งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Getting Your THESIS Started เริ่มต้นอย่างไรในการเขียนวิทยานิพนธ์ Nat Vorayos, Ph.D. | ผศ. ดร. ณัฐ วรยศ Assistant Professor in | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Getting Your THESIS Started เริ่มต้นอย่างไรในการเขียนวิทยานิพนธ์ Nat Vorayos, Ph.D. | ผศ. ดร. ณัฐ วรยศ Assistant Professor in | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Getting Your THESIS Started เริ่มต้นอย่างไรในการเขียนวิทยานิพนธ์ Nat Vorayos, Ph.D. | ผศ. ดร. ณัฐ วรยศ Assistant Professor in | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ Mechanical Engineering | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ nat@dome.eng.cmu.ac.th

2

3

4 The master’s degree is designed to provide additional education or training in the student’s specialized branch of knowledge, well beyond the level of baccalaureate study. The doctoral degree is designed to train research scholars and, in many cases, future college and university faculty members. Master’s Degrees Doctoral Degrees http://educationusa.state.gov/

5 Research Scholars Research Scholars: Fellows who search for/ to make use of the truth Research Methodology

6 วิทยานิพนธ์คืออะไร รายงานทางวิชาการ โดยนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พรรณนาขั้นตอน วิธีการ และผล การศึกษาวิจัย โดยเขียนอย่างเป็น ระบบ มีแบบแผน ตามที่กำหนด การอภิปรายสิ่งที่ค้นพบจากการ วิจัย ถึง ข้อเท็จจริง (facts)/ หลักฐาน (evidence) และหลักการ (principles) มีข้อสรุป บนพื้นฐานของสิ่งที่ค้นพบ เหล่านั้น สื่อที่จะสามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้และคำตอบของประเด็น ปัญหาไปสู่ผู้ที่สนใจ

7 Seminar * Overview Strategy: Knowing the timeframe and rules of the game Strategy: “Hellooo YODA” Thesis: What is it? Managing Yourself: Get Ready..!! Selecting Your Committee: the KNIGHTS of rounded-table * Partly taken from my personal experiencing, “Getting what you came for” by Peters, 1997, and Graduate School’s “Manual of Writing your thesis and your independent studies 2004”

8 Seminar Overview Thesis Topic: Finding it..!! Thesis: the Proposal Thesis Tools: Research Methodology

9 Know your own Turf..!! Rules of the Game

10 Know your own Turf..!! Rules of the Game ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ในส่วน ที่เกี่ยวกับการทำ วิทยานิพนธ์ ( ฉบับ พ. ศ.2547, ข้อ 11.2.1, 11.3, 16.2, 16.3, 18, 19, 22.1, 23 และ 25) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยฯ เรื่องการทำวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา การทำการค้นคว้าแบบ อิสระของนักศึกษา บัณฑิตศึกษา

11 Know your own Turf..!! Rules of the Game นักศึกษาสามารถเสนอ proposal ได้ เมื่อมีหน่วยกิต สะสมหกหน่วยกิตและผ่าน เงื่อนไขความรู้ ภาษาต่างประเทศแล้วไม่ ควรลงมือช้ากว่าภาคฤดู ร้อนของปีการศึกษาแรก หลักสูตรที่ทำเฉพาะ วิทยานิพนธ์ ต้องผ่านเงื่อนไข ภาษาต่างประเทศ และสอบ วัดคุณสมบัติ ( เฉพาะระดับ ปริญญาเอก ) และเสนอ proposal ภายในภาค การศึกษาหนึ่งหรือสอง เพื่อ ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ใน ภาคการศึกษาถัดไป

12 Rules of the GameRules of the Game บัณฑิตวิทยาลัย, 2547 “ คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ,”

13 Rules of the GameRules of the Game บัณฑิตวิทยาลัย, 2547 “ คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ,”

14 the Apprentice and …. the Master

15 What is the Thesis Advisor Person who Advise you from the first steps on the campus Help you to “Discover” a thesis topic Help you choose your thesis committee Help you choose much needed courses for your research work Read your thesis drafts and edit them..!! Be your Moral Supporter Champion you against your detractor Help you to get your first paper published Cheer for you (YOU ARE DREAMY) Part parent and spiritual guide HELLOO YODA…!!

16 Bad Advisor: the BIG BAD Wolf HELLOO YODA…!! Steel student data and publish without telling or your name on it Hungry for tenure; your name is not included Putting off reading of your thesis proposal on purpose

17 Words of Advice: Choose advisor with whom you can maintain an excellent personal and professional relationships.. Passing on his/her intellectual tradition Choose advisor based who has Career Maturity Tenure (Well-respected) Vigor (not tired) Rigor (Strong Academic Background) HELLOO YODA…!!

18 Words of Advice: Short list; undergrads, classes, seminars, research topics in the library or info sources Spend time with Potential Advisor Take Classes Solicit introductions Beg for with Research Interviewing Professors and Their Graduates; Busy or Dedicatory?| Finish Quickly?| Fair?| Consistent?| Mutual Respect? HELLOO YODA…!!

19 What is the THESIS?

20 What is THESIS? * an original contribution to knowledge The thesis is a formal document: proof of your original contribution to knowledge identification a worthwhile problem or question which has not been previously answered Solutions of the problem or answers to the question. Including: “How to Organize your Thesis” by Chinnek, J.W.” Naked Truth..!!

21 What is THESIS? * an original contribution to knowledge Uncover new facts or principles Suggest relationships once were unrecognized Challenge existing truth or assumptions Give new insights into little understood phenomena Suggest new interpretations of known facts “Getting what you came for” by Peters, R.L. Naked Truth..!!

22 What is a Research Methodology Answer: standardised approach to research philosophy common across all disciplines คือ การหาความรู้ความจริง มีการรวบรวม ข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล วิเคราะห์และ ตีความหมายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ “the acquisition of new knowledge” in terms of basic research, applied research, policy making.

23 What do the examiners expect? what is this student's research question? is it a good question? (has it been answered before? is it a useful question to work on?) did the student convince me that the question was adequately answered? has the student made an adequate contribution to knowledge? “How to Organize your Thesis” by Chinnek, J.W.” Naked Truth..!!

24 What should you provide? A thorough review of the existing literature on the subject, and on closely related subjects. Demonstrate that your question (a) has not been previously answered, and (b) is worth answering. Describing how you answered the question “How to Organize your Thesis” by Chinnek, J.W.” Naked Truth..!!

25 A Generic Thesis Skeleton 1. Prologue: Introduction A general introduction to what the thesis is all about Briefly summarize the question (you will be stating the question in detail later) some of the reasons why it is a worthwhile question an overview of your main results “How to Organize your Thesis” by Chinnek, J.W.” Naked Truth..!!

26 A Generic Thesis Skeleton 2. Background Information background information necessary, especially if your work deals with two or more traditional fields. Giving readers the experience with the material needed to follow your thesis Sometimes, given as theories “How to Organize your Thesis” by Chinnek, J.W.” Naked Truth..!!

27 A Generic Thesis Skeleton 3. Review of the Literatures (State of the Art) review the previous publications relevant to your thesis To present (critical analysis comes a little bit later) the major ideas in the state of the art right up to, but not including, your own personal brilliant ideas. You organize this section by idea, and not by author or by publication “How to Organize your Thesis” by Chinnek, J.W.” Naked Truth..!!

28 Note: Literature Search and Review What approach have others used? Why are these approaches unsuitable? How is our problem different from those tackled by others? What can we learn from other approaches to similar problems? Or similar approaches to other problems?

29 Note: Literature Search and Review Set our work into context. Avoid wasting effort when problem has already been solved. Controversial results may need to be checked. Extend and build on the work of others.

30 A Generic Thesis Skeleton 3. Review of the Literatures (State of the Art) Example in reviewing the state of the art in Zylon Algorithms if there have been three important main approaches to Zylon Algorithms to date organize subsections around these three approaches, if necessary: Iterative Approximation of Zylons Statistical Weighting of Zylons Graph-Theoretic Approaches to Zylon Manipulation “How to Organize your Thesis” by Chinnek, J.W.” Naked Truth..!!

31 A Generic Thesis Skeleton 4. Research Question or Problem Statement "problem" to be solved or "question" to be answered: a concise statement of the question that your thesis tackles justification, by direct reference to section 3, that your question is previously unanswered discussion of why it is worthwhile to answer this question. “How to Organize your Thesis” by Chinnek, J.W.” Naked Truth..!!

32 A Generic Thesis Skeleton For example: Problem: "develop a Zylon algorithm capable of handling very large scale problems in reasonable time" (you would further describe what you mean by "large scale" and "reasonable time" in the problem statement). Analysis: how each class of current approaches fails (i.e. can handle only small problems, or takes too much time) Explain: why having a large-scale fast Zylon algorithm is useful; e.g., by describing applications where it can be used. Naked Truth..!!

33 A Generic Thesis Skeleton 5. Describing How You Solved the Problem or Answered the Question Should be free-form. To convince the examiners that you answered the question or solved the problem So show what you did that is relevant to answering the question or solving the problem do not include blind alleys and dead ends, unless specifically relevant to the demonstration that you answered the thesis question. Naked Truth..!!

34 main elements acquire data/observations/facts/cases (empirical knowledge) acquire laws/principles/models/concepts (theoretical knowledge) main processes deduction: find a theory; test it with data associated with physical sciences, engineering often replicated in how the disciplines are taught induction: gather data; think of a theory associated with social sciences, humanities again sometimes replicated in teaching how do you do research?

35 What is a Research Methodology SOME EXAMPLES OF DIFFERENT TYPES OF RESEARCH experiment: one or more variables are manipulated and the results analyzed. survey-questionnaire: behaviors, beliefs and observations of specific groups are identified, reported and interpreted. status: a representative or selected sample of one or more phenomena is examined to determine its special characteristics. theory construction: an attempt to find or describe principles that explain how things work the way they do. trend analysis: predicting or forecasting the future direction of events.

36 What is a Research Methodology SOME EXAMPLES OF DIFFERENT TYPES OF RESEARCH analysis: classes of data are collected and studies conducted to discern patterns and formulate principles that might guide future action case study: the background, development, current conditions and environmental interactions of one or more individuals, groups, communities, businesses or institutions is observed, recorded and analyzed for stages of patterns in relation to internal and external influences. comparison: two or more existing situations are studied to determine their similarities and differences. correlation-prediction: statistically significant correlation coefficients between and among a number of factors are sought and interpreted. evaluation: research to determine whether a program or project followed the prescribed procedures and achieved the stated outcomes. design-demonstration: new systems or programs are constructed, tested and evaluated

37 A Generic Thesis Skeleton 6. Epilogue Contains Conclusions: short, concise statements of the inferences from your work, ordered from most to least important. should be directly related to the research question stated in Section 4 Naked Truth..!!

38 A Generic Thesis Skeleton 6. Epilogue Contains Summary of Contributions list the contributions of new knowledge that your thesis makes. Future Research for the benefit of researchers who pick up this work idea in future Naked Truth..!!

39 Drawing Conclusions. What do I know now as a result of having done the work, which I did not know at the start of the project? Conclusion must be justified by arguments based on the experimental results or theoretical analysis. Drawing Conclusions is a good indication that the thesis can be written!

40 Future Work. The work has a defined duration and may pose questions as well as provide answers. Assess the wider significance of the conclusions and suggest more detailed/broader investigations. This may be work for other people.

41 A Generic Thesis Skeleton For example Conclusions: The problem stated in Section 4 has been solved: as shown in Sections ? to ??, an algorithm capable of handling large-scale Zylon problems in reasonable time has been developed. The principal mechanism needed in the improved Zylon algorithm is the Grooty mechanism. Etc Summary of Contributions: Developed a much quicker algorithm for large-scale Zylon problems. Demonstrated the first use of the Grooty mechanism for Zylon calculations. Etc. Naked Truth..!!

42 A Generic Thesis Skeleton 7. References tied to the review 8. Appendices Any material which prohibits you from smooth presentation, but important to justify the results of a thesis Naked Truth..!!

43 Overall model of a Research Project. Starts broad with identification of other approaches. Narrows to a detailed investigation of a specific problem. Broadens to assess the wider significance of the work.

44 Thesis: Writing it “ Your manuscript is both good and original; but the part that is good is not original, and the part that is original is not good”

45 Thesis Outline Front Matter Title/ copyright/ signed certifications/ Acknowledgement/ table of contents/ list of tables and figures Title: Keywords; no absurd length Back Matter Bibliography and Appendices

46 Thesis Outline Body Introductory Chapters Introduction/ literature review/ and methodology Presentation (Body) Chapters Results (Findings without interpretation) discussion (interpret the significant of the results to other theory or research in the field) and conclusions

47 Rules of the GameRules of the Game 1 ส่วนนำ (Preliminaries) ปก (Cover) ใบรองปก (Fly leaf) รองทั้งปกหน้า และปกหลังด้าน ละหนึ่งแผ่น หน้าปกใน (Title page) เป็นหน้าที่มีข้อความหน้า แรกของวิทยานิพนธ์ หน้าอนุมัติ (Approval page) สำหรับกรรมการตรวจ และสอบวิทยานิพนธ์ลงนาม กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement page) บทคัดย่อ (Abstract) เป็นการย่อสาระสำคัญของ วิทยานิพนธ์ สารบาญ (Table of contents) สารบาญตาราง (List of tables) สารบาญภาพ (List of figures) อักษรย่อและสัญลักษณ์ (Abbreviations and symbols) องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์ องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์

48 Rules of the GameRules of the Game 2. ส่วนเนื้อความ (Text) บทนำ (Introduction) บอกที่มาและความสำคัญของ ปัญหาที่นำไปสู่การค้นคว้าวิจัย (statement and significance of the problem) สรุปสาระสำคัญจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (literature review) เป็นส่วนที่ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องที่จะ ทำการค้นคว้าวิจัย หลักการ ทฤษฎี ตัวแบบ แนวเหตุผล หรือสมมุติฐาน (principle, models, rationale, or hypothesis) วัตถุประสงค์ของการวิจัย (objectives) ขอบเขตของการศึกษาวิจัย (scope of study) นิยามศัพท์ (definitions) สำหรับเสนอคำศัพท์ที่ได้ กำหนดขึ้น และมีความหมายในการค้นคว้าวิจัยนั้นๆ โดยเฉพาะ องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์

49 Rules of the GameRules of the Game ตัวเรื่อง (Body of the text)  วิธีดำเนินการวิจัย (research designs and methods)  ผลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยด้วยวิธีการต่างๆ  การวิจารณ์หรือการอภิปรายผล (1) ให้คล้อยตามผลของการค้นคว้าวิจัย (2) ให้เห็นความสำคัญของผลวิจัย (3) เปรียบเทียบผลโดยเน้นปัญหาหรือ ข้อโต้แย้งในสาระ (4) ข้อดีข้อเสียของวัสดุอุปกรณ์และ วิธีการ (5) ปัญหาและอุปสรรค (6) ลู่ทางที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (7) เสนอคำแนะนำสำหรับการแก้ปัญหา (8) เสนอแนวคิด ปัญหา หรือ หัวข้อ ใหม่ บทสรุป (Conclusion) โดยสรุปประเด็นสำคัญ สาระสำคัญ องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์

50 Rules of the GameRules of the Game 3. ส่วนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (References or Bibliography) แสดงรายชื่อหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ บุคคล และ วัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการค้นคว้า และที่ได้อ้างถึง 4. ภาคผนวก (Appendix) นำเสนอข้อมูลและสิ่งที่ จะช่วยให้เข้าใจสาระของวิทยานิพนธ์ดียิ่งขึ้น เช่น ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนเนื้อเรื่อง ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากปฏิบัติการ เช่น การทดลอง การศึกษา เฉพาะกรณี สำเนาเอกสารหายาก คำอธิบายระเบียบวิธี กระบวนการและวิธีการรวบรวมข้อมูล แบบฟอร์มที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ คำอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอน หรือวิธีการ นามานุกรม (directory) บุคคลที่อ้างถึงในวิทยานิพนธ์ 5. ประวัติผู้เขียน (Curriculum vitae หรือ Vita) องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์ องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์

51 Thesis Outline Front Matter Chapter I: Introduction Chapter II: Literature Review Chapter III: Methodology Chapter IV: Results & Discussions Chapter V: Conclusions Back Matter

52 Thesis Outline Front Matter Chapter I: Introduction Chapter II: Literature Review Chapter III: Experiment I (Methodology, Results, Discussion) Chapter IV: Experiment II (Methodology, Results, Discussion) Chapter IV: Experiment III (Methodology, Results, Discussion) Discussions Chapter V: Conclusions Back Matter

53 The Proposal “ A group of colleagues gathering to discuss an interesting research project”

54 Uses of Thesis Proposal Research Plan Describe how your will research contribute to the existing knowledge Literature bearing Hypotheses Expecting results Blueprints for your research Theoretical framework Textual sources Statistical methodologies Proposing experiments timetable

55 Uses of Thesis Proposal Evaluation: Is it right way to go? Your introduction, literature review parts, and methodology Head Start on Your thesis Contract: YOU SHALL EARN ONLY IF YOU DO AS YOU PROMISE (still, it is provisional) No arbitrary changes allowed without prior approval Get the official graduate school guidelines..!!!

56 Proposal Outline Introduction: principles/theories/ rationales/hypotheses Introduction to research problem Short review of research problem Importance Statement of propose: what particular research activities to solve the research problem Literature reviews Current Status of Research Frontier Methodologies used in previous work

57 Proposal Outline Problem Statements Research Objectives: list of specific research questions to be answered Benefits/ Worthies Limitations/ Assumptions Methodology including Method of Data Analysis Roadmap to follow; adequate access to research material/ cost/ timeframe/ detail of experiment/ equipments Plans/ Budget Bibliography

58 Rules of the GameRules of the Game องค์ประกอบของโครงร่างเพื่อทำ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 1. ชื่อและสกุล (Name and Surname) 2. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าแบบอิสระ * (Title) 2.1 ภาษาไทย (Thai) 2.2 ภาษาอังกฤษ (English) 3. หลักการ ทฤษฎี เหตุผล และ / หรือสมมุติฐาน (Principles, Theory, Rationale, and/or Hypotheses) 4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature review) 5. วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Purposes of the study) 6. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา เชิงทฤษฎี และ / หรือเชิงประยุกต์ (Education/application advantages) 7. แผนดำเนินการ ขอบเขตและวิธีการวิจัย (Research designs, scope and methods)

59 Rules of the GameRules of the Game องค์ประกอบของโครงร่างเพื่อทำ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 8. สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยและรวบรวม ข้อมูล (Location) 9. ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย (Duration) 10. เอกสารอ้างอิง (References) เขียนตาม หลักเกณฑ์การทำหลักฐานอ้างอิงในวิทยานิพนธ์บทที่ 7

60 Selecting the Committee Lots of folks confuse bad management with destiny. -Kin Hubbard

61 Committee Duties To approve your thesis proposal Judge the quality of your thesis and its defense (If they’d like) guide you in your research work

62 Avoid these: Conflicts between committee members Conflicts between you and your committee members (including your adviser) Replacing or changing committee or adviser without appropriate reasons

63 Choosing Thesis Topic

64 Two ways of Choosing Thesis Topic Choose if by yourself (in consultation with your adviser) Topic provided by your adviser Findings one: Reading theses and articles Attend seminars and conferences Use the professors and other graduate students Start research project

65 Criteria: Your interest “Hotness” Adviser’s enthusiasm for the topics Existing of background information Narrow topic to be broadened Originality (Reviews) Tractable (Resources) Timeframe Funding

66 Ethics for Researchers

67 Ethics and Good Practices of Researching Acknowledgement of previous work Willing to accept criticism Repeat Measurement: No bias in collection data; free from influences of researcher and any disturbances on Results communicated by in-person discussion, presentation in seminars, conferences, and publications in conference proceedings, disclosure in patents, formal publication in reviewed journals and books; Give credit to who publish it first and/or who discover it first.

68 Ethics and Good Practices of Researching Name order in publication; 1 st [ originator of the idea/ leader], no name added without prior permission Before publication, results belongs to researcher and/or funding agency according to mutual agreement Permission is required before being able to commercialize patented invention Great attention on detail of work presented in conference before publication as community might not catch flaws in results

69 Ethics and Good Practices of Researching Acknowledgement on those who give advice/ info/ material/ financial support Reference for publication used Conflict of interest; favor and compettition Wrong info in publication needs correction on next publication Stealing the results is prohibited False data is dishonest

70 Managing Yourself

71 Do these..!! Set yourself up with computers and Databases Make daily progress; Daily Log of Activities; Organizers or Log book Set yourself up with calender system: Gantt’s Charts, monthly or term progress report File yourself School schedule, timetable, deadlines Thesis proposal Get Ready..!!

72 Do these..!! File yourself Thesis: each chapter for each file Log books; Ideas of Problem solving, note on discussion with adviser, Monthly or term progress report Exam material Get Ready..!!

73 BACK UP EVERYTHING TWICE ฿ 5000 for contents of blue backpack taken from Student Union Cafe’ on June 20, NO QUESTION ASKED. The backpack contained three years of original data for my Ph.D. thesis which can not be replaced. I am desperate, Please Call Somchai..!!

74 Mentor Series เริ่มต้นอย่างไรในการเขียนวิทยานิพนธ์ หลักการเขียนบทนำและบทคัดย่อ เทคนิคการจัดทำแบบสอบถาม หลักและแนวทางการเขียนทบทวน วรรณกรรม หลักและแนวทางการเขียนทบทวน วรรณกรรม หลักการเขียนอภิปรายผลการศึกษา เขียนโครงการอย่างไรจึงจะได้รับทุน สนับสนุนการวิจัย เขียนโครงการอย่างไรจึงจะได้รับทุน สนับสนุนการวิจัย การจัดการความรู้เพื่องานวิจัย การใช้สถิติเพื่องานวิจัย

75 Mentor Series Focusing, planning and writing Getting Your Thesis Started Grammar for Thesis writing

76 JUST GETTING WHAT YOU CAME FOR natvorayos@hotmail.com 19921994


ดาวน์โหลด ppt Getting Your THESIS Started เริ่มต้นอย่างไรในการเขียนวิทยานิพนธ์ Nat Vorayos, Ph.D. | ผศ. ดร. ณัฐ วรยศ Assistant Professor in | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google