื่อ 15 ก. ย. 58 2. คค. ได้เตรียมร่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดงาน Yacht Show และ อนุกรรมการ 4 คณะด้านประชาสัมพันธ์และ ปฏิคม ด้านการปรับปรุงกฎหมาย ด้านทบทวนพื้นที่ เหมาะสมสำหรับสร้างมารีน่าและด้านขนส่งจราจรและ รักษาความปลอดภัย 3. คค. ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 17 ส. ค.58 กำหนด หลักเกณฑ์ในการอนุญาต Super Yacht ต่างประเทศ ให้สามารถพำนักและนำออกให้เช่าในไทยได้เป็นเวลา 1 ปี สามารถเปิดให้ยื่นขออนุญาตได้แล้ว 4. คค. จท. จัดงานประชาสัมพันธ์โครงการโดยนำเรือ Super Yacht “Ocean Emerald” ที่จะอนุญาตให้เช่า เข้ามาแสดงตัวใน กทม. เมื่อวันที่ 16 ก. ย.58 ที่ตึก OB ท่าเรือกรุงเทพ โดยรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธาน พร้อมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย อินโดนีเซีย เนเธอร์แลนด์ และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เข้าร่วมงาน 5

6 6 - ตามที่ ครม. เห็นชอบเมื่อวันที่ 20 เม. ย. 2558 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะ ดำเนินโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัด งาน (Organizer) งานโฆษณา และงาน ประชาสัมพันธ์ ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป รายงานให้คณะกรรมการ ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ภาครัฐ ( คตร.) ทราบก่อนดำเนินการจัดจ้าง และให้ คตร. รวบรวมเสนอ ครม. ต่อไป ซึ่ง จท. ได้รายงาน คตร ถึงการดำเนินโครงการจัด มหกรรมเรือสำราญและมารีน่า ในกรอบวงเงิน 15 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็น ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2558 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ พิจารณาของ คตร.

7 7 การจัดงานมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า ต. ค. 58 พ. ย. 58 ธ. ค. 58 ม.ค.5๙ม.ค.5๙ ก. พ. 59 มี. ค. 59 1. จัดจ้างเอกชนเพื่อจัดงานมหกรรม เรือสำราญและมารีน่า 2. การดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ 2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ 2.2 การจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ มาตรการอำนวยความสะดวกด้าน กฎระเบียบที่มีการปรับปรุง 2.3 การประชุมเพื่อจัดทำ Market Sounding เพื่อนำเสนอพื้นที่เหมาะสมใน การพัฒนามารีน่าในประเทศไทย 2.4 จัดมหกรรมเรือสำราญและมารี น่า 2.5 การจัดทำรายงานสรุปผลการ จัดงานฯ หมายเหตุ : การจัดจ้างเอกชนเพื่อจัดงานมหกรรมเรือสำราญ และมารีน่า อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการตาม Action Plan รายวัน แผนดำเนินการจัดมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า (Thailand : Marina Hub of ASEAN)

8 Q & A


ดาวน์โหลด ppt การประชุมติดตามโครงการ Thailand: Marina Hub of ASEAN 14 ตุลาคม 2558 1 วาระ 2.1 สถานะ โครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google