งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนในฝัน : พลิกระบบการศึกษา แก้ปัญหาความยากจน สร้าง โอกาสให้เด็กไทย เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผชช พิเศษ สพฐ. 17 กุมภาพันธ์ 59.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนในฝัน : พลิกระบบการศึกษา แก้ปัญหาความยากจน สร้าง โอกาสให้เด็กไทย เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผชช พิเศษ สพฐ. 17 กุมภาพันธ์ 59."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนในฝัน : พลิกระบบการศึกษา แก้ปัญหาความยากจน สร้าง โอกาสให้เด็กไทย เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผชช พิเศษ สพฐ. 17 กุมภาพันธ์ 59

2 ข้อมูลโครงการโรงเรียนในฝัน 1. ข้อมูลพื้นฐาน โครงการโรงเรียนในฝันเริ่มดำเนินการคัดเลือก โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 12 ปีเต็ม

3 1.1 เกณฑ์การคัดเลือกทั้ง 3 รุ่น มีดังนี้ ก. ผู้บริหารและครูอาสาสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ข. ชุมชนเป็นผู้คัดเลือกและพร้อมให้การสนับสนุน ค. สถานที่ตั้งอยู่ในชุมชน การคมนาคมสะดวก ง. มีสายโทรศัพท์ผ่านพร้อมเชื่อมต่ออินเตอร์เนทได้ จ. เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ฉ. เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวนครูเพียงพอ ช. เป็นโรงเรียนจัดการศึกษาในระดับใดก็ได้

4 1.2 จำนวนโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำแนก 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่/ ชื่อแต่ละรุ่น อนุบาล/ ประถม 1-6 ขยาย โอกาส มัธยม ศึกษา จำนวน รวม เลื่อนเป็น ร.ร. มาตรฐานสากล รุ่น 1 ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน 7818365992066 รุ่น 2 โรงเรียนดี ใกล้บ้าน 28835722086547 รุ่น 3 โรงเรียนดี ประจำอำเภอ 1947534784111 รวม3851,0151,2262,626124

5 1.3 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์ดำเนินการตามหลัก balanced Scorecard และใช้เป็น KPI ประเมินรับรองโรงเรียนในฝัน

6 เข้าสู่การเป็นโรงเรียนในฝัน : นวัตกรรมการพัฒนาโรงเรียน อย่างเป็นองค์รวม Step One: ความเป็นในฝัน ทีมพี่เลี้ยงประเมินสภาพพื้นฐาน 360 องศา Stakeholder มีส่วนร่วมในการพัฒนา 100% ตัดสินผลที่นักเรียนซึ่งเป็นผลจากการบ่ม เพาะของครูภายใต้การบริหารของทีม บริหารและ การส่งเสริมของผู้ปกครอง / ชุมชน Step Two: ความยั่งยืน ขยายผลเต็มพื้นที่ในทุกมิติ

7 ร.ร.คุณภาพ ประจำตำบล ร.ร.คุณภาพ ประจำอำเภอ ร.ร. มาตรฐานสากล/ แข่งขันสูง (world class) 720 ร.ร. 2,366 ร.ร. Roadmap สู่การพัฒนาโรงเรียน 30,816 ร.ร. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ขนาดเล็ก/กลาง ในชุมชน/หมู่บ้าน 21,185 ร.ร. 6,545 ร.ร. 19 ม. ค. 59

8 Career Awareness & Orientation สหกิจศึกษา / ทวิ ศึกษา / ทวิภาคี สถาน ประกอบการ 1 สถาน ประกอบการ 2 ประกอบอาชีพ อิสระ มหาวิทยา ลัย Career Academy ( สายอาชีพเพื่อ การศึกษาต่อ ) Career Preparatio n ( สายอาชีพเพื่อ การทำงาน ) วิชาการ ( สายสามัญเพื่อ การศึกษาต่อ ) Secondary Career Education ( มัธยมปฏิบัติการ ) 1. อุตสาหกรรม 2. เกษตรกรรม 3. พาณิชยกรรม 4. คหกรรม 5. ศิลปกรรม 1. อุตสาหกรรม 2. เกษตรกรรม 3. พาณิชยกรรม 4. คหกรรม 5. ศิลปกรรม ปวช. ปวส. เส้นทา ง สู่อาชีพ ประกอบ อาชีพ Career Preparation ม.4-6 เน้นวิชาการ ภาษา / วิทยาศาสตร์ เน้นอาชีพ เกษตร / อุตสาหกรรม / บริการ / อาหาร / เทคโนโลยี อาชีว ศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนให้ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ม.1-3 Career Exploration ประกอบ อาชีพ ในระดับที่ สูงขึ้น ประกอบอาชีพ มหาวิท ยาลัย ประกอบ อาชีพ พัฒนาคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมือง และพลโลก โดยจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ บริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน สร้างสังคมแห่งการ เรียนรู้ ให้เข้มแข็ง เพื่อสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของ ประเทศ ประกอบ อาชีพ

9 ประชารัฐ ลดเวลาเรียนเพิ่ม เวลารู้ ปรับหลักสูตร TEPE ลดความเหลื่อม ล้ำ

10 อนาคตประเทศไทย อยู่ในมือเรา !

11 Thank you


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนในฝัน : พลิกระบบการศึกษา แก้ปัญหาความยากจน สร้าง โอกาสให้เด็กไทย เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผชช พิเศษ สพฐ. 17 กุมภาพันธ์ 59.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google