งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน การฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน การฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน การฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

2 ภาคสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Asist.Dr.Eckart Robert Schulz หัวหน้าสาขา Asist.Dr.Eckart Robert Schulz หัวหน้าสาขา Prof.Dr.Sergey Meleshko ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม

3 ผศ. ดร. อรชุน ไชยเสนะ ผศ. ดร. เจษฎา ตัณฑนุช รศ. ดร. ประภาศรี อัศวกุล

4 ผศ. ดร. ธิดารัตน์ อารีรักษ์ ผศ. ดร. เบญจวรรณ โร จนดิษฐ์ ผศ. ดร. สายันต์ แก่นนา คำ

5 เจ้าหน้าที่งานทั่วไปและผู้ช่วย สอนและวิจัย อนุสรณ์ รุจิราภา ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป จริยา ยมสูงเนิน ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอน และวิจัย สกุณา สระกิจ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอน และวิจัย ละออง บุตรจันทร์ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอน และวิจัย

6 งานที่ได้รับมอบหมายงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยสอนในห้องเรียน พิมพ์ข้อสอบ ตรวจข้อสอบ / ตรวจการบ้าน รับ - ส่ง หนังสือราชการ เข้าเรียนร่วมกับบัณฑิตนักศึกษา ปริญญาโท วิชาการใช้โปรแกรม Maple จัดทำโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Maple ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

7 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Maple เบื้องต้น หลักการ และเหตุผล การจัดโครงการอบรมการใช้ โปรแกรม Maple เบื้องต้นเป็นการถ่ายทอด ความรู้ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทาง คณิตศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้ ทางวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อใช้คำนวณหาค่าต่างๆทางคณิตศาสตร์ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด

8 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการใช้โปรแกรม ทางด้านคณิตศาสตร์และนำไปสู่การใช้ในการ เรียนทางด้านคณิตศาสตร์ของนักศึกษา เพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ โปรแกรม Maple เบื้องต้น

9 ประโยชน์ที่จะ ได้รับ ได้สร้างความเข้าใจด้านการใช้ โปรแกรมทางด้านคณิตศาสตร์และ นำไปสู่การใช้ในการเรียนทางด้าน คณิตศาสตร์ของนักศึกษาได้อย่าง ถูกต้อง ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ ใช้โปรแกรม Maple เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

10 วิธีดำเนินการ ลงโปรแกรม Maple บรรยายเนื้อหาการใช้โปรแกรม Maple เบื้องต้น การฝึกปฏิบัติฝึกฝน ทดลอง ปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ

11 สรุปกิจกรรมการใช้โปรแกรม เบื้องต้น ได้สร้างความเข้าใจด้านการใช้โปรแกรม ทางด้านคณิตศาสตร์และนำไปสู่การใช้ในการ เรียนทางด้านคณิตศาสตร์ของนักศึกษาได้ อย่างถูกต้อง ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Maple เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

12 ภาคผนว ก

13

14

15

16

17 ขอบคุณ ครับ / ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รายงาน การฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google