งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

G reat things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "G reat things in business are never done by one person. They’re done by a team of people."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 G reat things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.

2 คุยเรื่อง.... คน

3 2551255225532554255525562557 วิเคราะห์การกระจายของบุคลากร รพ. สมเด็จฯ 17 ปี 2551-2557 กลุ่มการพยาบาล กลุ่ม อื่นๆ ปี 51=327 คน (60%) ปี 51=216 คน (40%) ปี 57=436 คน เพิ่ม 109 คน เพิ่มขึ้น 33% ปี 57=361 คน เพิ่ม 145 คน เพิ่มขึ้น 67%

4 ผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ผลงานด้านบริการ ปี 2552- 2557 ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2557 ปี 2552-2557 จำนวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย 10% ต่อปี เนื่องจากโรงพยาบาลมีศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น

5 ผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยใน ผลงานด้านบริการ ปี 2552- 2557 ผู้ป่วยใน ปี 2552-2557 ค่อนข้างคงที่ เพิ่มขึ้น เล็กน้อย

6 ค่าตอบแทนของบุคลากรโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2553-2556 2553255425552556 ค่าตอบแทนของบุคลากรโรงพยาบาล มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบว่า จากปี 2553-2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4, 10.64 และ 5.26 การเพิ่มขึ้นของบุคลากร ร้อยละ 9.06, 6.60 และ 1.60 ( อัตราการเพิ่มมีแนวโน้มลดลง )

7 ที่ผ่านมางบค่าใช้จ่ายด้านคนของ โรงพยาบาล เป็นภาระด้านค่าใช้จ่าย ที่สำคัญ และมีผลกระทบต่อการวางแผนพัฒนา ระบบบริการด้านอื่นๆ ในระยะยาว ซึ่งมีผลต่อการหยุดชะงักด้านการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพอื่นๆ งบค่าใช้จ่ายด้านคนของ โรงพยาบาล ปี 2556 = 58.88% ปี 2557 = 58.90%

8 ทิศทาง ของคน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17

9 กรอบการดำเนินงานด้านทรัพยากร บุคคล รพ. สมเด็จฯ 17 คนมีความรู้ / ความสามารถ และทักษะ เพียงพอหรือไม่ ? สุขภาพ คนทำงาน เป็นอย่างไร ? การพัฒนา บุคลากร ตรงประเด็น มี ประสิทธิภาพ ? การประเมิน ค่าตอบแทน แรงจูงใจเหมาะสม เพียงใด ? ระบบงาน วัฒนธรรมเอื้อต่อ การทำงานได้ผลดี เพียงใด ? ดูแลปัจจัยที่มีผล ต่อความผูกพัน อื่นๆ อย่างไร ? จัดสิ่งแวดล้อมเอื้อ ต่อสุขภาพ ? ดูแลส่งเสริม สุขภาพดีเพียงใด ? การวางแผน สรร หา มอบหมาย ธำรงรักษา มี ประสิทธิภาพดี เพียงใด ? Planning Recruitment Assignment Retention คนเพียงพอ หรือไม่ ? คนทำงาน ดีขึ้น อย่างไร ? ผลการ ดำเนินงานของ องค์กร เปลี่ยนแปลง ไปอย่างไร ? HRD HRM คนมีความผูกพัน กับองค์กร เพียงใด ?

10 คนมีความรู้ / ความสามารถ และทักษะ เพียงพอหรือไม่ ? สุขภาพ คนทำงาน เป็นอย่างไร ? การพัฒนา บุคลากร ตรงประเด็น มี ประสิทธิภาพ ? การประเมิน ค่าตอบแทน แรงจูงใจเหมาะสม เพียงใด ? ระบบงาน วัฒนธรรมเอื้อต่อ การทำงานได้ผลดี เพียงใด ? ดูแลปัจจัยที่มีผล ต่อความผูกพัน อื่นๆ อย่างไร ? จัดสิ่งแวดล้อมเอื้อ ต่อสุขภาพ ? ดูแลส่งเสริม สุขภาพดีเพียงใด ? การวางแผน สรร หา มอบหมาย ธำรงรักษา มี ประสิทธิภาพดี เพียงใด ? Planning Recruitment Assignment Retention คนเพียงพอ หรือไม่ ? คนทำงาน ดีขึ้น อย่างไร ? ผลการ ดำเนินงานของ องค์กร เปลี่ยนแปลง ไปอย่างไร ? HRD HRM คนมีความผูกพัน กับองค์กร เพียงใด ? ปี 51=543 คน ปี 57=797 คน 46.77% 5 ปี คนเพิ่ม 5 ปี ผู้รับบริการ. เพิ่ม 39.33% กรอบการดำเนินงานด้านทรัพยากร บุคคล รพ. สมเด็จฯ 17 ยังไม่มีระบบ ติดตาม

11 แผนคน... ปี 2558 Recruitment Assignment คนมีความรู้ / ความสามารถ และทักษะ เพียงพอหรือไม่ ? สุขภาพ คนทำงาน เป็นอย่างไร ? คนมีความผูกพัน กับองค์กร เพียงใด ? stop start Development competency -Clinical - Income - พนักงานทั่วไป ไม่บรรจุเพิ่ม ใช้การเกลี่ยคน - กรณีตำแหน่ง เฉพาะต้อง พิจารณาภาระ งานจริง - ควบรวม หน่วยงานที่มี ลักษณะงาน คล้ายคลึงกัน เร่งด่วน monitoring ออกแบบระบบ ต้อง มีการ ตรวจสอบก่อน ส่งมอบผลงาน Maintain specific professional 300+500=800 จำกัด กรอบ

12 แผนคน... ปี 2558 กล ยุทธ์ ส่งเสริมให้บุคลากร ทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ งานเหมือน / คล้ายกัน รวมอยู่หน่วย เดียวกัน ปรับระบบการ ทำงานให้ สอดคล้องกับ จำนวนคน ที่เพิ่ม ค่าตอบแทนลด 1 man 1 job 1 man many jobs Lean หน่วยสนับสนุน ควรทบทวน การจัดอัตรากำลัง ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง เช่น หมุนเวียนวันหยุด สลับกัน หยุด ไม่หยุดเฉพาะ เสาร์ - อาทิตย์

13 แผนคน... ปี 2558 กล ยุทธ์ วางแผนด้านกรอบอัตรากำลังของบุคลากร ในช่วง 3 ปี (2558-2560) - กลุ่มภารกิจ, กลุ่มงาน, หน่วยงาน ควรมี คนไร ? - แต่ละสาขาอาชีพ ควรมีเท่าไร ? - แต่ละปีงบประมาณ ทดแทนเท่าไร... เกษียณ, ป่วย, ลาออก

14 แผนคน... ปี 2558 กล ยุทธ์ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถทำงานได้ อย่างมีคุณภาพเน้น 2 กลุ่มสำคัญก่อน 1. บุคลากรด้านการดูแลผู้ป่วย ( การดูแลผู้ป่วยเฉพาะสาขา ) 1. บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการ ประสานงานด้านรายรับ - รายจ่าย 1.Specific compete ncy 2. Professiona l competenc y

15 แผนคน... ปี 2558 กล ยุทธ์ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถทำงานได้ อย่างมีคุณภาพเน้น 2 กลุ่มสำคัญก่อน 1. บุคลากรด้านการดูแลผู้ป่วย ( การดูแลผู้ป่วยเฉพาะสาขา ) 1. บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการ ประสานงานด้านรายรับ - รายจ่าย 1.Specific compete ncy 2. Professiona l competenc y

16 G reat things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.


ดาวน์โหลด ppt G reat things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google