งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Powerpoint Templates Page 1 ข้อมูลองค์การบริหารส่วน ตำบลทรงธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) ตำบลน่าอยู่ เกษตรธรรมเทคควบคู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Powerpoint Templates Page 1 ข้อมูลองค์การบริหารส่วน ตำบลทรงธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) ตำบลน่าอยู่ เกษตรธรรมเทคควบคู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Powerpoint Templates Page 1 ข้อมูลองค์การบริหารส่วน ตำบลทรงธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) ตำบลน่าอยู่ เกษตรธรรมเทคควบคู่ รอบรู้การศึกษา เน้นปรัชญาเศรษฐกิจ ดูแล มลพิษและสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อม ด้านคมนาคม

2 Powerpoint Templates Page 2 พื้นที่ตำบลทรงธรรม ตำบลทรงธรรม พื้นที่ ประมาณ 50,136 ไร่ หรือประมาณ 80.22 ตารางกิโลเมตร

3 Powerpoint Templates Page 3 ข้อมูลสภาพทั่วไป สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การ บริหารส่วนตำบล เป็นพื้นที่ราบสูง พื้นที่ฝั่งตะวันตก เป็นพื้นที่ดอนเป็นส่วนใหญ่ ฝั่ง ตะวันออกติดแม่น้ำปิง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกร

4 Powerpoint Templates Page 4 จำนวนประชากร แบ่ง ออกเป็น เพศชาย 3,674 คน เพศชาย 3,674 คน เพศหญิง 3,891 คน เพศหญิง 3,891 คน รวมประชากรทั้งหมดประมาณ 7,565 คน * หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559 * หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559 ประชากรในพื้นที่ของ ตำบลทรงธรรม

5 Powerpoint Templates Page 5 ประชากรในพื้นที่ของ ตำบลทรงธรรม

6 Powerpoint Templates Page 6 หมู่ ที่ ชื่อหมู่บ้านผู้ใหญ่ สมาชิกสภา อบต. คนที่ 1 คนที่ 2 1 บ้านไร่ใต้ นายประชุม พลทิม นายชเอม คำฟูนายลอก คณาฤทธิ์ 2 บ้านไร่เหนือ นายพรเทพ เกิดสกุลแก้วน. ส. จิรัชญา แก้วเมืองนายทรัพย์ กาจักร 3 บ้านสหกรณ์ นายวิรัตน์ มณีวงศ์นายจำนอง แช่มโชติน. ส. สมปอง จิ๋วแหยม 4 บ้านทรงธรรม นายสมคิด กุ่มแก้วนายณรงค์ เกตุทรัพย์นายไพฑูรย์ บัวพ่วง 5 บ้านคลองลึก นายวิทยา สาครนางประสาร พ่วงจาดนายติ๋ม ศิริพรม 6 บ้านวังน้ำเย็นนายจรัญ ชมเชยนายประเสริฐ อ่อนเลิศนายอำพร เกิดยอด 7 บ้านไทรย้อยนายสมาน หงษ์จุ้ยนายแมน แก้วสุกใสนายสมบัติ ศิริอริยเมตไตร 8 บ้านสักหลวงพัฒนา นายโสภณ คงสมทอง กำนันตำบล นายไพทูล เทียมเพชรนายอาดูร เกิดผล 9 บ้านคลองโป่งนายเวียงชัย ทองอิงค์นายชัยยา เมืองเปลี่ยนนายสม ทองดี 10 บ้านใหม่เจริญสุขนายสำรวย แย้มทิพย์นายมานพ ทองบุญโทนายวันชัย เย็นอ่อน 11 บ้านห้วยกลุ่มนายสมชาย หาญพลนายจรัล คำฟูนายโกศลหาญพล 12 บ้านสหธรรมพัฒนานางสาวอนงค์ ชุนเทียนนายจรูญ คำกมลนายกานต์ นุชเทียน เขตการปกครองจำนวน 12 หมู่บ้าน

7 Powerpoint Templates Page 7 ทิศเหนือติดกับตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพี จ. กำแพงเพชร ทิศใต้ติดกับตำบลนครชุม อำเภอ เมืองกำแพงเพชร ทิศตะวันออก ติดกับตำบลหนอง ปลิง อำเภอเมือง กำแพงเพชร ทิศตะวันตก ติดกับตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร และตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร อาณาเขตพื้นที่ของ ตำบลทรงธรรม

8 Powerpoint Templates Page 8 คณะผู้บริหาร อบต. ทรงธรรม นางเอื้อมพร พวงทอง รองนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลทรงธรรม นายบุญเลิศ บุญเกิด เลขานุการนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลทรงธรรม นายนิตพิฐพนธ์ คูรัตนศิริ นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลทรงธรรม นายบุญมี เพชรสาริกา รองนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลธรรม

9 Powerpoint Templates Page 9 ผู้บริหารฝ่ายกิจการสภา อบต. นายจำนอง แช่มโชติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลทรงธรรม นายจรูญ คำกมล รองประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลทรงธรรม นายวิชาญ คุทธะสาน เลขานุการสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลทรงธรรม

10 Powerpoint Templates Page 10 ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการ ประจำ นายวิชาญ คุทธะสาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรง ธรรม นายประธาน ศิริไพบูลย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรง ธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรง ธรรม

11 Powerpoint Templates Page 11 โครงสร้างส่วนราชการ อบต. ทรงธรรม สำนักงานปลัด นางมยุรา เพชรโพธิ์ หัวหน้าสำนัก ปลัด อบต. อำนาจหน้าที่สำนักงาน ปลัด อบต. 1. งานบริหารงานทั่วไป 2. งานนโยบายและ แผน 3. งานกฎหมายและคดี 4. งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย 5. งานกิจการสภา อบต. 6. งานรักษาความ สะอา ด 7. งานส่งเสริม การเกษตร

12 Powerpoint Templates Page 12 โครงสร้างส่วนราชการ อบต. ทรงธรรม กองคลัง องค์การบริหารส่วน ตำบล นางสาวสุภาพร ชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการ กองคลัง อำนาจหน้าที่กองคลัง 1. งานการเงิน 2. งานบัญชี 3. งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ 4. งานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ

13 Powerpoint Templates Page 13 โครงสร้างส่วนราชการ อบต. ทรงธรรมกองช่าง องค์การ บริหารส่วนตำบล นายมนัส จิต ตรง ผู้อำนวยการ กองช่าง ผู้อำนวยการ กองช่าง กองช่าง อำนาจ หน้าที่ 1. งานก่อสร้าง 2. งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร 3. งานผังเมือง 4. งานประสาน สาธารณูปโภค

14 Powerpoint Templates Page 14 โครงสร้างส่วนราชการ อบต. ทรงธรรม กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม นางธีราภรณ์ เสรี รัตนเสถียร ผู้อำนวยการกอง ศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม อำนาจหน้าที่ ส่วนการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 1. งานบริหาร การศึกษา 2. งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

15 Powerpoint Templates Page 15 มีอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ ภายใต้การดำเนินการ ตาม นโยบายรัฐบาล อำนาจหน้าที่ที่กำหนด ตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา โดย ดำเนินการด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง การบริหาร ในกรอบยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง ภายใต้การดำเนินการ ตาม นโยบายรัฐบาล อำนาจหน้าที่ที่กำหนด ตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา โดย ดำเนินการด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง การบริหาร ในกรอบยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง “ องค์การบริหารส่วน ตำบล เป็นหน่วยบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น ” “ องค์การบริหารส่วน ตำบล เป็นหน่วยบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น ”


ดาวน์โหลด ppt Powerpoint Templates Page 1 ข้อมูลองค์การบริหารส่วน ตำบลทรงธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) ตำบลน่าอยู่ เกษตรธรรมเทคควบคู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google