งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ บรรยายในการอบรม “ การจัดทำแผนการสอนใน คลินิกสำหรับอาจารย์แพทย์ ” กรมอนามัย 8-9 ก. ย. 2558 การจัดการเรียนการสอน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ บรรยายในการอบรม “ การจัดทำแผนการสอนใน คลินิกสำหรับอาจารย์แพทย์ ” กรมอนามัย 8-9 ก. ย. 2558 การจัดการเรียนการสอน 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ บรรยายในการอบรม “ การจัดทำแผนการสอนใน คลินิกสำหรับอาจารย์แพทย์ ” กรมอนามัย 8-9 ก. ย. 2558 การจัดการเรียนการสอน 1

2 2 การบริหารหลักสูตร (teacher aspect) Student intakeOutcomes Content Educational methods Learning environment Assessment

3 3 การบริหารหลักสูตร (Student aspect) Teacher Assessment Content Learning methods Learning environment Attention

4 การประเมิน 4

5 5

6 6

7 7

8 WHAT IS EDUCATIONAL PHILOSOPHY ? 8

9 ไม่รู้รู้ ทำไม่ เป็น ทำเป็น ขาดจิต พิสัย มีจิต พิสัย 9

10 PLEASE DESCRIBE ASSESSMENT PROCEDURES FOR THE PUBLIC HEALTH RESIDENCY TRAINING PROGRAM. 10

11 TEACHING IS NOT LEARNING. 11

12 GROWTH VS. DEVELOPMENT 12

13 ความหมายของการเรียนรู้ คืออะไร 1. การฟัง การอ่าน และ ท่องจำ ความรู้ใหม่ 2. การได้ปฏิบัติในความรู้ใหม่อย่าง สม่ำเสมอ 3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจาก การได้ความรู้ใหม่ 4. การทดลอง ค้นว้า วิจัยให้ได้ ความรู้ใหม่ 13

14 EFFECTIVE AND EFFICIENT LEARNING NEEDS GOOD PLANNING, PREPARATION AND IMPLEMENTATION. 14

15 15 การบริหารหลักสูตร (teacher aspect) Student intakeOutcomes Content Educational methods Learning environment Assessment

16 แผนการสอน  Content  Educational strategies/teaching methods/learning experiences  Learning media/learning environment  Assessment 16

17 CONTENT 17

18 Content Core/essential content Knowledge of students’ interestings 18

19 CORE/ESSENTIAL CONTENT  Cognitive domain (knowledge)  Psychomotor domain (skill)  Affective domain (professionalism) 19

20 EDUCATIONAL STRATEGIES 20

21 Two extremes of seven factors S Student-centered ---------------------------- Teacher-centered P Problem-based ------------------------- Information-gathering I Integrated -------------------------------------- Discipline-based C Community-based ----------------------------- Hospital-based E Electives --------------------------------- Standard Programme S Systematic ------------------------------- Apprenticeship-based R Research-based -------------------------- Content&skill-based RM Harden, Susette Sowden, and DR Dunn (1984), modified by Pongsak Wannakrairot (2013) 21

22 การจัดประสบการณ์การ เรียนการสอน 22

23 CONVENTIONAL  Lecture  Small group discussion  Experiment/lab 23

24 PROCESS-BASED 1. Experiential/Reflective/transformative learning 2. Project-based learning 3. Problem-based learning 4. Collaborative/cooperative learning 5. Team-based learning 6. Research-based learning 7. Flipped classroom 24

25 LEARNING STRATEGIES  จัดให้มี  การค้นคว้าด้วยตนเอง  การอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้  การสรุปความรู้  การนำเสนอ หรือนำไปใช้  การปรับปรุง ค้นคว้าเพิ่มเติม 25

26 LEARNING MEDIA LEARNING ENVIRONMENT 26

27 ASSESSMENT 27

28 FORMATIVE - SUMMATIVE ASSESSMENT 28

29 ASSESSMENT TOOLS  Multiple-choice question (MCQ)/matching  Short essay  Long essay  Modified essay question (MEQ)  Performance assessment (checklist/rating scale/scoring rubrics)  Objective-structured clinical examination (OSCE)  Portfolio assessment  Oral exam 29

30 บทบาทของครู  กำหนดเนื้อหาที่เหมาะสม ไม่มากไม่น้อยไป ไม่ตื้นหรือ ลึกไป  จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหา  จัดหาสื่อการเรียน การสอน  ร่วมอภิปราย  ให้ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ หาไม่ได้จากตำรา ทั่วไป  ประเมินความก้าวหน้าของนิสิต  ประเมินความรู้นิสิต  ประเมินกระบวนการเพื่อนำมาปรับปรุงการจัดการเรียน การสอน 30

31 แผนการสอน รายวิชา....................................... หัวข้อ....................................... วันเวลา....................................... สถานที่....................................... ผู้สอน....................................... ผู้เรียนนิสิต ………. ชั้นปีที่.... จำนวน...... คน วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ 1........................................ (ได้อย่างถูกต้อง) 2........................................ 3........................................ เนื้อหา1........................................ 2........................................ 3........................................ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้....................................... รายละเอียดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 1........................................ (นาที) 2........................................ (นาที) 3........................................ (นาที) สื่อการสอน1. ชุดอุปกรณ์สำหรับการสอนบรรยาย (คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายแผ่นทึบและเครื่องฉายภาพ 2........................................ จำนวน.... ชิ้น (ชิ้น/คน) 3........................................ จำนวน.... ชิ้น (ชิ้น/คน) การประเมินผล(สิ่งที่เรียนในคาบนี้จะถูกประเมินในรายวิชาอย่างไร) หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ 31

32 สวัสดีครับ 32


ดาวน์โหลด ppt พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ บรรยายในการอบรม “ การจัดทำแผนการสอนใน คลินิกสำหรับอาจารย์แพทย์ ” กรมอนามัย 8-9 ก. ย. 2558 การจัดการเรียนการสอน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google