งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิก 92 คน ชาย 72 คน หญิง 20 คน โครงการตัด เย็บเสื้อผ้า 2 ราย (40,000 บาท ) โครงการ ค้าขาย 14 ราย (280,000 บาท ) โครงการเลี้ยง โค 13 ราย (260,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิก 92 คน ชาย 72 คน หญิง 20 คน โครงการตัด เย็บเสื้อผ้า 2 ราย (40,000 บาท ) โครงการ ค้าขาย 14 ราย (280,000 บาท ) โครงการเลี้ยง โค 13 ราย (260,000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สมาชิก 92 คน ชาย 72 คน หญิง 20 คน

4 โครงการตัด เย็บเสื้อผ้า 2 ราย (40,000 บาท ) โครงการ ค้าขาย 14 ราย (280,000 บาท ) โครงการเลี้ยง โค 13 ราย (260,000 บาท ) โครงการเลี้ยง ปลา, กบ 13 ราย (260,000 บาท ) โครงการเลี้ยง สัตว์ปีก 12 ราย (120,000 บาท ) โครงการเลี้ยง สุกร 4 ราย (80,000 บาท ) โครงการอื่นๆ ( ซ่อมไม้กอล์ฟ, สอนกอล์ฟ ) 1 ราย (20,000 บาท ) โครงการทำไร่ 1 ราย (20,000 บาท ) โครงการปลูก ยางพารา 1 ราย (20,000 บาท )

5 กองทุนชุมชนทหาร จทบ. ส. น. จัดให้มีการประชุมประเดือน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

6 คณะกรรมการ เข้ารับการอบรมสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการกองทุน ในนามชมรมกองทุนชุมชนทหาร ในพื้นที่ จว. อ. ด., จว. ส. น. และ จว. น. พ. ที่ โรงแรมฟ้าหลวงรีสอร์ท จ. อุดรธานี เมื่อ ๒๘ - ๒๙ มี. ค. ๕๘ ในความคุมของ จเร. ทภ. ๒ โดย รอง ผบ. มทบ. ๒๔ เป็นประธาน และ คุณ ภควรรณ เป็นวิทยากร

7 เมื่อวันที่ ๒๐ มิ. ย. ๕๘ ประธานกองทุนชุมชนทหาร จทบ. ส. น. ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองทุนชุมชนฯ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยผ่าน รอง ผบ. จทบ. ส. น.( ๒ ) ณ สโมสร นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๔, ๐๐๐ บาท

8 ปรับปรุงพัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางในชุมชน ปรับปรุงวางท่อระบาบน้ำทางเข้าหน้าที่ทำการกองทุนชุมชน

9

10

11

12

13

14

15

16 กำไรสุทธิ ปี 57 51,606.6 3 บาท เงินประกันความ เสี่ยง ร้อยละ 10 (5,160.28 บาท ) เงินค่าตอบแทน คณะกรรมการ ร้อยละ 25 (12,901.57 บาท ) ทุนการศึกษาและ พัฒนา ร้อยละ 5 (2,580.31 บาท ) เงินสมทบ กองทุน ร้อยละ 10 (5,160.28 บาท ) ค่าอุปกรณ์ สำนักงาน ร้อยละ 10 (5,160.64 บาท ) ทุน สาธารณประโยช น์ ร้อยละ 20 (10,321.25 บาท ) อื่น ๆ ตามมติ คณะกรรมการ ร้อยละ 20 (10,321.28 บาท )

17 1. ประชุมสมาชิกกองทุนอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง 2. แผนการ ออม 2.1 รับสมาชิกใหม่จาก ข้าราชการทหารในหน่วย 2.2 ส่งเสริมการออมของ สมาชิก ในรูปแบบ ของการฝาก โดยให้ดอกเบี้ย สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ 3. แผนการ พัฒนา ระบบบริการ 3.1 ปรับปรุงพัฒนาระเบียบ กองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับ ระเบียบคณะกรรมการกองทุน หมู่บ้าน 3.2 ปรับปรุงพัฒนาอาคาร สำนักงาน การจัดระเบียบ สำนักงานและบริการ

18 4. แผนการเสริมสร้างและพัฒนา คุณภาพชีวิตของสมาชิก 4.1 ให้บริการด้านเงินกู้ แก่สมาชิกที่ มีโครงการเพื่อเสริมสร้างรายได้ ลด รายจ่ายแก่ครอบครัว 4.2 ติดตามประเมินผลสมาชิกที่ขอกู้ เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ใน รอบ 3 เดือน และ 6 เดือน 4.3 จัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตร สมาชิก 4.4 ทำหนังสือแจ้งเตือนสมาชิก ล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันครบกำหนด ชำระเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ย

19


ดาวน์โหลด ppt สมาชิก 92 คน ชาย 72 คน หญิง 20 คน โครงการตัด เย็บเสื้อผ้า 2 ราย (40,000 บาท ) โครงการ ค้าขาย 14 ราย (280,000 บาท ) โครงการเลี้ยง โค 13 ราย (260,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google