งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

next nextnext CONDITIONAL SENTENCE ประโยคเงื่อนไข ( IF – CLAUSE ) ประกอบการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ( อ 33101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "next nextnext CONDITIONAL SENTENCE ประโยคเงื่อนไข ( IF – CLAUSE ) ประกอบการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ( อ 33101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 next nextnext

3 CONDITIONAL SENTENCE ประโยคเงื่อนไข ( IF – CLAUSE ) ประกอบการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ( อ 33101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 next nextnext

4 Have you ever seen Back to the future? เธอเคยดูหนัง เรื่อง ย้อนเวลาหาอดีต หรือเปล่าฉายใน TV เมื่อคืนนี้ ไม่เคย No, never. มันเป็น อย่างไรละ

5 นักวิทยาศาสต ร์ย้อนเวลา กลับไปในอดีต และพบคนสมัย โบราณ พบ ข้อผิดพลาดใน อดีตแต่เขาไม่ สามารถแก้ไข เหตุการณ์ใน อดีตได้ แก้ไขอดีต ได้คงดีนะ เทอมที่แล้ว ไม่ตั้งใจ เรียนเกรด ออกมาแย่ เลย เฮ้อ พลาด โอกาสดี ๆ เลยเรา อย่างนี้ต้องพูดว่า If I had had a chance, I would have studies hard. อะไร had had งง จัง

6 Past Unreal - เหตุการณ์ได้เกิดแล้วในอดีต และตรงข้ามกับความจริง เป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นไป ไม่ได้หรือตรงข้ามกับความเป็นจริง และ เหตุการณ์นั้นจบลงแล้วในอดีต เป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นไป ไม่ได้หรือตรงข้ามกับความเป็นจริง และ เหตุการณ์นั้นจบลงแล้วในอดีต Form : If + Past Perfect + Past Future Perfect (S + had + V 3 )(S + would have + V 3 )

7 Example : ถ้าเธอตั้งใจเรียนมากกว่านี้ เธอคงจะสอบ ผ่าน ( จริงๆแล้วเธอสอบตก ) If he had taken more exercise, he wouldn’t have got fat. ถ้าเขาออกกำลังกายมากกว่านี้ เขาคงจะไม่อ้วน ( จริงๆแล้ว เขาอ้วน ) If she had studied hard, you would have passed the exam.

8 Example : If I had married to John, I would have gone to The USA with him. ถ้าฉันแต่งงานกับจอห์น ฉัน คงได้ไปอเมริกากับเขาแล้ว ( ความจริงฉันไม่ได้แต่งงาน กับจอห์น และฉันก็ไม่ได้ไป อเมริกาด้วย

9 Exercise 1 Past Unreal ให้นักเรียนจับคู่ if clause และ main clause ที่เหมาะสม 1.If Solo had come,.. 2.If you had failed last year,.. 3.If you had studied hard, ….. 4.I shouldn’t have caught the train …… 5.You should have obeyed……. a. you would have succeeded. b. if my car hadn’t broken down. automobile,.. c. if you had received the order. d. I should have gone. e. what would you have done with yourself?

10 Exercise 2 Past Unreal ให้นักเรียนเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง ด้วยคำศัพท์ที่กำหนดให้ 1. If you ………(study) for the test, you …………. (fail) the exam. 2. If you ………….(ask) me, I ………….( help) you. 3. I …………..( write) you a postcard if I ……..(have) your address. 4. We …………( swim) in the sea if there ……………( be) so many sharks. 5. If I ………….(break) my leg, I ………….(take) part in the contest.

11 Answer for Exercise 2 Past Unreal ให้นักเรียนเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง ด้วยคำศัพท์ที่กำหนดให้ 1. If you had studied for the test, you wouldn’t have failed the exam. 2. If you had asked me, I would have helped you. 3. I would have written you a postcard if I had had your address. 4. We would have swum in the sea if there wouldn’t have been so many sharks. 5. If I hadn’t broken my leg, I would have taken part in the contest.

12 1. If it rains, I’ll wear a raincoat. Exercise 3 Conditional Sentences. ให้นักเรียนพิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่า อยู่ในประโยคเงื่อนไขใด (Type I,II หรือ III) a.Type I Future Possible b.Type II Present Unreal c. Type III Past Unreal 2. If we had taken enough water, we wouldn’t have been thirsty. a.Type I Future Possible b.Type II Present Unreal c. Type III Past Unreal

13 a.Type I Future Possible b.Type II Present Unreal c. Type III Past Unreal 3. If Rose were older, she would go to the party. 4. Harry could fly to Helsinki if he had more money. a.Type I Future Possible b.Type II Present Unreal c. Type III Past Unreal

14 5. If Mark does the washing up, his mother will have more time for him. a.Type I Future Possible b.Type II Present Unreal c. Type III Past Unreal 6. What would you do if you saw a burglar? a.Type I Future Possible b.Type II Present Unreal c. Type III Past Unreal

15 8. If I were you,I should keep the secret. 7. We might have had a glass of hot chocolate if you had bought some milk. a.Type I Future Possible b.Type II Present Unreal c. Type III Past Unreal a.Type I Future Possible b.Type II Present Unreal c. Type III Past Unreal

16 9. Ron would understand more if the teacher spoke clearly. 10. If Doris had got up earlier, she wouldn’t have been late for school. a.Type I Future Possible b.Type II Present Unreal c. Type III Past Unreal a.Type I Future Possible b.Type II Present Unreal c. Type III Past Unreal

17 Answers for Exercise 3 Conditional Sentences. ให้นักเรียนพิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่าอยู่ในประโยค เงื่อนไขใด (Type I,II หรือ III) 1) a. Type I Future Possible 2) c. Type III Past Unreal 3) b. Type II Present Unreal 4) b. Type II Present Unreal 4) b. Type II Present Unreal 5) a. Type I Future Possible 6) b. Type II Present Unreal 8) b. Type II Present Unreal 9) b. Type II Present Unreal 10) c. Type III Past Unreal 7) c. Type III Past Unreal

18 Choose the best answer. 1. She will get well faster if she……worrying. a. stopsb. will stop c. stoppedd. would stop Post – test Conditional Sentences.

19 !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!! !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!!

20 !!!-- Good-- !!! !!!-- Good-- !!!

21 2. If I …… it with my own eyes, I wouldn’t have believed it. a. did not seeb. will not see c. had not seend. have not seen

22 !!!-- Good-- !!! !!!-- Good-- !!!

23 !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!! !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!!

24 3. They would have treated it as a joke if they …… so angry then. a. were notb. have not c. will notd. had not taken

25 !!!-- Good-- !!! !!!-- Good-- !!!

26 !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!! !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!!

27 4. The branch might give way if we both …… to it together. a. clungb. did cling c. had clungd. will cling

28 !!!-- Good-- !!! !!!-- Good-- !!!

29 !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!! !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!!

30 5. If I got a scholarship to England, my parents …… very proud of me. a. will be b. would be c. will have been d. would have been

31 !!!-- Good-- !!! !!!-- Good-- !!!

32 !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!! !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!!

33 6. If she …… call me, she could do so. a. wanted tob. will want to c. wanting to d. has wanted to

34 !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!! !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!!

35 !!!-- Good-- !!! !!!-- Good-- !!!

36 7. I won’t do it unless you …… me. a. will helpb. won’t help c. help d. don’t help

37 !!!-- Good-- !!! !!!-- Good-- !!!

38 8. Bill …… move photograph if he …… more film. a. would have taken, had had b. would have taken, had c. would take, had had d. would take, has had

39 !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!! !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!!

40 !!!-- Good-- !!! !!!-- Good-- !!!

41 !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!! !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!!

42 9. If you had seen her then, you …… her at all. a. won’t recognize b. didn’t recognize c. wouldn’t recognize d. wouldn’t have recognized

43 !!!-- Good-- !!! !!!-- Good-- !!!

44 !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!! !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!!

45 10. You could have done better if you …… enough time, couldn’t you? a. haveb. had had c. hadd. have had

46 Good Jobs! Good Jobs!

47 !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!! !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!!

48 จบแล้วนะครับ ถ้าไม่เข้าใจลองทบทวน ใหม่นะครับ ถ้าไม่เข้าใจลองทบทวน ใหม่นะครับ ตอนนี้ฟังเพลงก่อนครับ


ดาวน์โหลด ppt next nextnext CONDITIONAL SENTENCE ประโยคเงื่อนไข ( IF – CLAUSE ) ประกอบการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ( อ 33101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google