งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ( ปรับปรุงใหม่ ) กรมชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ( ปรับปรุงใหม่ ) กรมชลประทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ( ปรับปรุงใหม่ ) กรมชลประทาน

2 2 หัวข้อการนำเสนอ  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน  ผลการคำนวณเปรียบเทียบราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน ผลการคำนวณเปรียบเทียบราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน ผลการคำนวณเปรียบเทียบราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน

3 3 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน

4 4 งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทางฯ งานก่อสร้างชลประทาน หลักการคำนวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ก่อสร้าง (Indirect Cost) - ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร - ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง - ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม แนวทาง และวิธีปฏิบัติฯ การสรุปค่าก่อสร้าง เป็นราคากลาง - การถอดแบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทางฯ งานก่อสร้างชลประทาน - รายละเอียดประกอบการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง ราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงานฯ ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา อัตราราคางานดิน อัตราราคางานปรับปรุงฐานราก และงานระเบิดหิน - วิธีการสรุปรวมค่าก่อสร้าง เป็นราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทางฯ งานก่อสร้างชลประทาน - เป็นข้อบังคับ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเพื่อสนับสนุน ให้มีการนำหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติอย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

5 5 DIRECT COST

6 6 การถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 1. บัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทาน - เป็นบัญชีแสดงรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งานก่อสร้างชลประทานควรจะมี เพื่อใช้เป็นแม่แบบประกอบการพิจารณา ถอดแบบเพื่อคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างชลประทาน หลักเกณฑ์ฯ เดิม ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งาน ก่อสร้างชลประทานโดยทั่วไปควรจะมี รวม 53 รายการ และในแต่ละรายการ ได้กำหนดลักษณะ และขอบเขตของงานแต่ละรายการไว้เพื่อประกอบการ พิจารณาด้วย หลักเกณฑ์ฯ เดิม ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งาน ก่อสร้างชลประทานโดยทั่วไปควรจะมี รวม 53 รายการ และในแต่ละรายการ ได้กำหนดลักษณะ และขอบเขตของงานแต่ละรายการไว้เพื่อประกอบการ พิจารณาด้วย ปรับปรุงใหม่ บัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและขอบเขตงานของงานก่อสร้าง ชลประทานที่ปรับปรุงใหม่ ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งาน ก่อสร้างชลประทานโดยทั่วไปควรจะมี รวม 60 รายการ โดยมีรายการงานก่อสร้างที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่ จำนวน 7 รายการ ดังนี้ (1) งานขุดลอก (2) งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ (3) งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) (4) งาน Slush Grouting (5) งาน Dental Concrete (6) งาน Leveling แอลฟัลท์คอนกรีต (7) งานอาคารชลประทานในระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ ปรับปรุงใหม่ บัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและขอบเขตงานของงานก่อสร้าง ชลประทานที่ปรับปรุงใหม่ ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งาน ก่อสร้างชลประทานโดยทั่วไปควรจะมี รวม 60 รายการ โดยมีรายการงานก่อสร้างที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่ จำนวน 7 รายการ ดังนี้ (1) งานขุดลอก (2) งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ (3) งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) (4) งาน Slush Grouting (5) งาน Dental Concrete (6) งาน Leveling แอลฟัลท์คอนกรีต (7) งานอาคารชลประทานในระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ

7 7 บัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทาน

8 8

9 9

10 10 บัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทาน

11 11 การถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 2. หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย - เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ของแต่ละรายการงานก่อสร้าง ตามบัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทาน หลักเกณฑ์ฯ เดิม ประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการคำนวณหา ค่างานต้นทุนต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างต่างๆ ตามบัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและขอบเขตงาน ของงานก่อสร้างชลประทาน หลักเกณฑ์ฯ เดิม ประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการคำนวณหา ค่างานต้นทุนต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างต่างๆ ตามบัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและขอบเขตงาน ของงานก่อสร้างชลประทาน ปรับปรุงใหม่ ได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์บาง รายการให้สอดคล้องตามบัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและ ขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทานที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในบางงาน ซึ่ง มีหลักเกณฑ์และวิธีการเหมือนกับงานก่อสร้างทาง สะพาน และ ท่อเหลี่ยม ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ในส่วน ของงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ด้วย เช่น ใน เรื่องของงานถางป่า งานขุดเปิดหน้าดิน งานดินขุดด้วย เครื่องจักร งานตักดิน งานดินขุดยาก งานบดอัดแน่นด้วย เครื่องจักร 95% งานลูกรังบดอัดแน่นวัสดุคัดเลือก และงาน พื้นทาง ( หินคลุก ) เป็นต้น ปรับปรุงใหม่ ได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์บาง รายการให้สอดคล้องตามบัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและ ขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทานที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในบางงาน ซึ่ง มีหลักเกณฑ์และวิธีการเหมือนกับงานก่อสร้างทาง สะพาน และ ท่อเหลี่ยม ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ในส่วน ของงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ด้วย เช่น ใน เรื่องของงานถางป่า งานขุดเปิดหน้าดิน งานดินขุดด้วย เครื่องจักร งานตักดิน งานดินขุดยาก งานบดอัดแน่นด้วย เครื่องจักร 95% งานลูกรังบดอัดแน่นวัสดุคัดเลือก และงาน พื้นทาง ( หินคลุก ) เป็นต้น

12 12 หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ค่าดำเนินการ ให้ใช้จากตารางอัตราราคางานดิน

13 13 หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย

14 14 หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย

15 15 หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย

16 16 หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย

17 17 การถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 3. หลักเกณฑ์การถอดแบบคำนวณปริมาณงาน - เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับใช้พิจารณาในการถอดแบบและคำนวณปริมาณงานในงานก่อสร้าง ชลประทาน หลักเกณฑ์ฯ เดิม - ไม่มีในหลักเกณฑ์ฯ เดิม หลักเกณฑ์ฯ เดิม - ไม่มีในหลักเกณฑ์ฯ เดิม ปรับปรุงใหม่ จัดทำขึ้นเพิ่มเติม เพื่อให้การพิจารณาถอดแบบ และคำนวณ ปริมาณงานสำหรับแต่ละรายการก่อสร้างมีความชัดจน และง่ายต่อ การนำไปปรับใช้ในทางปฏิบัติ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการถอดแบบและคำนวณปริมาณงาน ในงานต่างๆ เช่น งานเตรียมพื้นที่ งานขุดเปิดหน้าดิน งานดิน ขุด งานถมดินบดอัดแน่น งานขุดระเบิดหิน งานคอนกรีต งาน เหล็กเสริมคอนกรีต งานแบบหล่อคอนกรีต และงานหินเรียง หิน ทิ้ง และ Filter Material ปรับปรุงใหม่ จัดทำขึ้นเพิ่มเติม เพื่อให้การพิจารณาถอดแบบ และคำนวณ ปริมาณงานสำหรับแต่ละรายการก่อสร้างมีความชัดจน และง่ายต่อ การนำไปปรับใช้ในทางปฏิบัติ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการถอดแบบและคำนวณปริมาณงาน ในงานต่างๆ เช่น งานเตรียมพื้นที่ งานขุดเปิดหน้าดิน งานดิน ขุด งานถมดินบดอัดแน่น งานขุดระเบิดหิน งานคอนกรีต งาน เหล็กเสริมคอนกรีต งานแบบหล่อคอนกรีต และงานหินเรียง หิน ทิ้ง และ Filter Material

18 18 การถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 4. อัตราราคางานต่อหน่วย - เป็นข้อมูลอัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) ที่จะนำไปใช้ประกอบการคำนวณค่างานต้นทุน ซึ่งได้กำหนด และจัดทำไว้ในรูปของตารางข้อมูล ที่สามารถนำไปใช้ในการคำนวณในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หลักเกณฑ์ฯ เดิม ประกอบด้วย ตารางข้อมูลเกี่ยวกับส่วนยุบตัวและ ขยายตัวเมื่อบดทับของชนิดวัสดุ ตารางอัตราราคางานคอนกรีตและหิน ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แบบหอยโข่ง ตารางอัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการ ปลูกหญ้า หลักเกณฑ์ฯ เดิม ประกอบด้วย ตารางข้อมูลเกี่ยวกับส่วนยุบตัวและ ขยายตัวเมื่อบดทับของชนิดวัสดุ ตารางอัตราราคางานคอนกรีตและหิน ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แบบหอยโข่ง ตารางอัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการ ปลูกหญ้า ปรับปรุงใหม่ ได้สำรวจข้อมูลและปรับปรุงทุกรายการให้สอดคล้องตามสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งได้ จัดทำ Operating Cost ( รายละเอียดการคำนวณอัตราราคางานและค่าดำเนินการต่างๆ ) ที่สอดคล้องตามข้อมูลและราคาค่าเครื่องจักรปัจจุบันเพื่อประกอบการปรับปรุงในส่วนที่ เกี่ยวข้องด้วย อัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) ที่ปรับปรุงใหม่ ประกอบด้วย - ตารางข้อมูลเกี่ยวกับส่วนยุบตัวและส่วนขยายตัวเมื่อบดทับของชนิดวัสดุ - ตารางอัตราราคางานคอนกรีตและหิน - ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แบบหอยโข่ง ไม่มีใน หลักเกณฑ์ฯ ที่ปรับปรุงใหม่ เนื่องจากได้นำไปกำหนดรวมไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการคำนวณค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำระหว่างก่อสร้างแล้ว - ตารางอัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการปลูกหญ้า - ตารางสำหรับการคำนวณอัตราราคางานบานฝาท่อและเครื่องยก ได้กำหนดขึ้น ใหม่ สำหรับคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานบานฝาท่อและเครื่องยก ปรับปรุงใหม่ ได้สำรวจข้อมูลและปรับปรุงทุกรายการให้สอดคล้องตามสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งได้ จัดทำ Operating Cost ( รายละเอียดการคำนวณอัตราราคางานและค่าดำเนินการต่างๆ ) ที่สอดคล้องตามข้อมูลและราคาค่าเครื่องจักรปัจจุบันเพื่อประกอบการปรับปรุงในส่วนที่ เกี่ยวข้องด้วย อัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) ที่ปรับปรุงใหม่ ประกอบด้วย - ตารางข้อมูลเกี่ยวกับส่วนยุบตัวและส่วนขยายตัวเมื่อบดทับของชนิดวัสดุ - ตารางอัตราราคางานคอนกรีตและหิน - ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แบบหอยโข่ง ไม่มีใน หลักเกณฑ์ฯ ที่ปรับปรุงใหม่ เนื่องจากได้นำไปกำหนดรวมไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการคำนวณค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำระหว่างก่อสร้างแล้ว - ตารางอัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการปลูกหญ้า - ตารางสำหรับการคำนวณอัตราราคางานบานฝาท่อและเครื่องยก ได้กำหนดขึ้น ใหม่ สำหรับคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานบานฝาท่อและเครื่องยก สำหรับอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน และอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน เป็นอัตราราคางานต่อหน่วยที่ต้องปรับปรุงให้ สอดคล้องตามสภาวการณ์และราคาน้ำมัน จึงได้แยกไปพิจารณาในส่วนของรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

19 19 ตารางข้อมูลเกี่ยวกับส่วนยุบตัวและส่วนขยายตัวเมื่อบดทับของชนิดวัสดุ

20 20 ตารางอัตราราคางานคอนกรีตและหิน จำแนก strength งานคอนกรีตโครงสร้าง ให้ครอบคลุมงาน ก่อสร้างชลประทาน รายการงานที่ปรับปรุงเพิ่มเติม

21 21 ตารางอัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการปลูกหญ้า ได้สำรวจข้อมูลและปรับปรุงทุกรายการให้สอดคล้องตามสภาวการณ์ปัจจุบัน

22 22 ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แบบหอยโข่ง Cancel นำไปกำหนดรวมไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำระหว่างก่อสร้างแล้ว

23 23 ตารางสำหรับการคำนวณอัตราราคางานบานฝาท่อและเครื่องยก ก. บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบกลม ง. บานฝาท่อชนิดรับน้ำสองทาง กรอบสี่เหลี่ยม ข. บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบสี่เหลี่ยม จ. เครื่องยกพร้อมเพลา ค. บานฝาท่อชนิดรับน้ำสองทาง กรอบกลม ก. บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบกลม ง. บานฝาท่อชนิดรับน้ำสองทาง กรอบสี่เหลี่ยม ข. บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบสี่เหลี่ยม จ. เครื่องยกพร้อมเพลา ค. บานฝาท่อชนิดรับน้ำสองทาง กรอบกลม

24 24 อัตราราคางานดิน หลักเกณฑ์ฯ เดิม ให้ใช้ตารางอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน ตามที่คณะ - กรรมการควบคุมราคากลางกำหนด ประกอบด้วย อัตราราคาต่อหน่วยงานดิน รวม 11 รายการ กำหนดให้กระทรวงการคลัง ( กรมบัญชีกลาง ) ปรับปรุงตารางอัตราราคางานดินให้สอดคล้องตามราคา น้ำมันและสภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ไป และแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ และถือ ปฏิบัติ ล่าสุด กระทรวงการคลัง ( กรมบัญชีกลาง ) ได้แจ้ง เวียนตารางอัตราราคางานดินที่ระดับราคาน้ำมันดีเซล 20.00 – 34.99 บาท / ลิตร เพื่อหน่วยงานต่างๆ ทราบ และถือปฏิบัติ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2548 ( พร้อมกับตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ) หลักเกณฑ์ฯ เดิม ให้ใช้ตารางอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน ตามที่คณะ - กรรมการควบคุมราคากลางกำหนด ประกอบด้วย อัตราราคาต่อหน่วยงานดิน รวม 11 รายการ กำหนดให้กระทรวงการคลัง ( กรมบัญชีกลาง ) ปรับปรุงตารางอัตราราคางานดินให้สอดคล้องตามราคา น้ำมันและสภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ไป และแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ และถือ ปฏิบัติ ล่าสุด กระทรวงการคลัง ( กรมบัญชีกลาง ) ได้แจ้ง เวียนตารางอัตราราคางานดินที่ระดับราคาน้ำมันดีเซล 20.00 – 34.99 บาท / ลิตร เพื่อหน่วยงานต่างๆ ทราบ และถือปฏิบัติ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2548 ( พร้อมกับตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ) ปรับปรุงใหม่ ได้มีการสำรวจข้อมูล ปรับปรุงราคาและอัตราการทำงานของ เครื่องจักร รวมทั้งได้จัดทำ Operating Cost ที่สอดคล้องตาม ข้อมูลและราคาค่าเครื่องจักรปัจจุบัน และได้จัดทำตารางอัตรา ราคาต่อหน่วยงานดินขึ้นใหม่ ประกอบด้วย อัตราราคาต่อหน่วยงานดินสำหรับงานก่อสร้าง ชลประทาน รวม 13 รายการ โดยในชั้นแรกได้จัดทำตาราง อัตราราคาต่อหน่วยงานดินดังกล่าวไว้ที่ระดับราคาน้ำมันดีเซล 15.00-39.99 บาท / ลิตร เพื่อประกาศใช้พร้อมกับหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่นี้ กำหนดให้กระทรวงการคลัง ( กรมบัญชีกลาง ) ร่วมกับกรมชล - ประทานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงตารางอัตราราคา ต่อหน่วยงานดิน และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติ หากราคาน้ำมันดีเซล เพิ่มหรือลด เกินกว่า 15.00-39.99 บาท / ลิตร ปรับปรุงใหม่ ได้มีการสำรวจข้อมูล ปรับปรุงราคาและอัตราการทำงานของ เครื่องจักร รวมทั้งได้จัดทำ Operating Cost ที่สอดคล้องตาม ข้อมูลและราคาค่าเครื่องจักรปัจจุบัน และได้จัดทำตารางอัตรา ราคาต่อหน่วยงานดินขึ้นใหม่ ประกอบด้วย อัตราราคาต่อหน่วยงานดินสำหรับงานก่อสร้าง ชลประทาน รวม 13 รายการ โดยในชั้นแรกได้จัดทำตาราง อัตราราคาต่อหน่วยงานดินดังกล่าวไว้ที่ระดับราคาน้ำมันดีเซล 15.00-39.99 บาท / ลิตร เพื่อประกาศใช้พร้อมกับหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่นี้ กำหนดให้กระทรวงการคลัง ( กรมบัญชีกลาง ) ร่วมกับกรมชล - ประทานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงตารางอัตราราคา ต่อหน่วยงานดิน และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติ หากราคาน้ำมันดีเซล เพิ่มหรือลด เกินกว่า 15.00-39.99 บาท / ลิตร - เป็นตารางอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน สำหรับการคำนวณค่างานต้นทุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน รายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

25 25 อัตราราคางานดิน ฝนตกชุก งานขุดลอก ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ( งานเขื่อน ) ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง ราคาน้ำมัน 15.00-39.99 บาท / ลิตร

26 26 อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน หลักเกณฑ์ฯ เดิม ใช้ข้อมูลพื้นฐานในการคิดอัตราราคางาน ของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณี - วิทยา กรมชลประทาน ประกอบด้วย อัตราราคางานปรับปรุงฐาน รากและงานระเบิดหิน รวม 9 รายการ และจัดทำไว้เป็นตารางคงที่ ตารางเดียว โดยไม่มีการปรับปรุงตาม ราคาน้ำมัน หลักเกณฑ์ฯ เดิม ใช้ข้อมูลพื้นฐานในการคิดอัตราราคางาน ของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณี - วิทยา กรมชลประทาน ประกอบด้วย อัตราราคางานปรับปรุงฐาน รากและงานระเบิดหิน รวม 9 รายการ และจัดทำไว้เป็นตารางคงที่ ตารางเดียว โดยไม่มีการปรับปรุงตาม ราคาน้ำมัน ปรับปรุงใหม่ ได้มีการสำรวจข้อมูล ปรับปรุงราคาและอัตราการทำงานของเครื่องจักร รวมทั้งได้จัดทำ Operating Cost ที่สอดคล้องตามข้อมูลและราคาค่าเครื่องจักร ปัจจุบัน และได้จัดทำเป็นตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิด หินที่สอด - คล้องตามราคาค่าน้ำมัน เช่นเดียวกับค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่า ดำเนินการและค่าเสื่อมราคา และอัตราราคางานดิน ประกอบด้วย อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน สำหรับประกอบ การคำนวณค่างานต้นทุน ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน รวม 12 รายการ โดยในชั้นแรกได้จัดทำตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานราก และงานระเบิดหินดังกล่าว ไว้ที่ระดับราคาน้ำมันดีเซล 15.00-39.99 บาท / ลิตร เพื่อประกาศใช้พร้อมกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ ปรับปรุงใหม่นี้ กำหนดให้กระทรวงการคลัง ( กรมบัญชีกลาง ) ร่วมกับกรมชลประทาน และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องปรับปรุงตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและ งานระเบิดหิน และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ของรัฐทราบและถือปฏิบัติ หากราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มหรือลด เกินกว่า 15.00- 39.99 บาท / ลิตร ปรับปรุงใหม่ ได้มีการสำรวจข้อมูล ปรับปรุงราคาและอัตราการทำงานของเครื่องจักร รวมทั้งได้จัดทำ Operating Cost ที่สอดคล้องตามข้อมูลและราคาค่าเครื่องจักร ปัจจุบัน และได้จัดทำเป็นตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิด หินที่สอด - คล้องตามราคาค่าน้ำมัน เช่นเดียวกับค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่า ดำเนินการและค่าเสื่อมราคา และอัตราราคางานดิน ประกอบด้วย อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน สำหรับประกอบ การคำนวณค่างานต้นทุน ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน รวม 12 รายการ โดยในชั้นแรกได้จัดทำตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานราก และงานระเบิดหินดังกล่าว ไว้ที่ระดับราคาน้ำมันดีเซล 15.00-39.99 บาท / ลิตร เพื่อประกาศใช้พร้อมกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ ปรับปรุงใหม่นี้ กำหนดให้กระทรวงการคลัง ( กรมบัญชีกลาง ) ร่วมกับกรมชลประทาน และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องปรับปรุงตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและ งานระเบิดหิน และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ของรัฐทราบและถือปฏิบัติ หากราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มหรือลด เกินกว่า 15.00- 39.99 บาท / ลิตร - เป็นตารางอัตราราคาต่อหน่วยของงานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน สำหรับการคำนวณค่างานต้นทุนใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน รายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

27 27 อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ราคาน้ำมัน 15.00-39.99 บาท / ลิตร งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) งาน Slush Grouting

28 28 INDIRECT COST

29 29 การปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) ใช้กับรายการงานก่อสร้างชลประทาน ดังนี้ 1.1 งานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดใหญ่ที่แยกรายการเป็นงานย่อยในใบแจ้ง ปริมาณงานและราคา (BOQ.) เฉพาะงานคอนกรีตทุกประเภท งานเหล็กเสริม คอนกรีต และงานวัสดุรอยต่อคอนกรีตทุกชนิด 1.2 1.2 งานก่อสร้างอาคารชลประทานที่กำหนดหน่อยในใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ.) เป็น 1 แห่ง 1. ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 2. ตาราง Factor F งานทาง ใช้กับรายการงานก่อสร้างชลประทาน ดังนี้ 2.1 งานก่อสร้างอาคารชลประทานอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1. 2.2 2.2 งานคอนกรีตดาด

30 30 การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

31 31 สรุปการปรับปรุงการคำนวณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง หลักเกณฑ์ฯ เดิม 1. คำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย และค่างานต้นทุนรวมสำหรับแต่ละรายการก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย 2. รวมค่างานต้นทุนรวมของทุกรายการก่อสร้าง แล้วนำไปเทียบหาค่า Factor F จาก ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง และตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อ เหลี่ยม จะได้ค่า Factor F เป็น 2 ค่า คือ ค่า Factor F กรณีของงานก่อสร้างทาง และค่า Factor F กรณีของงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 3. นำค่า Factor F กรณีของงานก่อสร้างทาง ไปคูณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละ รายการก่อสร้างที่กำหนดให้ใช้ Factor F งานก่อสร้างทาง และนำค่า Factor F กรณีของงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ไปคูณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละ รายการก่อสร้างที่กำหนดให้ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม จะได้ ราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยของแต่ละรายการก่อสร้าง 4. ในแต่ละรายการก่อสร้าง ให้นำราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยไปคูณปริมาณงาน จะได้ ราคาค่าก่อสร้าง ( ราคากลาง ) ของแต่ละรายการก่อสร้าง 5. รวมราคาค่าก่อสร้าง ( ราคากลาง ) ของทุกรายการก่อสร้าง จะได้ราคากลางงาน ก่อสร้างชลประทานทั้งโครงการ 1. กรณีไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ หลักเกณฑ์ฯ เดิม ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ให้คำนวณค่างานต้นทุนของค่าใช้จ่ายดังกล่าว แล้วนำไปเฉลี่ยรวมกับค่างานต้นทุนในรายการที่เกี่ยวข้อง ก่อนการนำค่างานต้นทุนรวม ไปเทียบหาค่า Factor F ปรับปรุงใหม่ ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ 2. กรณีมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ปรับปรุงใหม่  คงตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิม  ได้กำหนดเพิ่มเติมให้มีแบบฟอร์มสรุปการ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ( แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ชลประทาน ) เพื่ออำนวยความสะดวก และให้ผู้มีหน้าที่ คำนวณราคากลางใช้ประกอบการคำนวณ ราคากลางสำหรับงานก่อสร้างชลประทาน ในรูปแบบเดียวกันด้วย

32 32 สรุปการปรับปรุงการคำนวณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

33 33 ผลการคำนวณเปรียบเทียบราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน

34 34 สรุปการคำนวณเปรียบเทียบราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ที่รายการราคากลางงานก่อสร้างผลต่าง หลักเกณฑ์เก่าหลักเกณฑ์ใหม่ ( บาท )(%) 1 งานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ จังหวัดลำปาง 394,343,545.92424,651,138.00+30,307,592.08+7.69 2 งานก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จังหวัดนครนายก 269,189,616.38279,554,488.15+10,364,871.77+3.85 3 งานก่อสร้างฝายทดน้ำ จังหวัดอุทัยธานี 32,331,755.7534,418,391.20+2,086,635.45+6.45 เฉลี่ย 3 โครงการตัวอย่าง เพิ่มขึ้น 6 %

35 35 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ( ปรับปรุงใหม่ ) กรมชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google