งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์ เป้าหม าย / ผลผลิ ต ตัวชี้วัด แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ๑ สำรวจ วิเคราะห์ ประเมินและ จัดทำ แผนพัฒนา บุคลากร ร่วมกับหน่วย บริการทุก ระดับ - สถาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์ เป้าหม าย / ผลผลิ ต ตัวชี้วัด แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ๑ สำรวจ วิเคราะห์ ประเมินและ จัดทำ แผนพัฒนา บุคลากร ร่วมกับหน่วย บริการทุก ระดับ - สถาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์ เป้าหม าย / ผลผลิ ต ตัวชี้วัด แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ๑ สำรวจ วิเคราะห์ ประเมินและ จัดทำ แผนพัฒนา บุคลากร ร่วมกับหน่วย บริการทุก ระดับ - สถาน บริการ ทุก ระดับ มี แผนพัฒน า ทรัพยากร บุคคล ๑. สำรวจ / วิเคราะห์ ความต้องการพัฒนา บุคลากรของหน่วย บริการ ( Training Need) ๒. จัดทำแผนพัฒนา บุคลากรเขต ๓. จัดสรรงบประมาณ พัฒนาบุคลากรให้ จังหวัดต่างๆ แผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาบุคลากร เขต ๑๑ ปี ๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ อภิบาลระบบสาธารณสุข ( ด้าน การพัฒนาบุคลากร )

2 กลยุทธ์ เป้าห มาย / ผลผ ลิต ตัวชี้วัด แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ๒. พัฒนา บุคลากรร่วมกับ หน่วยบริการ - สถาน บริการ ทุก ระดับ - สถานบริการ ทุกระดับมี การพัฒนา บุคลากร ร่วมกับเขต - บูรณาการ โครงการพัฒนา บุคลากรร่วมกัน ตามแผน - การอบรม ข้าราชการใหม่ ตามเงื่อนไข กพ. ๓. ส่งเสริมองค์ ความรู้และ ความเชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับ บุคลากรสู่ความ เป็นเลิศ - สถาน บริการ ทุก ระดับ - สถานบริการ ทุกระดับ ร่วม นำเสนอ ผลงาน - จัดประชุม วิชาการ และ นำเสนอผลงาน แผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาบุคลากร เขต ๑๑ ปี ๒๕๕๙

3 กลยุทธ์ เป้าหมาย / ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ๔ ผลิต บุคลากรตาม สายวิชาชีพ ที่ขาดแคลน ร่วมกับ สถาบันการศึ กษา - สถาน บริการทุก ระดับ - สถาน บริการมี บุคลากร เพียงพอ ตามกรอบ - ประสานแหล่ง ผลิตในการ พัฒนาบุคลากร สายวิชาชีพที่ ขาดแคลน แผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาบุคลากร เขต ๑๑ ปี ๒๕๕๙

4 กลยุทธ์ เป้าหมาย / ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ๕ สำรวจ วิเคราะห์ และจัดทำ แผนพัฒนา คุณภาพชีวิต บุคลากร ร่วมกับหน่วย บริการทุก ระดับ - สถาน บริการทุก ระดับ - สถานบริการ ทุกระดับมี แผนพัฒนา คุณภาพชีวิต - รวบรวม แผนพัฒนา คุณภาพชีวิต จากสถาน บริการทุก ระดับ เพื่อหา แนวทาง สนับสนุน End แผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาบุคลากร เขต ๑๑ ปี ๒๕๕๙


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์ เป้าหม าย / ผลผลิ ต ตัวชี้วัด แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ๑ สำรวจ วิเคราะห์ ประเมินและ จัดทำ แผนพัฒนา บุคลากร ร่วมกับหน่วย บริการทุก ระดับ - สถาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google