งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Word 2007 อาจารย์ผู้สอน : 1. SECTION1: การปรับแต่งงาน เอกสารเบื้องต้น 1. เปิดไฟล์ section1.docx 2. ปรับ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Word 2007 อาจารย์ผู้สอน : 1. SECTION1: การปรับแต่งงาน เอกสารเบื้องต้น 1. เปิดไฟล์ section1.docx 2. ปรับ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Word 2007 อาจารย์ผู้สอน : 1

2 SECTION1: การปรับแต่งงาน เอกสารเบื้องต้น 1. เปิดไฟล์ section1.docx 2. ปรับ 2

3 หัวข้ออบรม บทที่ 1 การตั้งค่าพื้นฐานให้กับโปรแกรม Application options บทที่ 2 เรียนรู้การกำหนดคุณลักษณะของไฟล์ บทที่ 3 กำหนดตัวเลือกในการบันทึกเอกสาร Save Options บทที่ 4 การพิมพ์เอกสาร Print บทที่ 5 การค้นหาและแทนที่คำ (Find and Replace) บทที่ 6 การเปลี่ยนมุมมอง 3

4 บทที่ 1 การตั้งค่าพื้นฐานให้กับโปรแกรม Application options  การเปิดใช้งานไม้บรรทัด Show Ruler  การเปลี่ยนหน่วยไม้บรรทัด Measurement Unit  กำหนดเวลากู้ไฟล์อัตโนมัติ  แก้ไขอัตโนมัติ (AutoCorrect)  การแทรกกลุ่มข้อความอัตโนมัติ (Quick Parts) 4

5 การเปิดใช้งานไม้บรรทัด Show Ruler 5 View Ruler

6 การเปลี่ยนหน่วยไม้บรรทัด Measurement Unit  เปลี่ยนเป็นหน่วย นิ้ว (inches) 6 คลิกเลือกหน่วยวัดที่ ต้องการใช้งาน

7 กำหนดเวลากู้ไฟล์อัตโนมัติ  ให้นักศักษากำหนดเวลาการบันทึกไฟล์ทุก 30 นาที 7 กำหนดเวลาการบันทึกไฟล์ ทุก 10 นาที

8 แก้ไขอัตโนมัติ (AutoCorrect) หน้า 3 : พิมพ์รายการ 1- 6 ในแต่ละบรรทัด 1. พิมพ์ (c) 2. พิมพ์ (r) 3. พิมพ์ :) 4. พิมพ์ === 5. พิมพ์ --- 6. พิมพ์ *** 8 คลิกปุ่ม AutoCorrect Options ข้อความแทนที่ ข้อความที่พิมพ์

9 การแทรกกลุ่มข้อความอัตโนมัติ (Quick Parts)  หน้า 4 เก็บรายการ Quick Parts ดังนี้ 9 เก็บในชื่อ logo เก็บในชื่อ PYU ชื่อ label Chapter5 เก็บในชื่อ fn

10 บทที่ 2 เรียนรู้การกำหนดคุณลักษณะของ ไฟล์  ตรวจสอบไฟล์ section.docx และตอบคำถาม ว่าโปรแกรมพบรายการใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ใน Microsoft Word 2003 10

11 บทที่ 3 กำหนดตัวเลือกในการบันทึก เอกสาร Save Options  Mark as Final การปรับให้เอกสารอยู่ใน รูปแบบ read only  การบันทึกเอกสารในรูปแบบเวอร์ชั่นต่างๆ การบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ MS Word 2007 การบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ MS Word 97- 2003 การบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ PDF 11

12 Mark as Final การปรับให้เอกสารอยู่ใน รูปแบบ read only เมื่อกำหนด Mark as Final แล้ว ตอบคำถามดังนี้ 1. แท็บ Home มีปุ่มคำสั่งใดใช้งานได้ 2. สามารถลบข้อความได้หรือไม่ 3. สามารถพิมพ์ข้อความเพิ่มได้ หรือไม่ 12

13 การบันทึกเอกสารในรูปแบบเวอร์ชั่นต่างๆ  ทำการบันทึกเอกสาร section1.docx ที่ Destop ในรูปดังนี้ การบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ MS Word 2007 1. บันทึกในชื่อ section2007.docx การบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ MS Word 97- 2003 2. บันทึกในชื่อ section2003.doc การบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ PDF 3. บันทึกในชื่อ section1.pdf  ตอบคำถาม : ไฟล์ใดมีขนาดใหญ่ที่สุด 13

14 บทที่ 4 การพิมพ์เอกสาร Print 1.Margins แบบ Narrow 2.Size แบบ A4 3.Orientation แบบแนวนอน 14

15 บทที่ 5 การค้นหาและแทนที่คำ (Find and Replace) 1. ไฟล์ Section1.docx 2. ค้นหา 2003 และแทนที่ด้วย 2007 3. มีคำที่ถูกแทนที่ทั้งหมด กี่คำ 15

16 บทที่ 6 การเปลี่ยนมุมมอง  ทำการเปลี่ยนมุมมอง แบบ Thumbnails 16

17 แบบฝึกหัดเสริมเพื่อทบทวนความเข้าใจ ของผู้เรียนที่ 1 1. เปิดไฟล์ Workshop1.docx 2. ฝึกปฏิบัติตามตัวอย่างในแบบฝึกหัด 3. Save เอกสารชื่อ Workshop1_ รหัส นักศึกษา.docx 17


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Word 2007 อาจารย์ผู้สอน : 1. SECTION1: การปรับแต่งงาน เอกสารเบื้องต้น 1. เปิดไฟล์ section1.docx 2. ปรับ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google