งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมประชุมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อหารือการ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ร่วมกัน โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระทรวงวัฒนธรรมร่วมประชุมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อหารือการ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ร่วมกัน โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กระทรวงวัฒนธรรมร่วมประชุมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อหารือการ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ร่วมกัน โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

3  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ ๑. ๑ การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม รัตนโกสินทร์ เป็น เงิน ๙๕ ล้านบาท ๑. ๒ การดำเนินงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรมไทย เป็นเงิน ๖๕ ล้านบาท

4 ๒. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้แก่ ๒. ๑ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นเงิน ๑๘๐ ล้านบาท ๒. ๒ โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการ ท่องเที่ยว เป็นเงิน ๗๐ ล้านบาท ๒. ๓ โครงการพัฒนาสินค้าและบริการทาง วัฒนธรรม เป็นเงิน ๔๐ ล้านบาท

5 ๓. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้แก่ ๓. ๑ การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อการ ท่องเที่ยว เป็นเงิน ๑๘๐ ล้านบาท และ ๔. กรมศิลปากร ได้แก่ ๔. ๑ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวัง บวรสถานมงคล ( วังหน้า ) เป็นเงิน ๗๗๑ ล้านบาท ๔. ๒ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม สร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขัน เป็นเงิน ๓๕๒ ล้านบาท

6 ๔. ๓ โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการ ท่องเที่ยว เป็นเงิน ๖๒๖ ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒, ๓๒๐ ล้านบาท ซึ่ง ในการนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้นำ งบประมาณดังกล่าวบรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ขอความร่วมมือกระทรวงวัฒนธรรมบรรจุ โครงการที่เสนอของบประมาณผ่านทางงบ ยุทธศาสตร์จังหวัดเพิ่มเติม ๕ โครงการ ในความ รับผิดชอบของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดังนี้

7 ๑. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้แก่ ๑. ๑ โครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวทาง วัฒนธรรมเมืองเก่าเชียงใหม่และลำพูนสู่การเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ๑. ๒ โครงการพัฒนาเล่าเรื่องของเมือง ท่องเที่ยวล้านนาเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และพะเยา เพื่อยกระดับวัฒนธรรมสู่การ จัดการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ๒. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการ เรียนรู้วัฒนธรรมไทยทรงดำและ

8 ๓. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ โครงการสร้างภาพลักษณ์ทางการ ท่องเที่ยวเมืองบุรีรัมย์ “ เมืองกีฬา เมืองอารย ธรรมขอม เชื่อมโยงประเทศเพื่อบ้าน ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๕ การศึกษา ศาสนา สาธารณสุข / ศิวัช พูลศิริ สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดตราด... ข้อมูล / รายงาน


ดาวน์โหลด ppt กระทรวงวัฒนธรรมร่วมประชุมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อหารือการ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ร่วมกัน โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google