งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คนจนและ. ปัญหาที่ดินของประเทศ ไทย 1. การออกโฉนด จุดเริ่มต้นของการทำให้ ที่ดินกลายเป็นสินค้า 2. ยกเลิก การจำกัดการถือครองที่ดิน สาเหตุของที่ดินที่กระจุกตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คนจนและ. ปัญหาที่ดินของประเทศ ไทย 1. การออกโฉนด จุดเริ่มต้นของการทำให้ ที่ดินกลายเป็นสินค้า 2. ยกเลิก การจำกัดการถือครองที่ดิน สาเหตุของที่ดินที่กระจุกตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คนจนและ

2 ปัญหาที่ดินของประเทศ ไทย 1. การออกโฉนด จุดเริ่มต้นของการทำให้ ที่ดินกลายเป็นสินค้า 2. ยกเลิก การจำกัดการถือครองที่ดิน สาเหตุของที่ดินที่กระจุกตัว

3 ยกเลิกเพดานที่ดิน ให้ สามารถถือครองที่ดิน เท่าไหร่ก็ได้

4 3. ไม่มีมาตรการทางภาษี ปัจจุบันมี แค่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุง ท้องที่ซึ่งต่ำมาก ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ ค่าภาษี = ค่ารายปี X 12.5% อัตราไม่เกินไร่ละ 80 บาท

5 4. ไม่มีการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการพัฒนาระบบ ชลประทานแล้ว ภาพบริเวณคลองรังสิต จ. ปธุมธานี ในปัจจุบัน พื้นที่ที่มีการพัฒนาระบบชลประธาน

6 5. การประกาศเขตป่าและที่ดินของรัฐทุก ประเภท ซ้อนทับ กับที่ดิน ของชุมชน และชาวบ้านที่อยู่มาก่อน

7 ผลกระทบ ปัญหาที่ดิน

8 1. การให้สิทธิแบบปัจเจก ที่ดินขายง่าย ส่งผลให้เกษตรกร ไม่มีที่ดินทำกิน

9 2. ที่ดินเกิดการกระจุกตัว

10 ที่ดินกระจุกตัวอยู่ในมือคนจำนวนน้อย ส่วนใหญ่ถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์

11 3. ผู้ถือครองที่ดินขนาดใหญ่ไม่มีภาระ ในการเสียภาษี

12 4. ทำให้สูญเสียพื้นที่ที่ เหมาะสมสำหรับการเกษตร และผลิตอาหาร

13

14 5. ชุมชนที่อยู่มาก่อน กลายเป็นผู้บุกรุก และรวมไป ถึงแรงกดดันต่างๆ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 ทำให้คนไปอยู่ใน ที่ดินของรัฐเพิ่มขึ้น เป็น จำนวนมาก

15

16

17 ที่ดิน กลไก การ กระจา ยที่ดิน

18 1. เกิดกลไกการ เข้า ถึง ที่ดิน

19

20 เป็นมาตรการทางภาษีที่จะทำให้เกิด การกระจายที่ดิน ที่มา : ร่างพรบ. ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า, ร่างพรบ. ภาษีบำรุงท้องที่

21 2. กลไกการเข้าถึง ธนาคารที่ดิน

22

23 3. กลไกสิทธิ์ร่วม

24

25 ผลของ ธนาคารที่ดิน

26 ชาวบ้านไม่ต้องถูกจับกุม การบุกรุก พื้นที่ป่าน้อยลง เพราะชุมชน ควบคุมดูแล

27

28 ชุมชนเหล่านี้จะเพิ่มขึ้น เรื่อยๆจากการสนับสนุน ของธนาคารที่ดิน

29 พื้นที่การเกษตร ยังเป็นพื้นที่ เกษตรกรรม

30 คนจนและเกษตรกรกรรายย่อย เข้าถึงที่ดินได้ โดยไม่ต้องแบบรับ ภาระการผ่อนและดอกเบี้ยที่ สูง ในระบบธุรกิจ

31 กลไก การ กระจา ยที่ดิน ที่ดิน


ดาวน์โหลด ppt คนจนและ. ปัญหาที่ดินของประเทศ ไทย 1. การออกโฉนด จุดเริ่มต้นของการทำให้ ที่ดินกลายเป็นสินค้า 2. ยกเลิก การจำกัดการถือครองที่ดิน สาเหตุของที่ดินที่กระจุกตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google