งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือในการจัดการและ วิเคราะห์ข้อมูล นางสาว ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ แผนงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน Road Safety Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือในการจัดการและ วิเคราะห์ข้อมูล นางสาว ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ แผนงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน Road Safety Information."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือในการจัดการและ วิเคราะห์ข้อมูล นางสาว ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ แผนงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน Road Safety Information System (RSIS) www.RSISthai.net

2 เครื่องมือในการจัดการและ วิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน การวิเคราะห์ทางสถิติ – การใช้ Function Tools – การใช้ Data Analysis Tools การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table 2

3 การใช้ Function Tools ไปที่เมนู Insert > Function 3

4 การใช้ Function Tools หรือ สัญลักษณ์ ∑ 4

5 การใช้ Function Tools เลือก Function ที่ต้องการ 5

6 การใช้ Data Analysis Tools ไปที่เมนู Tools > Add-Ins 6

7 การใช้ Data Analysis Tools เลือกข้อ Analysis ToolPak จากนั้นก็คลิก OK เครื่องจะทำการติดตั้ง Data Analysis Tools ให้ 7

8 การใช้ Data Analysis Tools การใช้งาน Data Analysis ไปที่ Tools > Data Analysis 8

9 การใช้ Data Analysis Tools หลังจากเลือกเมนู Data Analysis จะมีรายการ Analysis Tools ให้เลือกใช้ตามต้องการ ดังรูป ต่อไปนี้ 9

10 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เตรียมข้อมูล 10

11 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เลือกชนิดของแผนภูมิที่ต้องการ โดยไปที่ Insert > Chart 11

12 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เลือกประเภทของแผนภูมิที่ต้องการใน Tab Standard Types และคลิก Next 12

13 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เลือกขอบเขตของข้อมูล และคลิก Next 13

14 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel สามารถกำหนดฟังก์ชันต่าง ๆ ของแผนภูมิได้ จาก Tab ด้านบนที่ต้องการ และคลิก Next 14

15 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เลือกว่าต้องการให้แผนภูมิแสดงที่ไหน และ คลิก Finish 15

16 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ภาพแผนภูมิที่ได้ 16

17 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Pivot table เลือกข้อมูลที่ต้องการทำ Pivot table 17

18 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Pivot table เลือกที่เมนู Data > PivotTable and PivotChart Report โดยเลือก Microsoft Office Excel list or database และเลือก PivotTable จากนั้น คลิก Next 18

19 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Pivot table ระบุ Range ของข้อมูลที่ต้องการใช้ในการทำ PivotTable แล้วคลิก Next 19

20 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Pivot table เลือกว่าต้องการให้ PivotTable ปรากฏที่ไหน แล้วคลิก Finish 20

21 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Pivot table ตาราง PivotTable จะมี Field List แสดง ให้ สามารถเลือกข้อมูลไปวางในตารางที่สร้างขึ้น ได้ เช่น 21

22 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Pivot table สมมติว่าต้องการนับจำนวน hn จำแนก diag ใน แนวแถว และจำแนก sex ในแนวคอลัมน์ ให้ ลากตัวแปร diag, sex, hn จากใน PivotTable Field List มาวาง – ลาก diag วางใน Drop Row Fields Here – ลาก sex วางใน Drop Column Fields Here – ลาก hn วางใน Drop Data Items Here 22

23 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Pivot table 23

24 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Pivot table ผลลัพธ์ที่ได้ 24


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือในการจัดการและ วิเคราะห์ข้อมูล นางสาว ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ แผนงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน Road Safety Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google