งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Improving Business Performance

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Improving Business Performance"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Improving Business Performance
And Individual Capabilities; SCG-Paper Way Technical Development Committee SCG - Paper Knowledge Management May 24, 2007

2 Agenda Getting to know SCG – Paper
Scope and Responsibility of Technical Information & Training Center Business Environment HRD Mission & Strategies - Knowledge Management - People Management (Community of Practices) Demo e-learning, Explore PPB_KS

3 Getting to know SCG-Paper 5.00 min.
Agenda 1 Getting to know SCG-Paper 5.00 min.

4 ภาพรวมของธุรกิจ กระดาษ เคมีภัณฑ์ ซิเมนต์ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ธุรกิจอื่น ๆ

5 ธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เยื่อและกระดาษพิมพ์เขียน ผลิตภัณฑ์กระดาษอุตสาหกรรม - บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด - บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด - บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด - บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์ราชบุรี (1989) จำกัด - บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์สงขลา (1994) จำกัด - บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์ชลบุรี (1995) จำกัด - บริษัทซิตี้แพค จำกัด - บริษัทนิปปอน ไฮ-แพค (ประเทศไทยจำกัด) -บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด -บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) -บริษัทสยามเซลลูโลส จำกัด -บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) -บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด. -บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด - บริษัทกระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จำกัด - United Pulp and Paper Co., Inc. (ฟิลิปปินส์) - บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

6 Scope and Responsibility of Technical Information & Training Center
Agenda 2 Scope and Responsibility of Technical Information & Training Center 5.00 min.

7 Technical Information & Training Center
สังกัดบริษัทเยื่อกระดาษสยาม บมจ ก่อตั้ง 1 มิถุนายน 2546 ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ บ้านโป่ง ว่าง

8 Purpose of TITC นำนโยบายและแผนงานการพัฒนาพนักงานของคณะกรรมการพัฒนาพนักงานด้านเทคโนโลยีการผลิต ธุรกิจกระดาษ และบรรจุภัณฑ์ มาดำเนินการ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ในสายการผลิต เทคนิค และวิศวกรรมให้สูงขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร มีความเชี่ยวชาญ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคิดได้ วิเคราะห์เป็น รู้วิธีที่จะเรียนรู้ต่อไปได้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

9 Employees under supervision of Tech. Com
Function Employees (no.) Manager Supervisor 1 Production 26 312 2 Supporting Production 322 3 Marketing & Sales 37 330 4 Purchasing 9 61 TOTAL 98 1,025

10 * Project Base Level Plan Q1 Actual Q1 Plan Q2 - 2 14 24 18 6 49 (13)*
Knowledge base of technical course Q1 2006 Level Plan Q1 Actual Q1 Plan Q2 Accumulated Since 2003 Basic - 2 14 Intermediate 24 18 6 49 (13)* Advance 21 9 12 13 * Project Base As of Q1/ on-hand / 94 plan courses.

11 Technical Training Performance 2005
Level จำนวนหลักสูตร จำนวนผู้เรียน (May-days) จำนวนรุ่น Basic 11 630 (3000) 74 รุ่น (23 วัน) Intermediate 9 341 11 รุ่น (18 วัน) Advanced 1 18 1 รุ่น (3 วัน) Special Seminar 314 9 รุ่น (13 วัน) TOTAL 30 1303 43 รุ่น (57 วัน)

12 1. พัฒนาพนักงานและฝึกอบรม
ทางเทคโนโลยี (Technical Training and Development) TITC Services Collect Construct and update Technical Training Roadmap Formulate the Individual Development Plan Training Delivery based on Technical Training Roadmap Compulsory Courses : Basic, Intermediate, Advance Level Special Courses: Joint program with Supplier Research Center and Academic Sectors. 4. Facilitate (Constructionism Learning Program) CLP Operator CLP Engineer CLP Supervisor 5. Encourage learning Community ( CLP Networks)

13 2. ระบบและเทคโนโลยี การเรียนรู้
TITC Services 2. ระบบและเทคโนโลยี การเรียนรู้ (Learning System & Technology) 1. E-learning Administration Course ware, Monitoring, Reporting and Stimulating learners to learn. 2. Acquire training materials both inside and outside PPB 3. Computer Center for learning system Courses - Micro world , computer based trainings, E-library - Digital Course Development for lecturers - Virtual Seminar via VDO Conference .

14 (Knowledge Management)
TITC Services 3. จัดการความรู้ (Knowledge Management) Capture, Disseminate and store Knowledge via Aculearning, Knowledge base software (PPB_KS) Organize the events for Members in COP’s, and Capture, Edit knowledge in the PPB’s knowledge Base. ISO Standard Center E-library, and technical information services Encourage knowledge creation and make activities known to public.

15 4. ฐานข้อมูลและการประเมินผล
TITC Services 4. ฐานข้อมูลและการประเมินผล (HRIS-Evaluation) 1. Upgrade technical courses by measuring and monitoring Post Training Reactions to all training factors Results testing from Pre-test and Post -Test On-site Post Training Analysis - Knowledge/Skill/ Attitude Enrichment - Knowledge Application - Business Impacts 2. Regularly Update learner-learning results in e-hr and notify the results to managers. 3. Training Tax Claims

16 Agenda 3 Business Environment Go Regional
Customer Satisfaction (Q C D) Create innovative organization Assertive, Risk-taking, Eager to learn, open- minded, Think out of the box Sustainable Development

17 Agenda 4 HRD – Philosophy HRD – Mission & Strategies - KM
- People Management ( Community of Practices) ( Constructionism Learning Program)

18 By virtue of SCG’s philosophy
HRD - Philosophy By virtue of SCG’s philosophy “Belief in the Value of the Individual ”, we adhere to building integrity and continuously raising employee competency with diverse range of human resource approaches, thus enabling them to confront ever-changing business environment.” No matter how different culture and context they are, SCG identity shall be planted in every employee without ignoring local value and learning environment..

19 HRD-Mission Build and Retain employees in the essential competencies of each specific function for their effective performance. Create system and process for capturing, storing and disseminating up-to-date knowledge, essential competency to leverage organizational knowledge and innovation. Promote knowledge sharing-culture and a climate of continuous learning and improvement. 4. Increase speed learning aligning with Corporate Training Center with multiple approaches.

20 HR Development - Dimension
In any business environment, an employee should be developed in four dimensions in order to Be professional in their functions (Functional skill). Enhance business Mastery and be able to manage people and work ( Managerial Skill) Pin point area of improvement and raising productivity (TPM Tool, PI Concept, etc. Problem-solving Tools, Innovation Tools etc.) Exploit Information Technology for winning (IT applications)

21 Marketing Competencies

22 Procurement Competencies Warehouse Logictic Sourcing
Successful Execution Logictic Sourcing Domestic / Inter Procurement Purchasing Process Product Knowledge Business Knowledge International Trade Focus : Areas of Expertise Logistic Management Supply Chain Management Inventory Management ภาษีและสัญญาเกี่ยวกับการซื้อขาย English Proficiency IT Proficiency Negotiation Skill Networking Analytical Thinking & Problem Solving Foundation Effective Communication Daily Management Service Orientation Integrity

23 2. Administrative Expert
HR Competencies Successful Execution 1. Business Partner 2. Administrative Expert 3. Champion for Employee 4. Change Agent สรรหา พัฒนาและฝึกอบรม Organization Development ระบบ / ค่าจ้าง ระเบียบ / สวัสดิการ ปฏิบัติงานบุคคล แรงงานสัมพันธ์ / ชุมชนสัมพันธ์ Focus : A reas of Expertise Interpersonal Business Personality ๏ Personal Mastery ๏ Leadership ๏ Innovation ๏ Problem Solving ๏ Change Management ๏ Integrity & Fairness ๏ Accountability ๏ Quality of service ๏ Proactive Applicability ๏ Assertiveness ๏ Networking ๏ Consulting Skill ๏ Communication Skill ๏ Persuasiveness ๏ Business Knowledge ๏ Business Mastery ๏ Strategic Thinking ๏ Broaden HR Concept Foundation

24 Production Competencies Productivity Improvement Cost Reduction
Successful Execution Cost Reduction Systematic Thinking Green Productivity Forestation Pulping Paper Recycling Paper Making Focus : Areas of Expertise Coating Product Application Box Making Engineering Energy / Environment Statistical & Decision Making Communication Team Building Reading & Interpret Data Innovation Planning Directing Integrity High EQ Leadership Tenacity Foundation Analytical Thinking Problem Solving Controlling Safety Mgt. BACK

25 HRD-IP goals Goal no. 1 Create Competency based management
Goal no.2. SCG Group-wide Learning

26 Strategies of HRD Knowledge Management People Management
Fast learning , Sharing learning for Productivity

27 Topics 1. Definition 2. Why KM? 3. Our KM Journey
Phase I (From Individual to Corporate Assets) PPB_KS Background & Story PPB_KS Committee & Implementation Phase II (Building Knowledge Sharing culture) Creating the COP’s Promotional Program Highlights of the PPB_KS

28 การหาความรู้มาสร้างนวัตกรรม LO
ผสมผสาน หาความรู้ภายนอก ภายใต้บริบทขององค์กร สร้างใหม่ต่อยอด องค์กรการเรียนรู้ ใช้ความรู้ของเรา เองทั้งหมด องค์กรการรับรู้ รับถ่ายทอดเทคโนโลยี จากภายนอก องค์กรเสพย์ ความรู้ เสริม องค์กรเสพย์ความรู้ จะทำให้ไม่สามารถเข้าใจปัญหาจริง เราต้องแสวงหาความรู้ ของทั้งโลกผ่านปัญหา หรือโจทย์ของเราเอง เมื่อได้ความรู้มาด้วยวิธีใดก็ตาม ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม ขีดความสามารถ แล้วนำมาปรับให้เหมาะสม และทำต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความรู้ในองค์กร 1. จะต้องให้สร้างการเข้าถึงของทั้งโลก 2.มีกระบวนการเลือกใช้ความรู้ภายนอก 3. ทำวิจัยปรับปรุงหรือสร้างต่อยอด ความรู้หรือเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว สร้าง ซื้อ

29 วงจรความรู้ที่ไม่รู้จบ
วิจัยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สร้างต่อยอด วัดเทียบเคียง เพื่อยกระดับ Internet ฐานข้อมูลวิชาการ และสิทธิบัตร สัมมนาภายนอก องค์กรเสพย์ความรู้ จะทำให้ไม่สามารถเข้าใจปัญหาจริง เราต้องแสวงหาความรู้ ของทั้งโลกผ่านปัญหา หรือโจทย์ของเราเอง เมื่อได้ความรู้มาด้วยวิธีใดก็ตาม ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม ขีดความสามารถ แล้วนำมาปรับให้เหมาะสม และทำต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความรู้ในองค์กร 1. จะต้องให้สร้างการเข้าถึงของทั้งโลก 2.มีกระบวนการเลือกใช้ความรู้ภายนอก 3. ทำวิจัยปรับปรุงหรือสร้างต่อยอด ความรู้หรือเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว ความรู้สร้างใหม่พัฒนา ต่อยอด ความรู้ภายใน ความรู้ภายนอก เข้าถึงความรู้โลก รู้จักเลือกใช้

30 Knowledge Management a useful definition
The systematic process of creating, maintaining and nurturing an organization to make the best use of knowledge to create business value and generate competitive advantage.

31 Knowledge Management Data – Information - Knowledge.
The best knowledge is rare. Right people, right Knowledge, right time Organizational memory.

32 Data are facts, numbers or individual entities without context or purpose.
Information is data that has been organized into a meaningful context (to aid decision making). (Meeker, Joseph, “What is Wisdom”, LANDSCAPE, Vol. 25, No. 1, Jan 1981.)

33 Knowledge is the human capacity (potential & actual ability) to take effective action in varied and uncertain situations. Wisdom is a state of the human mind characterized by profound understanding and deep insight. It is often, but not necessarily, accompanied by extensive formal knowledge. (Meeker, Joseph, “What is Wisdom”, LANDSCAPE, Vol. 25, No. 1, Jan 1981.)

34 ยากที่หนึ่ง ความรู้ชัดเจนยาก
Tacit Explicit ตีความ วิเคราะห์ ประมวล แยกส่วน ผิดพลาด เปรียบเทียบ ตรวจสอบ ผลกระทบ เชื่อมโยง ความรู้อื่น ความรู้ Knowledge ข้อมูล Data สารสนเทศ Information Know what -รู้เชิงข้อเท็จจริง ระดับคนจบใหม่ Know how -รู้เชื่อมโยงกับโลกความเป็นจริง Know why - รู้เชื่อมโยงเหตุผลกับเรื่องราวต่างๆ ประสบการณ์การแก้ปัญหา Care why - ความคิดสร้างสรรค์ที่ขับดันมาจากภายในตน บรรยาย ปริมาณ เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง ผลสรุป ย่อส่วนจากข้อมูล

35 ตัวอย่าง ความรู้ชัดเจนยาก
เปรียบเทียบ ตรวจสอบ ผลกระทบ เชื่อมโยง ความรู้อื่น ตีความ วิเคราะห์ ประมวล แยกส่วน ผิดพลาด ความรู้ Knowledge สารสนเทศ Information ข้อมูล Data เป็นหวัด อันตราย ต้องนำส่งโรงพยาบาลด่วน เป็นไข้ Temp>37 C Tachycardia pulp>80/min สูงอายุ เสี่ยงสูง ผู้ชาย 75, Temp 40 C, Pulse, 85/min ฤดูฝน

36 System Model for managing Knowledge
Acquisition Creation Application & Validation Storage Knowledge Transfer & Dissemination Analysis & Data Mining Based on Michael J. Marquardt’s Model

37 Knowledge can take many forms…
Concepts, methodologies Facts, beliefs, truths & laws Know what, Know how, Know why Judgments & expectations, insights Relationships, leverage points Intuition & feelings Meaning and sense making

38 Good things about Knowledge
The foundation of the enterprise Grows with use Increases when shared Primary source of value Only solution to understanding complexity

39 Bad things about Knowledge
Usually exists in the minds of individuals Hidden in some forgotten report “Knowledge is Power” – encourages Knowledge Hoarding Leaves the organization with the employee

40 KM versus Data Management?
Data / information management Processing large volumes of facts with little human interaction Puts data into organized frameworks Knowledge Management Requires human interaction – material must be organized to facilitate human access to it. KM provides links between organized frameworks.

41 WHAT IS… Knowledge Management?
Definitions are great, but… WHAT IS… Knowledge Management? Intellectual Property Communities of Practice Teaming – Particularly Cross-Functional Teams Facilitation, Groupware, etc. Subject Matter Expert Identification and Use Knowledge Capture Processes Knowledge Brokering Lessons Learned, Best Practices, Proven Practice Use Knowledge Engineering, Taxonomies, Library Science, Mapping Strategic Planning Processes & Reengineering of Such When Appropriate Workflow, Data Warehousing, Secure Messaging Change Agent Story Telling, Peer-to-Peer, Mentor Programs

42 Knowledge Workers Dominant group of workers in the 21st century.
Specialists with job-specific skills. Have significant formal education or formal training. Are self-directed learners Require multiple, continuous learning opportunities to maintain their specialized knowledge

43 Knowledge Management Concept
create/leverage access/validate เข้าถึง/ตีความ สร้าง/ยกระดับ ความรู้เด่นชัด Explicit Knowledge ความรู้ซ่อนเร้น Tacit Knowledge รวบรวม/จัดเก็บ นำไปปรับใช้ เรียนรู้ร่วมกัน store capture & learn apply/utilize care & share เรียนรู้/ยกระดับ มีใจ/แบ่งปัน เน้น “2T’s” Tool & Technology เน้น “2P’s” Process & People

44 Evolution of learning

45 Why KM? What we want to achieve
Nobody in an organization knows what the total organization knows I know who to ask My NETWORK Company level I know ME I don’t know Who to ask Group level We want to enable our staff to come closer to what we know as a company to improve company performance, and learn from that.

46 What computer knows, what people knows
I only know what I know when I am asked. I can write down 1-2 % of what I know. What I know PPB_KS & Webboard What I publish COMPANY KNOWLEDGE

47 Phase I 2003 The start of a KM Journey
From individual to corporate Assets Set up Structure/Process/Platform

48 Focus on Professionalism & Business Mastery

49 Technical Development Committee
Scientist and Engineer-Managers from Main Business Process Join the Mission ! Technical Development Committee MD: Chairman Packaging Mgr.>2 Forestry Mgr.>2 Pulping Mgr.>2 Paper Mgr.>2 PPB’s Main Business Process

50 From BP to Technical & KM Road - Maps
Forestry Pulping Paper Packaging K-Identification Forestry Plantation Pulping Bleaching Paper recycling Surface Coating Box- making Engineering Paper & Converting Product Application Environ ment Industry Benchmark Statistical Tools

51 1. Plantation & Pulping (PP) 2. Paper Recycling (PR)
Foundation of the Technical Training Roadmap & Knowledge Map 1. Plantation & Pulping (PP) 2. Paper Recycling (PR) 3. Paper & Converting (PC) 4. Coating/Surface (CO) 5. Product Application (PA) 6. Box-making (BO) 7. Environmental Management (EV) 8. Engineering (EN) 9. Energy (EG) 10. Industry Benchmark (IN) 11. Statistical Tools (ST) Basic 101 Intermediate 201 Advance 301 Technical Excellence Map

52 K- Map

53 Two Important Roles of Technical Training Members
KM (PPB_KS ) Title Course Director Champion Do Training Roadmap Site Map Basic/Intermediate General Knowledge Advance Level T1,T2,R People Lecturers Assoc. Champion Learners Site Admin Mentors,Members Method Capture knowledge Capture knowledge & share to learners & share to members in class In the PPB_KS. TITC Corporate Training Technical Site Admin.

54 PPB_KS Story

55 KM Program: Quick Place Team Learning of IBM
PPB_KS at A Glance Start: April 30, 2004 KM Program: Quick Place Team Learning of IBM ( personalized web portal /collaboration/security/search) Investment: MB Users: licenses ( Supervisor 4 – MGR. Level) 3 types of users : general users, registered users, compulsory Location: 2 Servers/ Bang Sue, Ban Pong Service Area: PPB Group of Companies URL: ksbs1/ppb_kss, ksbp1/ppb_ksp Responsible Function: Technical Information and Training Center (Under Supervision and Direction of Technical Committee)

56 Objectives for Creating PPB_KS
To be an on-line center of Pulp and Paper technical knowledge; training materials, standards, patents and best practices from both inside and outside sources; To systematically store wide spread technical knowledge into the same portal for easy access and enhance the knowledge sharing; To capture the tacit knowledge and disseminate the employees wisdom in business for enhancing the learning organization and competitiveness; To provide the virtual space for business to use IT to share their knowledge among the members via CoP’s.

57 Technical Knowledge Management Process
Module Champion Team Knowledge Update External K-capture Modules: K- Selection XMR K-Storage Technical Knowledge Database Module Community Marketing etc. Knowledge Retrieval K-capture USERS K-Apply K-Sharing External Community Mentors

58

59 Structure of PPB_KS Committee

60 Organization of the PPB_KS
The Technical PPB_KS Started in March 2004 11 Champions,42 Asso. 34 Site Admin. 160 Mentors

61 Responsibilities-Champion
Appointed by position (11 ) Foster knowledge creation from internal & outside sources and validate right and quality information before storing in the site. Promote members sharing knowledge in the site. Authorize membership according to the security codes. Terminate membership for prevention of site violation and security of information. Manage the site compliant to the PPB_KS Technical Excellence’s regulations.

62 Responsibilities-Associate Champion
Appointed by position (42 ) Manage, coordinate and act as an assistant of champion to promote members sharing knowledge in the site.. Join the mission of knowledge – verification before storing in the knowledge base.

63 Responsibilities - Mentors
Invited by Champion (unlimited) Answer the questions in the community’s site in the area of his/her own specialization and skills with active response. Recommend sources of knowledge for extensive study. Encourage questioning and answering information in the site.

64 Mentors in Each Module 160 103 57 Module Number Level Supervisor
Supervisor Manager Industry 5 - Plantation & Pulping 21 Paper Recycling Plant 7 2 Paper Making & Converting 10 4 6 Coating & Surface Treatment 11 Box - Making 49 35 14 Product Application 20 Environment Energy 13 Engineering 8 3 Statistic Tools 160 103 57

65 Responsibilities – Site Administration
Selected by Champion(36) Create and Manage rooms compliant to the PPB_KS Technical Excellence’s Regulations. Ensure knowledge security (assign the role base) Communicate news,events and screen information posted on site for champion team.

66 Responsibilities – Members
Apply and to approved by Champion (Unlimited) Add opinion, publish and share their own information with others in the community. Participate the promotional plan of site occasionally.

67 Technical Site Administration
Responsibilities – Technical Site Admin. Organizational Function (1) Technical Site Administration (Technical Information &Training Center) Protect all sites from system breakdown; virus protection, Manage, allocate and measure the use of server area of each site. Ensure knowledge security by assigning the passwords in the system Communicate news, common rules and link all sites via Site Admin Site or champion -meetings. Provide compulsory courses of PPB_KS to all people in the Knowledge System Develop the system for maximizing the use of knowledge system.

68 PPB_KS Concerns Reliability of Information and Knowledge for Business
2. Security of Information and Knowledge Shared 3. Systematic Storage and Fast Retrieve of Knowledge 4. Reliability of Servers 5. Knowledge Sharing Culture

69 Stages of PPB_KS Implementation
1. Get Started 2. Infrastructural Evaluation 3. KS Analysis Design 4. Launch KS Initiatives Stages of PPB_KS Implementation

70 1.1 Learn from other experiences; AIS,SCG KM, CCC Accenture;
1. Get Started April - July. 2003 1.1 Learn from other experiences; AIS,SCG KM, CCC Accenture; 1.2. Create a clear, tangible picture of the benefits of KM. (Corporate Asset of Technology) for budgeting; 1.3 Find out what KM possibilities are available with existing information technology with IT PPB taskforce; 1.4 Discussion with IT suppliers and Select.

71 2.1 Understand all PPB’ s existing networks: internet, intranet
2.Infrastructural Evaluation July-October 2004 2.1 Understand all PPB’ s existing networks: internet, intranet (what has already been in place) 2.2 Understand the limitations of KM tools and Identifying existing gaps.

72 CoP’s, knowledge map of each module.
3. KS Analysis Design October- March 2004 3.1 Approach: Establish a clear definition of overall system, organization, CoP’s, knowledge map of each module. 3.2 Culture: Site Admin./ Key personnel Trainings. 3.2 Pioneer: Select pilot module to show demonstrable, relevant results. ( Coating Module) 3.3 Development: Methodologies that can replicated, type of Data and Security, measurement.

73 Manuals for users/site administration. Exhibitions at site Call Center
4. Launch KS Initiatives March PPB_KS Roll Out; Training all users Manuals for users/site administration. Exhibitions at site Call Center Bi- weekly measurement of knowledge shared and real time - no. of visitors in each module. 7. Quarterly measurement of Knowledge Inventories.

74 PPB_KS Road Differentiate Leverage Enable Use Stage Innovation Valued
Knowledge Leverage JIT Knowledge onwards Enable Knowledge Inventories Use Stage

75 Pooling the Organization Knowledge COP’s and Promotional Plan
Phase Pooling the Organization Knowledge COP’s and Promotional Plan

76 Creating The COPs Identify users with the same work principles and functions (compulsory group users;) to be approved by Module Management; Create common interests, daily work issues as set up questions; Creating Social Activities for knowledge creations and sharing; Creating Web Board/notifying mail.

77 PPB-COP’s Module COP’s Names Industry Purchasing Marketing Plan
Engineering Plantation & Pulping Plantation Pulping & Bleaching & Pulping Drying Chemical Recovery Paper Recycling Plant Paper Making & Converting Paper-making for Kraft Paper Paper making for Printing & Writing Paper Coating & Surface Treatment Box-Making Corrugator Converting Production Planning Maintenance Marketing Production Design Logistics Product Application Lab & QA Printing Paper Publishing Paper Environment Energy Boiler & Turbine Generator Engineering & Maintenance Trouble Shooting Statistical & Decision Making Tools Statistical tools for 5 specific functions

78 Mentors In Charge of the COP’s

79 Mentor’s Profile :Achievement & Experiences

80 Promotion of The COPs Rewarding both monetary and recognitions (Gift Voucher) Attend the technical Symposium; Observation tour; Free luncheon Group Forum, meeting the mentors and champions.

81 Agenda 5 Explore PPB_KS E-learning

82 Explore the PPB_KS

83 Islands of Productivity
Components of PPB _KS Enterprise A Transparent System Division Connected Collaboration Teams Individual Islands of Productivity

84 How to connect to the PPB_KS
Banpong Bangsue Internet Explorer Select the server nearby - Bang Sue: KSBS1/PPB_KSS - Bang Pong KSBP1/PPB_KSP

85

86

87 Link Page to 11 Technical Module ) ( Contemporary Management Concepts)
Central Site NEWS Center Technical Excellence Management Excellence Link Page to 11 Technical Module ) ( Contemporary Management Concepts) Management Report Productivity Improvement ( XMR ) ( QC. Problem-solving Files )

88 PPB KS – Technical Excellence

89 PPB KS – Technical Excellence
Industry Technology Outlook Customer Profile Pulp and Paper Manufacturers Supplier ‘s Profile

90 PPB KS – Technical Excellence
Plantation & Pulping Plant Propagation Wood Harvesting Non-wood Pulping Non-wood Acquisition Chemical Pulping Semi-Chemical Pulping Pulp Quality and Testing Chemical Recovery

91 PPB KS – Technical Excellence
Paper Recycling Plant Unit Operation and Equipment Quality Control and Efficiency Test Chemical Used in Paper Recycling Waste Disposal

92 PPB KS – Technical Excellence
Paper Making & Converting Papermaking Chemicals Stock Preparation Stock Approach & Wet End Dry End Finishing & Converting Papermachine Auxiliaries Process Control Papermachine Configuration

93 PPB KS – Technical Excellence
Coating and Surface Treatment Coating Chemicals Coating Formulation  Color Kitchen  On Machine Treatment  Coater Machine Coating Operation and Control  Supercalendering Rewinding Sheet Quality and Measurement

94 PPB KS – Technical Excellence
Box - Making Production Planning Corrugotor Converting Maintenance

95 PPB KS – Technical Excellence
Product Application Printing & Writing Paper Industrial Paper Packaging & Container Product Performance & Properties Printing Technology

96 PPB KS – Technical Excellence
Environment Waste Water Treatment Air Emission Solids Waste Clean Technology Environmental Performance Index Regulations

97 PPB KS – Technical Excellence
Energy Boiler Fuel Turbine Generator Boiler Water Treatment Mill Water System Air System

98 PPB KS – Technical Excellence
Engineering Initiation of Project Industry Regulation Project Management Project Archive Standardization Maintenance Management System Technical Excahange Resource

99 PPB KS – Technical Excellence
Statistical Tools Engineering Statistics Quality Assurance (QA) Design of Experiments (DOE) Process Capability Analysis (PCA) Measurement Systems Analysis (MSA)

100 PPB KS - Management Excellence

101 PPB KS - Management Report

102 PPB KS - Productivity Improvement

103 PPB_KS Measurement

104 Collected Byte of each site since Roll-out
MB

105 Participation of PPB_KS
First start 1/09/04

106 Participation of Technical Excellence
Since 1/09/04

107 Highlights of the PPB_KS
Start with clear business drivers for KM and what value is expected by focusing on PPB Business Knowledge. Map the knowledge which is critical to core business activities/processes Mobilize all people concerned and build facilitation skills from the beginning. High involvement of Managers, focus on Sustainable System and decentralization

108 Highlights of the PPB_KS
5. Develop new organizational support system. 6. Create technology infrastructure to drive/enable knowledge sharing and collaboration 7. Monitor and demonstrate on-going business benefits of knowledge management

109 Old Web Board Unfamiliar/Unable measurement/ No notification

110 New Web Board

111 Accept the Rules

112 Apply for module member

113 Confirmation of Member’s Addition and Deletion

114 Notify New message

115 Nurturing people with the knowledge.
Lesson Learned People networks leverage knowledge organizational pull rather than centralized information push . Organizations leverage knowledge through networks of people not through networks of technology that interconnect. Nurturing people with the knowledge.

116 People Management Build INNO people - CLP
Knowledge Sharing Culture - COP

117 Technical Information & Training Center 2006
Knowledge in brains Champion/Ass./mentor supervisors Ask & Learn Community Of Practices members INNO People - CLP Participate & Learn Formal learning Courses Technical Training At TITC 25 CoP’s PP CO Model EV PR PA -ST Search & Learn Conduct Evaluation Follow-up for Technical Road Improvement Capture in PPB_KS E-learning Manual Web base -Acu-learning Webboard Picture & Rating E-library

118 A. Engineers & Supervisors
1.Training Plan 2006 A. Engineers & Supervisors Short Courses Technical Forum Symposium Project Base Class- Room E-learning Advance Level According to Technical Roadmap Critical Workforce R&D/Engineering Intermediate Level 50 Engineers L1-2 > 1.5 Yrs. 40 Engineers L1 < 1.5 Yrs. Basic level 3000 Man-days B. Constructionism Learning Program & Expansion Project Facilitators Development C-paper, C-maintenance Group (5 months/course) - Learning Process Appreciation for Supervisors/Managers

119 Skills Management

120 Skills Management

121 Career Development


ดาวน์โหลด ppt Improving Business Performance

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google