งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการสอนวิชา ผศ.ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล ภาควิชากายภาพบำบัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการสอนวิชา ผศ.ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล ภาควิชากายภาพบำบัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ (Strength and Endurance Exercise)
เอกสารประกอบการสอนวิชา ผศ.ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 วัตถุประสงค์ อธิบายเทคนิควิธีการ ข้อบ่งใช้ ข้อระวัง ข้อห้าม ในเทคนิคการออกกำลังกายเพื่อการรักษาด้วยการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อได้อย่างถูกต้อง ประยุกต์การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อเพื่อการรักษาในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม

3 Functional limitation Disability Increase risk of dysfunction
Injury Disease Immobilization Disuse Inactivity Therapeutic exercise Active exercise Resistance exercise Impaired Functional limitation Disability Increase risk of dysfunction Improve muscle performance Weakness Muscle atrophy

4 Patient management Free active exercise (FAE) Resistance exercise
Strength gr. II-III Strength gr. IV up Select tests and measurements Muscle testing 1-RM Dynamometry Muscle performance problem (Kisner & Colby, 2007)

5 Guiding principles Overload principle
Specific adaptation to imposed demands (SAID) principle Reversible principle

6 Overload principle A load exceeds the capacity of muscle Precaution
Intensity: load or resistance Volume: repetition, set or frequency of exercise Strength training; amount of load Endurance training; time or repetition Precaution Applied underlying pathology, age, state of tissue healing, fatigue, ability and goal of pt Given time to adaptation of progressive loading

7 eccentric & concentric ex
SAID principle Specificity of exercise Mode or type Velocity Limb position (joint angle) Movement pattern eccentric & concentric ex in WB

8 Reversible principle Adaptive changes in body’s systems are transient
Detaining decrease muscle performance within 1-2 week

9 Free Active Exercise (FAE)
Indications pt able to contract M. actively and move a segment (M. strength gr. II-III) Add in exercise program such as aerobic, yoga, Tai Chi etc. Limitations For strong muscles, FAE doesn’t maintain or increase strength FAE doesn’t develop skill or coordination except in the movement patterns used For brain damage pt. with unable to initiate mvt Muscle imbalance: compensation mvt Precautions and contraindications When motion is disruptive to healing process Acute tear, fracture and surgery Early controlled motion is used for decrease pain and increase rate of recovery; pt’s tolerance is monitored After myocardial infarction, coronary artery bypass surgery or percutaneous transluminal coronary angioplasty FAE of UE are tolerated under careful monitoring of symptoms

10 Patient preparation Communication & describe
Free from restrictive clothing Position for patient; comfortable with proper alignment and stabilization Position for PT; proper body mechanics

11 Therapeutic effects Relaxation: pendulum Increase joint mobility
Mainteinance elasticity and contractility Increase tension, strength (grade III – III+) Bone mineral sensory feedback Increase circulation, prevent thrombus formation Improve coordination and motor skill for functional activity Motivation Set in aerobic exercise program: promote cardiovascular response increase blood flow incraseO2 uptake in active tissue Capillary vasodilatation Increase venous return

12 Application of technique
Demonstrate motion using PROM Patient perform motion PT’s guide pt if needed for smooth motion Motion is performed within available ROM Progression Type of muscle contraction; concentric, isometric, eccentric Change position Change liver arm of moment Decrease based of support Complex movement

13

14

15 (Kisner & Colby, 2007)

16 Specific FAE Six pack exercise
Pendulum (Codman’s) exercise Passive Active Six pack exercise Quadriceps setting exercise (inner range) (Kisner & Colby, 2007)

17 Resistance exercise Any form of active exercise in which dynamic or static muscle contraction is resisted by an outside force applied manually / mechanically Resistance training Strength training Power training Endurance training (local endurance)

18 (Kisner & Colby, 2007)

19 (Kisner & Colby, 2007)

20 Model for Periodization
Mesocycle 1 Mesocycle 2 Mesocycle 3 Mesocycle 4 Volume Intensity Technique Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Preparative Phase First Transition Competitive Phase Second Transition ( active rest ) Low load, high volume high load, low volume Decrease load & volume

21 Type of resistance training
Manual resistance exercise Mechanical resistance exercise Free weight; dumbbell, barbell, velgo weight, springs, medicine ball Pulley systems resistance machines Elastic bands and tubing Pattern Isometric exercise Dynamic exercise Open-chain and closed chain exercise

22 Free Weight Springs Pulley Medicine ball

23 Isokinetic dynamometer
Weight machine Isokinetic dynamometer Elastic band N-K table

24 Application of resistance exercise
Warm up: site-specific dynamic mvt, stretching Placement of resistance: distal end Direction of resistance: opposite of motion for concentric Same direction for eccentric Stabilization: avoid substitution NWB resisted ex: proximal end WB resisted ex: muscle control (internal stabilization) to hold nonmoving segment (Kisner & Colby, 2007)

25 Order: large muscle before small muscle
Intensity of ex or amount of resistance Submaximal, forceful but controlled and pain-free effort Manual resistance: PT adjusted equal pt ability Free weights and machines: RM, MVC Elastic bands: color Movement are smooth, nonballistic or tremulous Volume: number of rep, sets, rest interval Volume = set x rep 8-12 reps/set, 3 sets depend on goal strength/power/endurance Rest interval: ATP reproduction < 60 s very short rest periods short periods 3 min Verbal or written instruction: simple Monitoring pt Cool down Frequency: FAE, isometric 5 days/wk, other 2-3 days/wk Progression: revaluate 2-4 wk, or % 2 wk (Kisner & Colby, 2007)

26 Medicine Ball

27 Precaution for resistance exercise
Valsava maneuver (phenomenon) Intra-abdominal and thoracic pressure BP breath rhythmically, count/talk during ex Exhale with each resisted effort Substitute motions Appropriate resistance and stabilization

28 Overtraining or overwork
repeated heavy resistance or exhaustive training muscle performance in healthy (overtraining) strength permanent or prolonged in NM disorder (overwork) Avoid overtraining: adequate rest interval not to rapid progression adequate diet and fluid intake trained by periodization overwork: monitor fatigue, not ex to exhaust, longer rest interval Exercise-induced muscle soreness Acute muscle soreness: lack of BF, O2, temporary build up metabolite Delayed-onset muscle soreness: hr after vigorous ex Appropriate cool down; low intensity ex, active recovery Pathological fracture: osteoporosis and osteopenia

29 (Kisner & Colby, 2007)

30 (Kisner & Colby, 2007)

31 Pain: resistance, stop exercise Inflammation contraindication
Severe cardiovascular disease Acute symptom contraindication Start after 12 wk of myocardial infraction, coronary artery disease bypass graft surgery

32 Manual resistance exercise
PT position Body mechanic patient position Alignment Comfortable NWB Placement of resistance stabilization Intensity & V 8-12 rep, 3 sets Rest 3-5 min Strength Power Endurance Verbal command Simple & Timing Hold/Push/pull M. action order Type of contraction Static Dynamic Con/Ecc (Kisner & Colby, 2007)

33 Mechanical resistance exercise
PT position patient position Placement of resistance stabilization Intensity & V Stregth Power Endurance Verbal command M. action order Type of contraction Static Dynamic Con/Ecc

34 Resistance training program
Goal Load Repetition Speed Rest Maximum strength Heavy 80-100% 1RM (1-3 RM) Low 1-5 rep Slow Long Power 70-80% 1RM (4-6 RM) Medium 6-10 rep Fast medium Hypertrophy Medium to heavy 70-80%+ 1RM (6-12 RM) 8-12 rep Endurance Light 30-50% 1RM (12-20 RM) High 15+ rep Moderate Short (Kraemer et al. 1996)

35 Resistance training program
จุดมุ่งหมายในการฝึก %ความหนัก จำนวนครั้ง จำนวนเซต เสริมสร้างความแข็งแรง 90%-100% 1-3 4-6 80%-89% 3-5 70%-79% 5-10 3-4 เสริมสร้างกำลังความเร็ว จังหวะการยกเร็ว 80%-90% 4-5 60%-69% 5-8 2-3 เสริมสร้างความอดทน 60%-70% 10-15 50%-59% 15-20 40%-49% 20-25 (เจริญ, 2545)

36 Progressive resistance exercise (PRE)

37 Circuit training (Howley & Franks 1997)

38 Isokinetic training

39

40 Neuromuscular training
การฝึกที่กระตุ้นผ่านระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่รวมเอาความแข็งแรงและการเคลื่อนไหวด้วยความเร็วเข้าไว้ด้วยกัน Plyometric training Explosive Power

41 Stretch-shortening cycle (SSC)
To increase the power by using both the natural elastic components of muscle and tendon and the stretch reflex

42 Plyometric training Phase I Eccentric
Phase II Isometric –Amortization- Phase III Concentric

43 References American College of Sports Medicine. ACSM’s guideline for exercise testing & prescription. 8th edition. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2010. Kisner C and Colby LA. Therapeutic exercise: foundations and techniques. 5th ed. F.A. Davis Company 2007.

44 Practices Manual Machine FAE Manual resisted exercise
Resistance exercise with elastic band and medicine ball Machine Free weights: dumbbell, barbell, spring Weight machine, pulley, N-K table


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการสอนวิชา ผศ.ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล ภาควิชากายภาพบำบัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google