งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟอร์ม From หมายถึง การออกแบบการจัดการข้อมูล โดยจะทำการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลในรูป Table/Ouery เพื่อติดต่อกับผู้ใช้ให้เกิดความ สะดวกในการติดต่อข้อมูล เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟอร์ม From หมายถึง การออกแบบการจัดการข้อมูล โดยจะทำการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลในรูป Table/Ouery เพื่อติดต่อกับผู้ใช้ให้เกิดความ สะดวกในการติดต่อข้อมูล เช่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟอร์ม From หมายถึง การออกแบบการจัดการข้อมูล โดยจะทำการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลในรูป Table/Ouery เพื่อติดต่อกับผู้ใช้ให้เกิดความ สะดวกในการติดต่อข้อมูล เช่น การป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล การประมวลผล ข้อมูล รวมทั้งการสืบคืนข้อมูล โดยมี องค์ประกอบที่เรียกว่า คอนโทรล (Control) มาออกแบบ

2 ประเภทของฟอร์ม (Form) วิธีการสร้างฟอร์มสามารถสร้างได้หลาย วิธี โดยผู้สร้างสามารถออกแบบได้ด้วยตนเอง หรือออกแบบโดยวิธีมีตัวช่วยสร้าง (Wizard) โปรกรม Access สามารถออกแบบฟอร์มได้ ทั้งหมด 7 รูปแบบ

3 ประเภทของฟอร์ม (Form) 1. ฟอร์มอัตโนมัติแบบคอลัมน์ (Autoform Colummar) หมายถึง ฟอร์มอัตโนมัติแบบคอลัมน์ หรือฟอร์มที่ออกแบบข้อมูลแต่ละเขตข้อมูลใน แนวตั้งจากบนลงล่าง และจะแสดงข้อมูล 1 รายการต่อจากภาพ

4 ภาพแสดงการออกแบบ Autofrom Columnar

5 ประเภทของฟอร์ม (Form) 2. ฟอร์มอัตโนมัติแบบตาราง (Autofrom Tabular) หมายถึง ฟอร์มประเภทที่ต้องการแสดง และติดต่อข้อมูลแต่ละรายการในแนวแถวจาก ซ้ายไปขวา ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลได้หลาย รายการใน 1 จอภาพ

6 ภาพแสดงการออกแบบ Autoform Tabular

7 ประเภทของฟอร์ม (Form) 3. ฟอร์มอัตโนมัติแบบแผ่นข้อมูล (Autoform Datasheet) หมายถึง ฟอร์มที่นำข้อมูลแต่ละเขต ข้อมูลมาเรียงในแนวแถวและคอลัมน์ ซึ่ง เหมือนกับการแสดงตารางข้อมูลในมุมมอง แบบข้อมูล

8 ภาพแสดงตัวอย่าง Auto form Datasheet

9 ประเภทของฟอร์ม (Form) 4. ฟอร์มแบบตัวอย่างช่วยสร้าง (From Wizard) หมายถึง การออกแบบฟอร์มที่มีความ ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ต้องการเฉพาะบางเขต ข้อมูลต้องการทำงานร่วมกันหลายตาราง การ สร้างฟอร์มย่อยในฟอร์มหลัก ซึ่งจะต้องมีการ เชื่อมโยงจากฟอร์มหนึ่งไปยังฟอร์มอื่น ๆ

10 ประเภทของฟอร์ม (Form) 5. ฟอร์มแบบตัวช่วยสร้างแผนภูมิ (Chart Wizard) หมายถึง การออกแบบฟอร์มเพื่อข้อมูล จาก ตาราง / แบบสอบถาม (Table/Query) มา ออกแบบ เพื่อแสดงข้อมูลในรูปแผนภูมิ (Chart) รูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิเส้น แผนภูมิวงกลม ตามที่ผู้ใช้ต้องการ การออกแบบจะสร้างบนโปรแกรม Microsoft Graph

11 ประเภทของฟอร์ม (Form) 6. ฟอร์มแบบตัวช่วยสร้างตาราง Pivot หมายถึง การออกแบบเพื่อสรุปผล ข้อมูลด้วยค่าฟังก์ชัน เช่น Sum, Avg, Max, Min, Count ฯลฯ โดยจำแนกข้อมูลเชิงกลุ่ม แนวนอนและแนวคอลัมน์ โดยอาศัยโปรแกรม Microsoft Excel ในการสร้างตาราง Pivot

12 ประเภทของฟอร์ม (Form) 7. ฟอร์มประเภทออกแบบฟอร์ม (Form Design) หมายถึง การออกแบบฟอร์มที่ผู้ออกแบบ สามารถกำหนดข้อมูล รูปแบบ การจัดวาง รูปแบบ การติดต่อบนฟอร์มได้อย่างอิสระ ตาม ความต้องการของผู้ใช้


ดาวน์โหลด ppt ฟอร์ม From หมายถึง การออกแบบการจัดการข้อมูล โดยจะทำการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลในรูป Table/Ouery เพื่อติดต่อกับผู้ใช้ให้เกิดความ สะดวกในการติดต่อข้อมูล เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google