งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยากาศ การใช้ห้อง ศูนย์ การเรียนรู้ ชุมชน กิจกรรม ต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยากาศ การใช้ห้อง ศูนย์ การเรียนรู้ ชุมชน กิจกรรม ต่อเนื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บรรยากาศ การใช้ห้อง ศูนย์ การเรียนรู้ ชุมชน กิจกรรม ต่อเนื่อง

3 กิจกรรม ต่อหลอด และ ค่าย คณิตศาสต ร์ กิจกรรม ต่อเนื่อง

4 ประกวด ภาพถ่าย “ วิทยาศาส ตร์ใน ชีวิตประจำ วัน ” กิจกรรม ต่อยอด

5 STEM : เก้าอี้บำบัด กิจกรรม ต่อยอด

6 แลกเปลี่ย นเรียนรู้ ยุว บรรณารัก ษ์สัญจร สร้าง สื่อการ เรียนรู้ เปิดบ้าน วิชาการ โปสเตอร์ แนะนำ ชุมชน สื่อนี้พี่ให้ น้อง ศึกษาดู งาน ใน ท้องถิ่น โรงเรี ยน ชุมช น ศึกษาพันธุ์ ไม้ โรงเรียน ผู้สูงอายุ โรงงาน เซรามิค

7 สื่อการ เรียนรู้ : สร้างเกม โดยใช้ Microsoft Excel ภาษาไทย ภาษาอังกฤ ษ คณิตศาสต ร์ ศิลปะ การงาน อาชีพฯ วิทยาศาสต ร์ สังคม ศึกษาฯ สุขศึกษาฯ

8 แลกเปลี่ย นเรียนรู้ ยุว บรรณารัก ษ์สัญจร สร้าง สื่อการ เรียนรู้ เปิดบ้าน วิชาการ โปสเตอร์ แนะนำ ชุมชน สื่อนี้พี่ให้ น้อง ศึกษาดู งาน ใน ท้องถิ่น โรงเรี ยน ชุมช น สร้าง อาชีพ สร้าง รายได้ ภาษาสู่ อาเซียน แหล่ง เรียนรู้ ใน โรงเรียน รูปปั้น นักวิทยาศาสตร์ ต้นไม้พูดได้ มะนาวใน วงบ่อ ต้นไม้หยก นาฬิกา ประดิษฐ์ กล้วยตาก แสงอาทิตย์ พืชสวนครัวรั้วกิน ได้

9 ชุมชน นักเรียน ครู โรงเรียน ชุมชน นักเรียน ครู โรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt บรรยากาศ การใช้ห้อง ศูนย์ การเรียนรู้ ชุมชน กิจกรรม ต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google