งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information Systems Project Management MIT-M Chiangmai University Lesson Learned ครั้งที่ 6 วันที่ 20 มีนาคม 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information Systems Project Management MIT-M Chiangmai University Lesson Learned ครั้งที่ 6 วันที่ 20 มีนาคม 2559."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information Systems Project Management MIT-M Chiangmai University Lesson Learned ครั้งที่ 6 วันที่ 20 มีนาคม 2559

2 หัวข้อวันนี้ กลุ่มนำเสนอโครงการ การปิดโครงการ ทบทวนบทเรียนที่ได้รับ การนำไปใช้จริง

3 Project Activities Resource Time Unique Management Planning Implement Control + Quality Cost Ti m e Scope Performance Strategic Project Opportunities Operational Project Problems Screening Priorities Selecting Project organization Project Team Project Manager + Forming Storming Norming Performing

4 Figure 1.1 Project Life Cycle (Gray & Larson, 2006, p6)

5 Project Management Framework (Schwalbe, 2006, p9) Project Management Framework (Schwalbe, 2006, p9) PMBOK ISO 21500:2012

6 Project Management Project Planning Project Implementation Project Control Quality Cost Ti me Scope Performance Project Planning project identification project charter project proposal Project Scheduling Opportunities Problems ObjectivesScopeguideline Method Gantt chart Activities Results KPI Quality /time /cost Goals CSF Targets Scope WBS Sub/Level of Work Allocate Time budget Responsibilities Milestone Network diagram PERT/CPM Gantt chart Project Implementation Project Control Evaluate/Monitor Risk Avoid Transfer Share Retain

7 Business Information Applications IT Infrastructure The Business layer reflects a view of what the business must do in the future in terms of its organisation structure & business processes The Information represents what must be “known” to effectively execute the processes The Applications serve to support process functionality and bring information to the process The IT Infrastructure enables access to information and execution of activities กลยุทธ์ธุรกิจ กับ กลยุทธ์ สารสนเทศ Business strategy Information resources and IS strategy มีผลกระทบต่อ

8 Components of Strategic Alignment Model (Henderson & Venkatraman)

9 IS Application Portfolio High Potential Strategic Key OperationalSupport Applications which are critical to sustaining future business strategy Applications on which the organisation currently depends for success Applications which may be of important in achieving future success Applications which are valuable but not critical for success Developed from Ward Fig., 1.8 which is sourced from McFarlan

10

11

12 ระบบสารสนเทศ แบ่งตามระดับชั้น ขององค์กร Accounting Information SystemRetail Management System GLPayrollFinanceAPAR Ware- house Barcode System Logistic System CRM System Sales Manage ment Manager Contents Management Documents Management E-MailReports VDO Conference Business Intelligence Sales Analysis Inventory Turnover Analysis Financial Analysis TPS: Transaction Processing System EIS Executive Knowledge Worker Staff MIS, DSS

13 IS/IT Strategies and IS/IT Project IS Strategy 1: พัฒนา KM / E-learning Objective 1: เพื่อให้มีการสร้างฐานองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ ความรู้ IS/IT Projects Business Benefit Knowledge Base Management System องค์ความรู้ขององค์กร E-Book/E-Learning เกิดการถ่ายทอดความรู้สู่ชมชน โดยสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ E-Trackingบริหารจัดการข้อมูลสัตว์

14 Critical Success Factors Learning Center InputBusinesspartnerInputBusinesspartner Process and / Service preparation Process and / Service preparationServiceDeliveryServiceDeliveryMarking & Sales Marking Service After sale Service Procurement Research & Development Technology Human Resource Management Firm Infrastructure (Accounting, Finance, Administrator) Learning Technology (E-tracking) Learning Technology (E-tracking) Knowledge (KMS) Knowledge transfer (e-book/e-learning)

15 Example Value Chain Uses of information systems to add value Inbound Logistics OperationsOutbound Logistics Sales & Marketing Service Product R&D, Technology, and System Development Human Resource Management General Administration Electronic Data Interchange Link between Suppliers and Dealers Website with Online Ordering, etc Project Management Software Accounting/ Financial Decision Support Software Customer Service Response System Computer Aided Manufacturing Computer Aided Software Engineering

16 IT Plan ลำดับระบบ / กิจกรรม ปีที่ 1 ปีที่ 2 หมายเหตุ Q 1Q 1Q 2Q 2Q 3Q 3Q 4Q 4Q 1Q 1Q 2Q 2Q 3Q 3Q 4Q 4 1วางโครงร่างการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2วางโครงร่างระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล 3MIS 4website 5ระบบบัญชี 6ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory system) 7ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร 8E-Office 9E-Learning 10E_document เพื่อบริหารงานด้านเอกสาร สารบรรณ 11E-Ticket 12E-Reservation 1313E-Auction 1414 Knowledge Management,E-Ducument,BI,(Microsoft SharePoint CAL Enterprise) 1515Prosoft CRM 16SRM(Supply Chain relationship) 1717E-tracking 1818SMS Marketing

17 IT Budget : Software Cost

18 Sustainable development EconomicSocialEnvironmentStakeholders Sectors Wellness Food Hospitality Chiangmai Smart city Aging Cilimate change IT Sc.&Tech HP Strategic KOSupport Alignment Edu. Project Program Project Program IS/IT Investment Business benefit Objective Business Changes IS/IT Enablers Enabling changes Business Information Applications IT Infrastructure

19

20 Folie 20 1.3. Frameworks' Overview Each framework can be deployed in different situations accordingly Several IT Governance Frameworks with different Focus ITIL Business/IT alignmentIT focus Focus on operations Focus on strategy BCG Gartner Giga Group COBIT ISO 17799 ITIL Company individual De facto standard IT process performance controls and metrics IT security management IT services management Structure of global IT organizations Note: A "framework" is a comprehensive concept describing options, methods, and tools to implement IT governance. If a framework is chosen and adapted to fit a specific companies needs, we speak of a "model" Source:GSE Arbeitskreis "IT Governance" KPMG IBM IT decision structures and processes Business and IT strategy integrated Business and IT strategy alignment Implementation of IT governance using CobiT, ITIL Content Primary objective

21 Infrastructure Processes Types of benefit IT Enterprise Value Strategic Value Drivers market potential customer value productivity of resources resource prices Geschäfts- prozesse Business Processes BP-BENEFIT 11 22 33 INFRASTRUCTURE BENEFIT 1 = Business Process Benefit (increased effectiveness and efficiency, lower risk of business process) 2 = Infrastructure Benefit (higher flexibility of the company as a whole, lower total cost, lower marginal cost for Business Unit IT) 3 = Indirect Benefit (Benefit = opportunity costs; „must-do-projects“ for legal, technological, or competitive reasons) Source: IBM Global Services

22 Capital invested in IT and the „profit“ derived from IT usage determine the Return on Investment of IT IT PROFITABILITY (ROI) (Return on Invested IT Capital) IT PROFITABILITY (ROI) (Return on Invested IT Capital) IT „PROFIT“ CAPITAL invested in IT CAPITAL : monetary IT BENEFIT monetary IT COST - externalexternal internalinternal LabourLabour MaterialMaterial CapitalCapital HardwareHardware SoftwareSoftware Intellectual Capital Source: IBM Global Services

23

24 24 Alignment – Breakdown & Translation (EXAMPLE) No.Strategic Business Objective GoalsIT Initiative / Solution 1Profitable GrowthIncreased Market Share *Awareness *Coverage CRM – Pre-Sales, Marketing & Sales Analytics Increased ProfitabilityCRM – Gross Profit Confirmation for incentives Reduce Errors via CRM product configurator rules Business Performance Transparency Enhanced analysis & reporting capabilities (BI / Pro-forma reporting prior to quote approval) 2Cost ReductionBusiness Transaction Efficiency SAP Dealer Portal: *Order & Vehicle Mgmt. life-cycle CRM: Streamlined quoting and transition to order management *DBMS Integration *Offline Productivity *TMQS *CRMToday Shared Services IT Shared Services Utilize Global Licensing Balanced IT Resource Model (in-house vs. consulting) Standard IT Application Platform Consolidation of customer and partner websites onto single Enterprise Portal platform 3Mergers & AcquisitionsStandardized Processes & Flexible IT Platform Expandable and open (integration) technology platform

25 IS/IT Enable Enabling Change Busines s Change Busines s Benefit Investm ent Obj. Busines s Driver E- Tracking ช่องทาง การเรียนรู้ ใหม่ สืบค้นองค์ ความรู้ ได้สะดวก ง่ายขึ้น ลูกค้า เข้าถึง แหล่งองค์ ความรู้ เพื่อให้เกิด การเรียนรู้ เป็นแหล่ง เรียนรู้ Website เป็นช่อง ทางการ เผยแพร่ ข้อมูลและ ประชาสัม พันธ์ ได้กลุ่ม ลูกค้าที่ กว้างและ หลากหลา ย ลูกค้า เข้าถึง ข้อมูล ได้สะดวก รวดเร็ว เพื่อเผย ข้อมูล ภายใน CnS เป็นแหล่ง เรียนรู้ ช่องทาง การเรียนรู้ ใหม่ที่ลด ข้อจำกัด เรื่อง time & space ช่องทาง สืบค้น ความรู้ได้ สะดวก ยิ่งขึ้น ลูกค้า เข้าถึง แหล่ง ความรู้ แบบมี ปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้เกิด การเรียนรู้ เป็นแหล่ง เรียนรู้ ภาพรวมของระบบ

26 สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ อย่าดีแต่คิดแต่จงคิดให้ดี ด้วยการมอง ฟังแล้วค่อยคิด อย่าดีแต่พูด แต่พูดให้ดีๆ ด้วยการคิดแล้ว ค่อยพูด อย่าดีแต่ทำ แต่จงทำให้ดี ด้วยการทำ ตามที่พูด อย่าดีแต่เป็นคน แต่จงเป็นคนที่ดี ด้วยกาย วาจา ใจ อยู่ให้เขารัก จากไป ให้เขาคิดถึง พฤษภกาสร อีกกุญชรอัน ปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญ หมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้น ทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ ในโลกา เกิดแล้วดับ ดับแล้วเกิด


ดาวน์โหลด ppt Information Systems Project Management MIT-M Chiangmai University Lesson Learned ครั้งที่ 6 วันที่ 20 มีนาคม 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google