งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Noun clauses as Quoted speech Versus Reported speech

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Noun clauses as Quoted speech Versus Reported speech"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Noun clauses as Quoted speech Versus Reported speech
Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Noun clauses as Quoted speech Versus Reported speech Quoted speech หรือ Direct speech คือ คำพูดที่ออกจากปากคนพูดโดยตรงมีเครื่องหมาย Quotation marks (“ ”) (อัญประกาศ) กำกับอยู่เสมอเป็นการยกคำพูดจริง ๆ ของผู้พูดไปเล่าให้ฟังทั้งหมดโดยไม่เปลี่ยนแปลงเรียกว่า Quoted speech หรือ Direct speech ตัวอย่างเช่น Mata says, “I am a farmer.” “ I shall go tomorrow. ”

2 Noun clauses as Quoted speech Versus Reported speech
Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Noun clauses as Quoted speech Versus Reported speech Reported speech หรือ Indirect speech คือการนำเอาคำพูดของคนอื่นมาเล่าสู่กันฟัง โดยดัดแปลงเป็นคำพูดของผู้เล่าเอง เรียกว่า Indirect speech หรือ Reported speech ตัวอย่างเช่น He said (that) he should go there. He asked me where I was going.

3 Noun clauses as Quoted speech Versus Reported speech
Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Noun clauses as Quoted speech Versus Reported speech วิธีการเปลี่ยนจาก Direct speech เป็น Indirect speech ดังนี้ 1. ตัดเครื่องหมาย comma ( , ) ออก 2. จะเติม that หลัง Reporting verbs หรือไม่ก็ได้ 3. ตัดเครื่องหมายคำพูด (Quotation mark) ออก 4. เปลี่ยนสรรพนามในคำพูดให้เข้ากับผู้พูด 5. เปลี่ยนTense ของคำกริยาในคำพูดให้เข้ากับ Reporting verbs

4 Rules and exceptions to the sequence of tenses
Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Rules and exceptions to the sequence of tenses การเปลี่ยน Tense ของคำกริยาในคำพูดให้เข้ากับ Reporting verb มี 2 แบบ ดังต่อไปนี้ 1. ถ้าคำกริยานำเป็นปัจจุบัน (Present) ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง Tense ใน Indirect speech เช่น Direct speech : John says, “I like Mathematics.” Indirect speech : John says (that) he likes Mathematics. ข้อสังเกต เมื่อเปลี่ยนเป็น Indirect แล้ว สรรพนามต้องเปลี่ยนไปตามประธาน

5 Rules and exceptions to the sequence of tenses
Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Rules and exceptions to the sequence of tenses 2. ถ้าคำกริยานำเป็นอดีต(Past)ต้องเปลี่ยนแปลงTense ใน Indirect speech ดังนี้ 1. Present simple tense เปลี่ยนเป็น Past simple tense เช่น Direct speech : He said, “I want to swim.” Indirect speech : He said that he wanted to swim. 2. Present continuous tense เปลี่ยนเป็น Past continuous tense เช่น Direct speech : Jenny said, “I am not going to Bangkok.” Indirect speech : Jenny said (that) she was not going to Bangkok.

6 Rules and exceptions to the sequence of tenses
Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Rules and exceptions to the sequence of tenses 3. Present perfect tense เปลี่ยนเป็น Past perfect tense เช่น Direct speech : Tom said, “I have finished my work.” Indirect speech : Tom said (that) he had finished his work. 4. Past simple tense เปลี่ยนเป็น Past perfect tense เช่น Direct speech : Malee said, “I went to Bangkok.” Indirect speech : Malee said (that) she had gone to Bangkok.

7 Rules and exceptions to the sequence of tenses
Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Rules and exceptions to the sequence of tenses 5. will เปลี่ยนเป็น would เช่น Direct speech: John and Tom said, “We will go to Bangkok.” Indirect speech: John and Tom said (that) they would go to Bangkok. 6. shall เปลี่ยนเป็น should เช่น Direct speech: They said, “We shall go to Bangkok.” Indirect speech: They said (that) they should go to Bangkok.

8 Rules and exceptions to the sequence of tenses
Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Rules and exceptions to the sequence of tenses 7. can เปลี่ยนเป็น could เช่น Direct speech: Jim said, “I can't speak Thai.” Indirect speech: Jim said (that) he couldn't speak Thai. 8. may เปลี่ยนเป็น might เช่น Direct speech: Peter said, “I may not go to Bangkok.” Indirect speech: Peter said (that) he might not go to Bangkok.

9 Rules and exceptions to the sequence of tenses
Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Rules and exceptions to the sequence of tenses 9. must เปลี่ยนเป็น had to เช่น Direct speech: My mother said, “I must go to Bangkok.” Indirect speech: My mother said (that) she had to go to Bangkok.

10 ข้อที่ต้องจำเพิ่มเติม
Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai ข้อที่ต้องจำเพิ่มเติม ถ้าใน Direct speech มีคำหรือข้อความที่เป็นเวลาให้เปลี่ยนดังนี้ Direct speech Indirect speech now then today that day tonight that night yesterday the day before / the previous day tomorrow the next day / the following day next (week) the following (week) last (week) the previous (week) ago before the day before yesterday earlier / two days before the day after tomorrow later in two day's time / two days after a year ago a year before / the previous year

11 ข้อที่ต้องจำเพิ่มเติม
Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai ข้อที่ต้องจำเพิ่มเติม ถ้าใน Direct speech มีคำหรือข้อความที่เป็นเวลาให้เปลี่ยนดังนี้ Direct speech Indirect speech now then today that day tonight that night yesterday the day before / the previous day tomorrow the next day / the following day next (week) the following (week) last (week) the previous (week) ago before the day before yesterday earlier / two days before the day after tomorrow later in two day's time / two days after a year ago a year before / the previous year

12 Benchamatheputhit School Petchaburi
By Apichat Puangpamai ถ้าใน Direct speech มีคำหรือข้อความที่แสดงความใกล้-ไกลให้เปลี่ยนดังนี้ Direct speech Indirect speech here there this that these those Direct speech: He said, “This is the house where she lives.” Indirect speech: He said that was the house where she lived. Direct speech: He said, “I can go with her tomorrow” Indirect speech: He said that he could go with her the next day.

13 Benchamatheputhit School Petchaburi
By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Noun clauses beginning with whether or if ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำกริยาช่วย (Yes/No Questions) เมื่อเปลี่ยนเป็น Indirect speech หรือ Reported speech ให้ทำดังนี้ 1. ใช้คำกริยานำในประโยคหลัก คือ ask / asked / inquire / inquired / wonder / wondered / want to know / wanted to know 2. ใช้ if หรือ whether เป็นตัวเชื่อม มีความหมายว่า “ใช่หรือไม่” (จะใช้คำใดก็ได้) 3. เรียงคำในประโยคให้อยู่ในรูปของประโยคบอกเล่า

14 Benchamatheputhit School Petchaburi
By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Noun clauses beginning with whether or if ตัวอย่างเช่น A. Direct speech: They asked, "Can we leave now?" Indirect speech: They asked if they could leave then. - ใช้คำกริยานำว่า asked เพราะประโยคที่มี Direct speech มีคำกริยานำว่า asked อยู่แล้ว - ใช้ if เป็นตัวเชื่อม - เปลี่ยนคำบอกเวลาจากคำว่า now เป็น then - เปลี่ยน we เป็น they เพราะผู้พูดคือ they - เรียงคำที่เปลี่ยนจาก Direct speech ให้อยู่ในรูปของประโยคบอกเล่า คือ ประธาน + กริยา (จากเดิม Can we …..…. เป็น They could ………)

15 Benchamatheputhit School Petchaburi
By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Noun clauses beginning with whether or if B. Direct speech: She said to me, “Does Jim like Thai food?” Indirect speech: She asked me whether Jim liked Thai food. - เปลี่ยนคำกริยานำจาก said เป็น asked - ใช้ whether เป็นตัวเชื่อม - เปลี่ยน like จากช่องที่ 1 เป็นช่องที่ 2 คือ liked - เรียงคำที่เปลี่ยนจาก Direct speech ให้อยู่ในรูปของประโยคบอกเล่า คือ ประธาน+กริยา+..... (จากเดิม Does Jim like …..…. เป็น Jim liked ………)

16 Benchamatheputhit School Petchaburi
By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Direct Speech ที่เป็นประโยคคำสั่ง ประโยคคำสั่ง ให้เติม to ข้างหน้ากริยา เมื่อเปลี่ยนเป็น Indirect speech หรือ Reported speech เช่น He said to his servant, “Cook breakfast for me.” He ordered his servant to cook breakfast for him. ถ้าประโยคคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งห้าม หรือคำสั่งปฏิเสธ เมื่อเปลี่ยนเป็น Indirect speech หรือ Reported speech ให้ใช้ not to มาคั่นประโยค She said to him, “Don’t get up early.” She asked him not to get up early.

17 แบบทดสอบ Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai
Jim asked, “Will you go to the lake with us?” Jim asked whether/if I would go to the lake with them. Jim asked, “What time is it?” Jim asked what time it was.

18 แบบทดสอบ Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai
 He said, “I have got a toothache”. He said that he had got a toothache.  Manu said, “I am very busy now”. Manu said that he was very busy then. “Hurry up,” she said to us.  She told us to hurry up.

19 แบบทดสอบ Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai
“Give me a cup of water,” he told her.  He asked her to give him a cup of water.  She said, “I am going to college.” She said that she was going to college. She said to me, “Thank you”  She thanked me.

20 แบบทดสอบ Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai
 Racha said, “Somtam must go tomorrow”.   Racha said that Somtam had to go the following day.  Matha says, “My father is an Engineer.” Maha says that her father is an Engineer.  He said, “I have passed the physical test.”   He said that he had passed the physical test.

21 แบบทดสอบ Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai
 She said to me, “You are my only friend.” She told me that I was her only friend.   ‘I love you,’ he told me.  He told me that he loved me. ‘Where are you going?’ James asked Mary.  James asked Mary where she was going.

22 Any question?? Benchamatheputhit School Petchaburi
By Apichat Puangpamai Any question??


ดาวน์โหลด ppt Noun clauses as Quoted speech Versus Reported speech

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google