งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Excel2007 1 อาจารย์ผู้สอน :. Section5: การปรับแต่งงานสมุดงาน เบื้องต้น 2 เปิดไฟล์ section5.xlsx.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Excel2007 1 อาจารย์ผู้สอน :. Section5: การปรับแต่งงานสมุดงาน เบื้องต้น 2 เปิดไฟล์ section5.xlsx."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Excel2007 1 อาจารย์ผู้สอน :

2 Section5: การปรับแต่งงานสมุดงาน เบื้องต้น 2 เปิดไฟล์ section5.xlsx

3 บทที่ 1 เรียนรู้ส่วนประกอบใหม่ๆ ของ หน้าต่างโปรแกรม  Microsoft Office Excel 2007  การเปิดและการปิดโปรแกรม Microsoft Excel 2007  สรุปคุณสมบัติใหม่ ของ Microsoft Excel 2007  การซ่อน / แสดง ส่วนประกอบย่อยต่างๆ ของ Status Bar  รู้จักกับมุมมองต่างๆ ใน Microsoft Excel 2007  ปิดไฟล์สมุดงาน

4 การเปิดและการปิดโปรแกรม Microsoft Excel 2007

5 Microsoft Office Excel 2007

6 สรุปคุณสมบัติใหม่ ของ Microsoft Excel 2007

7 7 โปรแกรม Excel เป็นโปรแกรมตารางคำนวณ หรือที่ทั่วๆ ไปเรียกว่า เป็นโปรแกรม ประเภท Spreadsheet ซึ่งนิยมใช้สำหรับ จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขที่มีปริมาณมาก เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ หรือ คำนวณผล โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้น ซับซ้อน ลักษณะของการใช้โปรแกรม Excel สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ 1. ใช้คำนวณตัวเลขจำนวนมากในสายงานด้านต่างๆ เช่น งานวิเคราะห์ต้นทุนและการ หาผลกำไรขาดทุนของนักบัญชี 2. ใช้กราฟเพื่อแสดงผลของตัวเลขสถิติ เช่น กราฟรายงานยอดขายสินค้าแต่ ละเดือน กราฟแสดงมูลค่าหุ้น 3. ใช้สร้างแผนภูมิเพื่อแสดงภาพรวม เช่น การเปรียบเทียบข้อมูล ของแบรนด์สินค้าหลายประเภท 4. ใช้สร้างแบบฟอร์มสำหรับองค์กร เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคา ใบสมัครสมาชิก 5. ใช้เป็นระบบฐานข้อมูลแบบย่อย เช่น การทำข้อมูลทะเบียน ประวัติ การทำระบบสมาชิก 6. ใช้ทำเป็นแผน / ตารางกำหนดการทำงาน หรือที่นิยมเรียกกันว่า "Schedule" เช่นการ เขียนแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ ส่วนประกอบหลักภายในตัวโปรแกรม Excel มี อยู่ 3 ส่วน คือ 1. Workbook 2. Worksheet 3. Cell

8 การซ่อน / แสดง ส่วนประกอบย่อยต่างๆ ของ Status Bar

9 บทที่ 2 การจัดการกับเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ค  สร้างสมุดงานใหม่ (New Workbook)  เพิ่มเวิร์กชีท (Worksheet) แผ่นใหม่  การจัดการเกี่ยวกับ Worksheet  การเก็บบันทึกสมุดงานเป็นชื่อไฟล์อื่นหรือ ไดร์ฟอื่น

10 10 Workbook สมุดงาน คือไฟล์งานหลักของ Excel ที่ ประกอบด้วยชีทงานตั้งแต่ 3 ชีทขึ้นไป จนถึงหลายๆ ชีท ตามที่เราสร้างขึ้น และจัดเก็บบันทึกเป็นไฟล์งานเพื่อ นำมาเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลครั้ง ต่อไป การทำงาน 1. New Workbook 2. Open Workbook 3. Save Workbook 4. Close Workbook 5. Exit

11 11 Worksheet ข้อมูลต่างๆ ที่เราป้อนเข้าไปภายในชีทงานนั้น บางครั้งอาจมี จำนวนมาก และมีประเภทของข้อมูลที่แตกต่างกัน จนทำให้ชีทงานของเราดูไม่เป็นระเบียบและไม่สวยงาม ดังนั้น เราจะมา รู้จักกับการจัดการชีทงานที่เหมาะสม เพื่อจะได้ใช้ งานได้สะดวก มากขึ้น การทำงาน 1. วิธีเลือกชีท งาน 2. เพิ่มชีทงาน เปล่า 3. ตั้งชื่อให้ชีท งาน 4. ย้ายสลับตำแหน่งชีท งาน 5. ใส่สีสันให้แท็บชีท งาน 6. ลบชีทงานที่ไม่ ต้องการ 7. ปรับมุมมองชีทงาน ในการดู

12 สร้างสมุดงานใหม่ (New Workbook)

13 เพิ่มเวิร์กชีท (Worksheet) แผ่นใหม่

14 การจัดการเกี่ยวกับ Worksheet  การเลือกใช้ Worksheet  การเปลี่ยนชื่อ Worksheet  การย้ายตำแหน่ง Worksheet  การแทรก Worksheet  การลบ Worksheet  การเปลี่ยนสีให้กับแถบชื่อ Sheet

15 การเก็บบันทึกสมุดงานเป็นชื่อไฟล์อื่น หรือไดร์ฟอื่น

16 บทที่ 3 การจัดแต่งข้อมูลในเวิร์กชีต  การกรอกข้อมูลลงใน Work Sheet  การตกแต่งข้อมูลในเซล  การระบายสีช่องเซล  การทำงานกับคอลัมน์และแถว (Column and Row)  การจัดรูปแบบข้อมูล  การตกแต่งด้วย Format as Table  การปรับแต่งข้อมูลตามเงื่อนไข Conditional Formatting

17 การกรอกข้อมูลลงใน Work Sheet  การพิมพ์ข้อมูล  การแก้ไขข้อมูล  การลบข้อมูล (Worksheet = Cell Styles)

18 การตกแต่งข้อมูลในเซล (Worksheet = Cell Styles)

19 การทำงานกับคอลัมน์และแถว (Column and Row)  การแทรกคอลัมน์ว่าง  การลบคอลัมน์  การแทรกแถวว่าง  การลบแถว  การซ่อนคอลัมน์  การแสดงคอลัมน์ที่ถูกซ่อน  การซ่อนแถว  การแสดงแถวที่ถูกซ่อน (Worksheet = Cell Styles)

20 การจัดรูปแบบข้อมูล  การจัดรูปแบบข้อมูลตัวเลข (Worksheet = Cell Styles)

21 การจัดรูปแบบข้อมูล การจัดรูปแบบข้อมูลวันที่ (Worksheet = Cell Styles)

22 การจัดรูปแบบข้อมูล

23 การตีเส้นตาราง (Worksheet = Cell Styles)

24 การค้นหาและแทนที่ (Worksheet = Replace)

25 การตกแต่งด้วย Format as Table

26 การปรับแต่งข้อมูลตามเงื่อนไข Conditional Formatting (Worksheet = Conditional Formatting)

27 การใช้คำสั่ง Conditional Formatting  เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการจัดรูปแบบ  คลิกแท็บ Home ในกลุ่ม Styles คลิกปุ่ม 27 Highlight เซลล์ที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด แสดงข้อมูลตัวเลข 10 อันดับสูงสุดหรือต่ำสุด แสดงข้อมูลเป็นกลุ่มเดียวกันแบบกราฟแท่ง แสดงข้อมูลเป็นกลุ่มเดียวกันด้วยสีต่างๆ แสดงข้อมูลเป็นกลุ่มเดียวกันด้วยสัญลักษณ์ไอคอน สร้างเงื่อนไขเอง ลบเงื่อนไขที่ไม่ต้องการใช้งาน จัดการกับเงื่อนไขที่กำหนด

28 บทที่ 4 การจัดพิมพ์  การตรวจสอบงานก่อนพิมพ์จริงด้วย Print Preview  การกำหนดรายละเอียดการพิมพ์ (Page Setup)  การสร้างข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษ Header/Footer  การสั่งพิมพ์ซ้ำเฉพาะส่วนหัวตาราง  การกำหนดเส้นแบ่งหน้า (Page Break)  เทคนิคการสั่งพิมพ์ครั้งเดียวหลายชีตพร้อมกัน  แบบฝึกหัดเสริมเพื่อทบทวนความเข้าใจของ ผู้เรียนที่ 5

29 การตรวจสอบงานก่อนพิมพ์จริงด้วย Print Preview (Worksheet = Printing)

30

31 การกำหนดรายละเอียดการพิมพ์ (Page Setup)

32 การสร้างข้อความหัวกระดาษและท้าย กระดาษ Header/Footer Head er Foote r

33 การสั่งพิมพ์ซ้ำเฉพาะส่วนหัวตาราง

34 การกำหนดเส้นแบ่งหน้า (Page Break)

35 เทคนิคการสั่งพิมพ์ครั้งเดียวหลายชีต พร้อมกัน กำหนดหน้าที่ ต้องการพิมพ์ กำหนดขอบเขตที่ จะพิมพ์ ระบุจำนวนสำเนาที่ ต้องการ กำหนดวิธี เรียงหน้า

36 แบบฝึกหัดเสริมเพื่อทบทวนความเข้าใจ ของผู้เรียนที่ 5 1. เปิดไฟล์ Workshop5.xlsx 2. ฝึกปฏิบัติตามตัวอย่างในแบบฝึกหัด 3. Save ไฟล์ชื่อ Workshop5_ รหัส นักศึกษา.xlsx


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Excel2007 1 อาจารย์ผู้สอน :. Section5: การปรับแต่งงานสมุดงาน เบื้องต้น 2 เปิดไฟล์ section5.xlsx.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google