งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ นายไชยสิทธิ์ เอนก สัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ นายไชยสิทธิ์ เอนก สัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ นายไชยสิทธิ์ เอนก สัมพันธ์

2  การบริหารงานโดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์  การทำงานโดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์

3 การทำงานหรือการ บริหารงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีหลายระดับ คือ  ทำเสร็จ  ทำสำเร็จ  ทำสำเร็จอย่างมีคุณภาพจน เกิดผลสัมฤทธิ์

4 หน้าที่ของกรม พัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่ สำรวจและวิเคราะห์ตรวจสอบ ดิน หรือ ที่ดิน เพื่อให้ทราบถึง ความอุดมสมบูรณ์ตาม ธรรมชาติ ความเหมาะสมแก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือ ภาวะเศรษฐกิจที่ดิน หรือเพื่อ ประโยชน์ในการจำแนก ประเภทที่ดิน

5 หน้าที่ของกรม พัฒนาที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การกำหนด บริเวณการใช้ที่ดิน การ กำหนดเขตการอนุรักษ์ดินและ น้ำ และการทำสำมะโนที่ดิน เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ นี้ และปฏิบัติการอื่นใดตามที่ คณะกรรมการมอบหมาย

6 โครงสร้างของกรม พัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย  ส่วนกลาง  หน่วยงานส่วนกลางที่อยู่ ในภูมิภาค

7 การจัดโครงสร้างของ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นไปตามลักษณะงาน ซึ่ง ประกอบด้วย  งานวิชาการ 50%  งานปฏิบัติการ 50%

8 ส่วนกลาง ประกอบด้วย - หน่วยงาน วิชาการ ( หลัก ) - หน่วยงาน สนับสนุน การจัดโครงสร้างของ กรมพัฒนาที่ดิน ในภูมิภาค ประกอบด้วย - งานวิชาการ ( กลุ่ม ต่างๆในเขต ) - งาน ปฏิบัติการ ( สถานี พัฒนาที่ดิน )

9  ในการบริหารงาน หรือ ทำงานของ แต่ละหน่วยงานย่อย ทุก หน่วยงานก็ต้องทำงานใน ความรับผิดชอบตามหน้าที่ โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก่อน  แต่สุดท้ายแล้ว แต่ละ หน่วยงานก็จะต้องนำ ผลงานของตนมาบูรณาการ ให้เป็นผลสำเร็จตาม เป้าหมายและแผนงานของ หน่วยงานหลักที่ตนเอง สังกัดอยู่

10 โดยสรุปแล้ว การทำงานหรือการบริหารงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องมอง เป้าหมายและหน้าที่ รับผิดชอบของหน่วยงาน หลัก ( หน่วยงานใหญ่ ) เป็นสำคัญ

11 โดยหน่วยงานย่อยแต่ละ หน่วยงานจะต้องทำงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง ให้เสร็จก่อน แล้วจึงนำผลงาน ของตนไป บูรณาการกับ ผลงานของหน่วยงานย่อยต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย และความรับผิดชอบของ หน่วยงานหลัก งานจึงจะเกิด ผลสัมฤทธิ์ตามต้องการ

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ นายไชยสิทธิ์ เอนก สัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google