งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบริหารความเสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบริหารความเสี่ยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research

2 Key Statistics Faculty of Science, CMU 50 th Anniversary 2014 Faculty of Science, CMU 50 th Anniversary 2014 Natural Science + Rank 54 th in QS Asian University Rankings 2011 + Rank 3 rd among Thai universities + Publications in 2012: 523 (Scopus) & 312 (ISI) + 48 PhDs awarded in 2012 CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research 8 departments and 4 centers 51 programs (13 B.S., 22 M.S., and 16 Ph.D.) 3,686 students (2,743 undergrads, 943 post-grads) 528 staff (296 faculty members, 232 support staff) ca. 500 million baht annual expenditure 71.5 million baht in research

3 CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research ความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดภาวะคุกคาม x ความรุนแรงของผลกระทบ Risk = Threat Likelihood x Impact (R = L * I) ความเสี่ยง (Risk) คือ โอกาสหรือ สถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความ สูญเสีย (Loss) หรือความเสียหาย (Damage) หรือไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ (Failure) สิ่งสำคัญที่องค์กรอาจเกิดความสูญเสียหรือ เกิดความเสียหาย คือ ชีวิต (Life) ชีวิต (Life) ทรัพย์สิน (Property) ทรัพย์สิน (Property) ชื่อเสียง / ความน่าเชื่อถือ (Credit) ชื่อเสียง / ความน่าเชื่อถือ (Credit)

4 CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) - กลยุทธ์ / นโยบาย ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) - กลยุทธ์ / นโยบาย ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) - กระบวนการทำงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) - กระบวนการทำงาน ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Fianancial and Resources Risk) – การเงิน งบประมาณ กำลังคน เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Fianancial and Resources Risk) – การเงิน งบประมาณ กำลังคน เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี ความเสี่ยงจากพิบัติภัย / ภาวะคุกคาม (Hazard Risk) – ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ สารเคมีอันตราย รังสีอันตราย ขยะอันตราย โจรกรรม จลาจล ความเสี่ยงจากพิบัติภัย / ภาวะคุกคาม (Hazard Risk) – ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ สารเคมีอันตราย รังสีอันตราย ขยะอันตราย โจรกรรม จลาจล ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือ สาเหตุที่มาของความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยงที่ ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้กำหนด มาตรการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง

5 CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ : การปฏิวัติเปลี่ยนรัฐบาล การ กำหนดนโยบายผิดพลาดของรัฐบาล / มหาวิทยาลัย / คณะ ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ : การปฏิวัติเปลี่ยนรัฐบาล การ กำหนดนโยบายผิดพลาดของรัฐบาล / มหาวิทยาลัย / คณะ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน : ความผิดพลาดในการ ประเมินผลการเรียน อุบัติเหตุจากการทำงาน อุบัติเหตุจากการ เรียนหรือการทำกิจกรรม การทำผิดระเบียบ การทุจริต ระบบ คอมพิวเตอร์ล่ม ไฟฟ้าดับ ผู้บริหาร / อาจารย์ / นักศึกษาทำผิด กฎหมายหรือผิดวินัยหรือผิดจริยธรรมร้ายแรง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน : ความผิดพลาดในการ ประเมินผลการเรียน อุบัติเหตุจากการทำงาน อุบัติเหตุจากการ เรียนหรือการทำกิจกรรม การทำผิดระเบียบ การทุจริต ระบบ คอมพิวเตอร์ล่ม ไฟฟ้าดับ ผู้บริหาร / อาจารย์ / นักศึกษาทำผิด กฎหมายหรือผิดวินัยหรือผิดจริยธรรมร้ายแรง ความเสี่ยงทางการเงินและทรัพยากร : การลดลง ของรายได้ / งบประมาณอุดหนุน กำลังคนไม่พอ / ขาด ประสิทธิภาพ เครื่องมืออุปกรณ์ขาดแคลน เทคโนโลยีล้าสมัย / ไร้ ประสิทธิภาพ ความเสี่ยงทางการเงินและทรัพยากร : การลดลง ของรายได้ / งบประมาณอุดหนุน กำลังคนไม่พอ / ขาด ประสิทธิภาพ เครื่องมืออุปกรณ์ขาดแคลน เทคโนโลยีล้าสมัย / ไร้ ประสิทธิภาพ ความเสี่ยงจากพิบัติภัย / ภาวะคุกคาม : แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ ไฟไหม้ โรคระบาด สารพิษรั่ว กัมมันตภาพรังสีรั่ว การก่อการร้าย การสังหารหมู่ การโจรกรรม อาชญากรรมทาง คอมพิวเตอร์ ความเสี่ยงจากพิบัติภัย / ภาวะคุกคาม : แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ ไฟไหม้ โรคระบาด สารพิษรั่ว กัมมันตภาพรังสีรั่ว การก่อการร้าย การสังหารหมู่ การโจรกรรม อาชญากรรมทาง คอมพิวเตอร์

6 Tuition Fees of Thai Universities (Faculty of Science) CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research

7 Faculty of Science Incomes: 2012 - 2016 (B.E. 2555-2559) CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research

8 * Science Endowment Fund as of 28 December 2012: 71.2 M baht Sources of Incomes of Faculty of Science: Period 2008-2016 CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research

9 Faculty of Science Expenditure: 2012 – 2017 (B.E. 2555-2560) CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research

10 120 M baht/ annum Exclude 120 M baht/ annum non-budgetary expenditure Faculty of Science Budget: 2012 - 2017 CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research 25 M baht Extra budget of 25 M baht from PTTEP donation was earmarked for renovation of Geology building

11 CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research

12 CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research

13 Strategic Projects CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research 5.5 M USD Donation 21 M baht grant from PTT GC 100 M baht grant from NIA Development of medical devices from resorbable polymer (PLGA) M.S. in Petroleum Geophysics Program (Inter)

14 Strategic Partners & Stakeholders Lanna Products CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research

15 Scanning Electron Microscope Transmission Electron Microscope Research Facilities: Electron Microscopy Laboratory and Ion Beam Facilities Research Facilities: Electron Microscopy Laboratory and Ion Beam Facilities CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research Focused Ion Beam Tandetron Raman Spectroscope

16 การทรุดจมของอาคารเนื่องจากภาวะดินเหลว เมืองนิอิกาตะ ประเทศญี่ปุ่น: 1964 Niigata earthquake (M=7.5) CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research

17 การพังทลายของอาคารสูง 15 ชั้น ในกรุงเม็กซิโกซิตี : Mexican earthquake 1985 (M=8.1) CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research

18 CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research

19 CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research ชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของ บุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของ บุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย สถานะทางการเงินการคลังขององค์กร สถานะทางการเงินการคลังขององค์กร อาคารสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์สำคัญที่ ใช้ในการดำเนินงาน อาคารสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์สำคัญที่ ใช้ในการดำเนินงาน ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กร ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กร การเสียโอกาสในการบรรลุเป้าหมายของ องค์กร การเสียโอกาสในการบรรลุเป้าหมายของ องค์กร ความยากลำบากในการพัฒนาผลงานของ องค์กร ความยากลำบากในการพัฒนาผลงานของ องค์กร

20 CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research กำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (Assessment of Risk Control) การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การรายงานผล (Report) การติดตามผลและทบทวน (Risk Monitoring and Review) ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการใน การป้องกันและรักษาสถานภาพหรือทรัพย์สินของ องค์กร โดยลดโอกาสการสูญเสียหรือเสียหายจากภัย คุกคามหรือเหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้

21 CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research โอกาสในการเกิดความ เสี่ยง

22 CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research ความรุนแรงของผลกระทบ จากความเสี่ยง

23 CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research สูงมาก สูง ปานกลาง โอกาสเกิด ความเสี่ยง ผลกระทบของ ความเสี่ยง แผนที่ระดับความเสี่ยง (Risk Map) ระดับความ เสี่ยง ต่ำ

24 CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research ระดับความเสี่ยงกับมาตรการ ความปลอดภัย

25 CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) – การป้องกันและบรรเทา การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) การโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) 4 Ts = Terminate – Treat – Tolerate - Transfer วิธีการหรือกลยุทธ์ในการรับมือ กับความเสี่ยง

26 CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research การวิเคราะห์และประเมินความ เสี่ยง

27 AEC: Asean Economic Community “ONE ASEAN 2015” 66 59 5 13 6 102 0.4 27 90 237 (Pop: 608 million, 8.8%) CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research

28 Faculty of Science: Number of Students in 2012 and 2016 CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research

29 CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research Faculty of Medicine 287 Annual number of patents = 3 (2016) CMU Faculty Members 2170 Faculty of Medicine 255

30 CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research Ranking of Top-20 Faculty Members Based on Published Papers Top 20 = 236 + 144 = 380 papers (CMU Faculty Members = 2170)

31 CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research Ranking of Top-50 Faculty Members Based on Published Papers Top 50 = 236 + 144 + 130 + 110 = 620 papers (CMU Faculty Members = 2170)

32 CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence VISION 2017: To be internationally recognized for excellence in education and research


ดาวน์โหลด ppt CHIANG MAI UNIVERSITY Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบริหารความเสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google