งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะทำงานร่วมรัฐ - เอกชน - ประชาชน “ ด้านการศึกษา พื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ” (E5) SCHOOL PARTNER LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะทำงานร่วมรัฐ - เอกชน - ประชาชน “ ด้านการศึกษา พื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ” (E5) SCHOOL PARTNER LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะทำงานร่วมรัฐ - เอกชน - ประชาชน “ ด้านการศึกษา พื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ” (E5) SCHOOL PARTNER LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM

2 โครงการประชารัฐ 12 กลุ่ม

3 พิธีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาและ พัฒนาผู้นำภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม (3 กระทรวง 19 บริษัทเอกชน และ 4 องค์กรประชาสังคม

4 1. โครงการปฏิรูปการศึกษา 10 ด้าน ( Strategic Transformation ) 2. โครงการพัฒนาผู้นำ CONNEXT ED ( School Partner Leadership Program ) 3. โครงการมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศด้านงานวิจัย (Education Hubs) 1 23 OBJECTIVE 3 โครงการหลักในการพัฒนาการศึกษา

5 คณะทำงานประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและ พัฒนาผู้นำ ( เอกชน - ประชาสังคม และ หน่วยงานภาครัฐ ) ภาคเอกชนร่วมกัน ขับเคลื่อน ผ่านโครงการพัฒนาผู้นำ ตามพื้นที่ ภาครัฐขับเคลื่อน ผ่านโครงการโรงเรียน ประชารัฐ สำนักงาน เต็มเวลา Full Time ขีด ความสามารถ แข่งขัน คุณภาพคน ลดความ เหลื่อมล้ำเป้าหมาย งบประมาณ 2,000 ล้าน บาท ภาครัฐ : 1,000 ล้านบาท ภาคเอกชน : 1,000 ล้าน บาท (Net Tax Deduction: 100%) โรงเรียน 3,342 โรงเรียน ครูใหญ่ 3,342 คน, ​ครู 36,026 คน นักเรียน 768,178 คน งบประมาณ 10,000 x 4 ล้านบาท ภาครัฐ : 50% ภาคเอกชน : Research Investment (Tax 300% incentive) โครงการ 1 ปฏิรูปการศึกษา 10 ด้าน ใน 3,342 โรงเรียน ( 1 โรงเรียน : 1 ตำบล ) ( 10% ของโรงเรียน ทั้งหมด ) โครงการ 2 พัฒนาผู้นำด้าน การศึกษาที่ยั่งยืน โรงเรียนประชารัฐ และหลักสูตรพัฒนา ผู้นำ 1,000 ผู้นำรุ่นใหม่ + ผอ. 3,342 คน โครงการ 3 ศูนย์กลางการศึกษา EDUCATION HUB ( Nano, Bio, Digital, Robotics) กรอบการทำงาน

6 Health & Heart Digital Infra Transparency Technology Hub R&D English Language Local & International Young Leadership Development High Quality Principals 5 Market Mechanism 3 Curriculum, Teaching ข้อมูลที่เข้าถึงได้ โปร่งใส ทำให้เกิดการแชร์ Best Practice ทำให้เชื่อมั่นในการมี ส่วนร่วมช่วยเหลือ โรงเรียน เปลี่ยนจาก Analog เป็น Digital หรือ Smart School เชื่อมโยงระบบ ICT เข้าถึงความรู้อย่าง กว้างขวางและ ปลอดภัย เปลี่ยนจากการ ขับเคลื่อนด้วยรัฐ เป็นการขับเคลื่อน ด้วยกลไกตลาด การมีส่วนร่วม พัฒนาผู้นำ โรงเรียนให้มุ่งมั่น รักที่จะพัฒนาเด็ก และ สร้างความ เปลี่ยนแปลง นักเรียนเป็น ศูนย์กลาง การเรียนรู้ครูเข้าใจ จิตวิทยาเด็ก ดึง ศักยภาพ รักการ ตั้งคำถามคิดค้น การเปลี่ยนจากสั่ง เป็นรัก และ เอา ใจใส่ ปลูกฝังการ รับผิดชอบต่อ สังคม เรียนรู้ สังคมและแก้ไข ปัญหาชุมชน ตำราเรียนวิชา ต่างๆ ให้เป็น ภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้ เจ้าของภาษา ร่วมสอน เปลี่ยนการเรียนรู้ แบบก้าวกระโดด สู่มาตราฐาน สากล ด้วย ผู้เชี่ยวชาญระดับ โลก 4 มหาวิทยาลัย แห่งความเป็น เลิศ ภายใน 5 ปี ส่งเสริมนักศึกษา ที่มีความเป็นผู้นำ ให้ได้รับ การศึกษา เพียงพอ และ มี บทบาทในการ พัฒนาท้องถิ่น 10 Strategic Transformation 10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

7 1) โครงการ ยุทธศาสตร์การ พัฒนา การศึกษา 10 ด้าน 10 Strategic Transformation 1. ความโปร่งใส Transparency 2. การเข้าถึง Accessibility & ICT Infra 3. กลไกตลาด กองทุน Market Mechanism 4 วิธีเรียนโต๊ะกลม Teaching Technique 5. พัฒนาครูใหญ่ School Principal 6. สุขภาพ และ ศีลธรรม Health & Heart 7. ครูต่างประเทศ Inter Teacher& Incentive 9. ผู้นำเยาวชนสู่ท้องถิ่น Young Leaders 8. ภาษาอังกฤษ English Language School Sponsors (CEO, CEO-1) 2) โครงการพัฒนาผู้นำเพื่อการศึกษา ยั่งยืนตามพื้นที่ Area Based Management By Private Sector 2) โครงการพัฒนาผู้นำเพื่อการศึกษา ยั่งยืนตามพื้นที่ Area Based Management By Private Sector Schools (3,342 โรงเรียน ) 1,000 School Partners (1 คน :3 โรงเรียน / 1 ทีม :5 คน ) 1,000 School Partners (1 คน :3 โรงเรียน / 1 ทีม :5 คน ) 10+ Private Sector Founding Members (MOU) External Volunteer Private Sector 10. ศูนย์กลางการศึกษา Education Hubs การศึกษาพื้นฐาน 10 Strategic Transformation กรอบการทำงานเบื้องต้น ระยะแรก 3,342 โรงเรียน ครูใหญ่ 3,342 คน ครู 36,026 คน นักเรียน 768,178 คน University Student

8 University A Nano School of Science & Research/ Open & Collaborative Bio Digital Robotic Corporate R&D Local & Regional + Big Boys World & Local Talent & Incentive Funding & Tax Incentive University B University C University D Nano Lab Bio Lab Digital Lab Robotic Lab (Managed by Private sector) EDUCATION HUB ศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค

9 เอกชน (12 บริษัท +) ภาครัฐ “ เอกชนคัดเลือกตัวแทน 1,000 คน จาก 12 บริษัท เป็น School Partner” ผอ. จากโรงเรียนที่ได้รับเลือก เข้าโครงการประชารัฐ จำนวน 3,342 คน ผ่านการฝึกอบรมการทำงานแบบ Action Learning เพื่อ เตรียมพร้อมการทำงานร่วมกับ ผอ. ผอ. ผ่านการปฐมนิเทศ และการ ฝึกอบรมการทำงานแบบ Action learning เพื่อเตรียมพร้อมการ ทำงานร่วมกับ School Partner School Partner ได้รับการมอบหมายให้ทำงานกับผอ. เพื่อ ทำงานร่วมกันเพื่อวางแผนพัฒนาโรงเรียน เพื่อ นำเสนอแก่ School Sponsor และรับการสนับสนุนผ่าน กงองทุนโรงเรียน School Partner และ ผอ. ลงพื้นที่ ทำการตรวจสอบ โรงเรียน เพื่อหาจุด ปรับปรุงตรวจสอบ 1 School Partner และ ผอ. นำเสนอข้อ ปรับปรุงอื่นๆที่ นำเสนอผ่านกองทุน โรงเรียน กรณีได้รับการอนุมัติ นำ งบนั้นไปใช้ปรับปรุง โรงเรียน และรายงานผล หากไม่ได้รับการอนุมัติ = ปรับปรุงและนำเสนอ ใหม่ 3 รายงานผล และ นำเสนอส่วนที่ควร ปรับปรุงเพิ่มเติม ต่อไป 5 School Partner นำ content ที่มีการ develop ไว้อยู่แล้ว ไปใช้ได้ทันที 42 What is CONNEXT ED? แผนภาพการทำงาน นักศึกษา มหาวิทยาลัย อาสาสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัย 3000 คน อาสาสมัคร เขาพัฒนา โรงเรียน โดย 1 นักศึกษา ต่อ 1 มหาวิทยาลัย

10 KPI AND MONITORING แผนการดำเนินงาน MAY 2016 JULYSEPNOV 2016 JAN 2017 MARMAYJULSEPNOV 2017 นำเสนอผลงานครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศ พิจารณาให้การสนับสนุน ผ่านกองทุนโรงเรียน, KPI ตั้งกองทุนโรงเรียน ประเมินผลครั้งที่ 1 ลงพื้นที่ 1 นำเสนอผลงานครั้งที่ 2 เรียนรู้ผ่าน Sharing และ กระบวนการ Best Practice ประเมินผลครั้งที่ 2 มอบรางวัล ผู้นำการ เปลี่ยนแปลง เทียบ ผล KPI ลงพื้นที่ Action Learning 2 นำเสนอผลงานครั้งที่ 3 ประเมินผลการเเรียนรู้ ผลลัพธิ์ เทียบ KPI ประเมินผลครั้งที่ 3 พิธีปิด มอบ รางวัลผู้นำ แห่ง การ เปลี่ยนแปลง

11

12 “When dreams mix with reality through bonds of compassion, great things happen.” ศุภชัย เจียรวนนท์ “ เมื่อความฝันประสานกับความเป็น จริง บนพื้นฐานของความรัก และ ความหวังดี ความเปลี่ยนแปลงที่ ยิ่งใหญ่ จะเกิดขึ้นเสมอ ”

13 THANK YOU

14 MAY 2016 APPLY NOW


ดาวน์โหลด ppt คณะทำงานร่วมรัฐ - เอกชน - ประชาชน “ ด้านการศึกษา พื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ” (E5) SCHOOL PARTNER LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google