งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศ.432 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน โดย รศ. ดร. โกวิท ชาญ วิทยาพงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศ.432 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน โดย รศ. ดร. โกวิท ชาญ วิทยาพงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศ.432 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน โดย รศ. ดร. โกวิท ชาญ วิทยาพงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 บทที่ 1 Classical Theory Keynes Monetarists New-Classical Theory New-Keynesian Theory

3 ASAS AD P y 0 Assumptions: 1. AD มาจาก MV=Py 2. Perfect Foresight ใน Labor Market

4 MPN*p NLNL y 0L W 0 L Y=f(K,L) MPN*p’ S L =f(w/p) NL’NL’NL’NL’

5 r yI S IS I=SI=S S 0

6 yMdsMds MdtMdt r LM 0 M s +M t =M 0 M t =f(y)

7 การสร้างเส้น LM กรณี Ms ไม่ยืดหยุ่นต่ออัตรา ดอกเบี้ย yMsMs MtMt r 0 LM M s +M t =M 0 M t =f(y)

8 IS คือ คู่สัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย และผลผลิต ที่ทำให้ ตลาดผลผลิตอยู่ในดุลยภาพ LM คือ คู่สัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยและผลผลิต ที่ทำให้ตลาดการเงินอยู่ในดุลยภาพ r 0y ISIS LM

9 IS-LM เมื่อระดับราคาเปลี่ยน โดยที่ p { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/32/9825572/slides/slide_9.jpg", "name": "IS-LM เมื่อระดับราคาเปลี่ยน โดยที่ p

10 MPN*p NLNL y 0L W 0 L Y=f(K,L) MPN*p S L =f(w/p) NL’NL’NL’NL’

11 p y AS ADAD Assumptions: 1. Imperfect Foresight in Labor Market 2. Wage Downward Rigidity

12 p y AS ADAD AD ’ Both Policies are effective. Monetary policy has weaknesses ie., liquidity trap. y0y0 y1y1 0

13 AS AD P y 0 Assumptions: 1. AD มาจาก MV=Py 2. Imperfect Foresight ใน Labor Market

14 AS AD P y 0 AD ’ Monetary Policy is effective

15 p y AS( p e ) ADAD Assumptions: 1. Imperfect Foresight in Labor Market 2. Rational Expectation 0 AS ’ (p e ) AD ’ Ploicies are ineffective.

16 p y AS( p e ) ADAD Assumptions: 1. Imperfect Foresight in Labor Market 2. Rational Expectation 3. Wage Contract 0 AS ’ (p e ) AD ’ Ploicies are effective.

17 บทที่ 2 New Neoclassical Theory Monetary Business Cycle Theory Real Business Cycle Theory Modelling in Business Cycle Theory Leading Indicator

18 3. Endogenous Technological Innovation 1. Neoclassical Growth assuming Perfect Competition is no longer reasonable. 2. A more reasonable assumption : Monopolistic Competition

19 Sources of business fluctuations Money credit

20 Monetary B-C (Lucas 1976) Price Change %General %Specific Temporary Permanent works more investment unchanged work the same or less investment increases no change in hrs worked or investment

21 Sources of Fluctuation: real factor technological innovation new discovery of resource war

22 คำถามคือ มี technological innovation ที่เป็นลบบ้าง หรือไม่ คำตอบคือ มี แต่เรามักไม่เลือก มาใช้ เช่น Computer Virus

23 = y t 0 Business Cycle Model

24 + y t 0 y 0 t Business Cycle Model (2)

25 Fluctuation = f (MS, FS, NS,KS) MS = money shocks FS = fiscal shocks NS = labor sectoral shocks KS = capital sectoral shocks Cycle Determination

26 นำอนุกรมแยกส่วนเป็น T * S * C * I T = Trend Component S = Seasonal Component C = Cyclical Component I = Irregular Component Leading Indicator

27 สมมติตัวแทนทาง เศรษฐกิจที่เป็นผู้ผลิต ที่ต้องการทำกำไรสูงสุด Endogenous Growth Model (1)

28 where K = capital N = labor p = output price R = interest rate depreciati on rate anticipated rate of increase in price of capital goods

29 by substitution Endo Growth Model (2)

30 Endo Growth Model (3)

31 Endo Growth Model (4)

32 ถ้ า เป็นฟังก์ชั่นของ หรือถูก กำหนดโดยนโยบายการเงิน และการคลัง เท่ากับว่า ถูก กำหนดในระบบเศรษฐกิจ (endogenously determined) และนี่ก็เป็นกรณีของโลก แห่งความเป็นจริง Endo Growth Model (5)

33 New Classical School Rational Expectation Hypothesis ตัวอ ย่าง

34

35 ตัวอย่าง ( ต่อ ), มีลักษณะการแจกแจงเช่นเดียวกับ คือ ระดับผลผลิตเป้าหมาย หรือ อัตราธรรมชาติ คือ ระดับผลผลิต ณ เวลา t คือ ระดับราคาคาดการณ์ ณ เวลา t คือ ระดับราคา ณ เวลา t คือ Shock ในสมการ ต่างๆ มีลักษณะเป็นตัวแปร White Noise

36 ตัวอย่าง ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ศ.432 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน โดย รศ. ดร. โกวิท ชาญ วิทยาพงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google