งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Magic Gas Group 5 Uniworld Indicator Magic Gas Group 5 Uniworld IndicatorM.1/5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Magic Gas Group 5 Uniworld Indicator Magic Gas Group 5 Uniworld IndicatorM.1/5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Magic Gas Group 5 Uniworld Indicator Magic Gas Group 5 Uniworld IndicatorM.1/5

3 Step 1- Question Step 1- Question ปริมาณของน้ำส้มสายชูมีผลต่อ ปริมาณของฟองก๊าซหรือไม่ ?

4 Step 2 - Hypothesis 1. ปริมาณของน้ำส้มสายชูมีผลต่อ ปริมาณของฟองก๊าซ 2. ปริมาณของ Baking Soda มีผลต่อ ปริมาณของฟองก๊าซ

5 Step 3- Experiment 3.1 Experiment Design - Identification and Control Variables - Identification and Control Variables 1. Independent Variable : ปริมาณ น้ำส้มสายชู 1. Independent Variable : ปริมาณ น้ำส้มสายชู 2. Dependent Variable : เกิดฟองก๊าซ ขึ้น 2. Dependent Variable : เกิดฟองก๊าซ ขึ้น 3. Control Variable : ภาชนะ ปริมาณ น้ำยาล้างจาน สถานที่ 3. Control Variable : ภาชนะ ปริมาณ น้ำยาล้างจาน สถานที่ อุณหภูมิ ปริมาณ Baking Soda อุณหภูมิ ปริมาณ Baking Soda

6 - Operational Definition - Operational Definition ปริมาณของน้ำส้มสายชู คือ น้ำส้มสายชู ปริมาณ 300 มิลลิลิตร ปริมาณของน้ำส้มสายชู คือ น้ำส้มสายชู ปริมาณ 300 มิลลิลิตร เกิดฟองก๊าซขึ้น คือ น้ำส้มสายสายชูที่ทำ ปฏิกิริยากับ Baking Soda ทำให้เกิดฟองขึ้น เกิดฟองก๊าซขึ้น คือ น้ำส้มสายสายชูที่ทำ ปฏิกิริยากับ Baking Soda ทำให้เกิดฟองขึ้น - ภาชนะ คือ บีกเกอร์ 100 มิลลิลิตร - ภาชนะ คือ บีกเกอร์ 100 มิลลิลิตร - ปริมาณน้ำยาล้างจาน คือ น้ำยาล้าง จาน 8 ลูกบาศก์เซนติเมตร - ปริมาณน้ำยาล้างจาน คือ น้ำยาล้าง จาน 8 ลูกบาศก์เซนติเมตร - สถานที่ คือ ห้องวิทยาศาสตร์ - สถานที่ คือ ห้องวิทยาศาสตร์ - อุณหภูมิ คือ อุณหภูมิของสถานที่ที่ทำ การทดลอง - อุณหภูมิ คือ อุณหภูมิของสถานที่ที่ทำ การทดลอง - ปริมาณ Baking Soda คือ จำนวน Baking Soda 18 ช้อนตวงสาร - ปริมาณ Baking Soda คือ จำนวน Baking Soda 18 ช้อนตวงสาร

7 3.2 Experiment - Equipment and chemicals 1. Baking Soda 250 มิลลิลิตร 2. น้ำส้มสายชู 300 มิลลิลิตร

8 3. บีกเกอร์ 100 มิลลิลิตร 1 ใบ 3. บีกเกอร์ 100 มิลลิลิตร 1 ใบ 4. หลอดทดลองขนาดใหญ่ 4 หลอด 4. หลอดทดลองขนาดใหญ่ 4 หลอด 5. ที่ตั้งหลอดทดลอง 1 อัน 5. ที่ตั้งหลอดทดลอง 1 อัน

9 6. ช้อนตวงเบอร์ 2 จำนวน 1 อัน 7. หลอดฉีดยา 1 อัน 8. น้ำยาล้างจาน 8 ลูกบาศก์เซนติเมตร 9. ไม้บรรทัด 10. ขันไว้สำหรับรอง

10 -Experimentation 1. ใส่ Baking Soda ในหลอดทดลอง 2. ใส่น้ำยาล้างจาน 2 มิลลิลิตร

11 3. เทน้ำส้มสายชูใส่ลงในบีกเกอร์ที่เตรียมไว้ปริมาณ 20 30 40 50 มิลลิลิตร ตามลำดับ 4. ใส่สีผสมอาหาร

12 5. เทน้ำส้มสายชูที่เตรียมไว้ลงในหลอด ทดลองที่มี Baking Soda อยู่

13 Record result 1 ครั้ ง Baking Soda น้าส้มสายชูปริมาณ ฟอง 1 1 ช้อน 20 มิลลิลิตร 21.5 เซนติเมตร 2 1 ช้อน 30 มิลลิลิตร 24.0 เซนติเมตร 3 1 ช้อน 40 มิลลิลิตร 27.5 เซนติเมตร 4 1 ช้อน 50 มิลลิลิตร 30.0 เซนติเมตร ปริมาณน้ำส้มสายชูที่มากกว่า Baking Soda

14 Record result 2 ครั้ ง Baking Soda น้ำส้มสายชูปริมาณ ฟอง 121014.5 เซนติเมตร 2310 17 เซนติเมตร 341018.5 เซนติเมตร 451019.5 เซนติเมตร ปริมาณ Baking soda ที่มากกว่า น้ำส้มสายชู

15 Discussion การทดลองรอบที่ 1 - ครั้งที่ 1 Baking Soda 1 ช้อน น้ำส้มสายชู 2 มิลลิลิตร ฟอง 21.5 เซนติเมตร - ครั้งที่ 2 Baking Soda 1 ช้อน น้ำส้มสายชู 3 มิลลิลิตร ฟอง 24.0 เซนติเมตร - ครั้งที่ 3 Baking Soda 1 ช้อน น้ำส้มสายชู 4 มิลลิลิตร ฟอง 27.5 เซนติเมตร - ครั้งที่ 4 Baking Soda 1 ช้อน น้ำส้มสายชู 5 มิลลิลิตร ฟอง 30.0 เซนติเมตร

16 Discussion การทดลองรอบที่ 2 - ครั้งที่ 1 Baking Soda 2 ช้อน น้ำส้มสายชู 10 มิลลิลิตร ฟอง 14.5 เซนติเมตร - ครั้งที่ 2 Baking Soda 3 ช้อน น้ำส้มสายชู 10 มิลลิลิตร ฟอง 17.0 เซนติเมตร - ครั้งที่ 3 Baking Soda 4 ช้อน น้ำส้มสายชู 10 มิลลิลิตร ฟอง 18.5 เซนติเมตร - ครั้งที่ 4 Baking Soda 5 ช้อน น้ำส้มสายชู 10 มิลลิลิตร ฟอง 19.5 เซนติเมตร

17 Conclusion - ปริมาณน้ำส้มสายชูมีผลต่อปริมาณ ของฟองก๊าซ - ถ้าปริมาณน้ำส้มสายชูมาก ปริมาณ ฟองก๊าซก็จะมากขึ้น - ถ้าปริมาณน้ำส้มสายชูน้อย ฟองก๊าซ ก็จะน้อยลง

18 สมาชิกกลุ่ม 5 1. เด็กชาย ภาณุพรรธน์โฆษิตวุฒิ พันธุ์เลขที่ 12 2. เด็กหญิง ญาณิศาคำนวณฤกษ์ เลขที่ 25 3. เด็กหญิง ทัศชาบดีสายพิบูลย์ เลขที่ 29 4. เด็กหญิง พิมพ์ชนกอรุณจรัส ธรรมเลขที่ 38 5. เด็กหญิง รวิกานต์ห้วยหงษ์ทอง เลขที่ 41 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

19 นำเสนอ อาจารย์กชพร ธนกรภคพงศ์

20 ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ พวกเราหวังว่าข้อมูลที่ นำเสนอครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ต้องการ ศึกษาไม่มากก็น้อย หากเกิดข้อผิดพลาดประการ ใด พวกเราขออภัย ณ ที่นี้

21 Project Science Activity 3 – Magic Gas ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ

22 ..


ดาวน์โหลด ppt Magic Gas Group 5 Uniworld Indicator Magic Gas Group 5 Uniworld IndicatorM.1/5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google