งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Noun clauses as Quoted speech Versus Reported speech Quoted speech หรือ Direct.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Noun clauses as Quoted speech Versus Reported speech Quoted speech หรือ Direct."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Noun clauses as Quoted speech Versus Reported speech Quoted speech หรือ Direct speech คือ คำพูดที่ออกจากปากคนพูดโดยตรงมี เครื่องหมาย Quotation marks (“ ”) ( อัญประกาศ ) กำกับอยู่เสมอเป็นการยกคำพูด จริง ๆ ของผู้พูดไปเล่าให้ฟังทั้งหมดโดยไม่ เปลี่ยนแปลงเรียกว่า Quoted speech หรือ Direct speech ตัวอย่างเช่น Mata says, “I am a farmer.” “ I shall go tomorrow. ”

2 Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Noun clauses as Quoted speech Versus Reported speech Reported speech หรือ Indirect speech คือการนำเอาคำพูดของคนอื่นมาเล่าสู่กันฟัง โดย ดัดแปลงเป็นคำพูดของผู้เล่าเอง เรียกว่า Indirect speech หรือ Reported speech ตัวอย่างเช่น He said (that) he should go there. He asked me where I was going.

3 Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Noun clauses as Quoted speech Versus Reported speech วิธีการเปลี่ยนจาก Direct speech เป็น Indirect speech ดังนี้ 1. ตัดเครื่องหมาย comma (, ) ออก 2. จะเติม that หลัง Reporting verbs หรือไม่ก็ได้ 3. ตัดเครื่องหมายคำพูด (Quotation mark) ออก 4. เปลี่ยนสรรพนามในคำพูดให้เข้ากับ ผู้พูด 5. เปลี่ยน Tense ของคำกริยาในคำพูดให้เข้า กับ Reporting verbs

4 Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Rules and exceptions to the sequence of tenses การเปลี่ยน Tense ของคำกริยาในคำพูดให้เข้ากับ Reporting verb มี 2 แบบ ดังต่อไปนี้ 1. ถ้าคำกริยานำเป็นปัจจุบัน (Present) ไม่ต้อง เปลี่ยนแปลง Tense ใน Indirect speech เช่น Direct speech : John says, “I like Mathematics.” Indirect speech : John says (that) he likes Mathematics. ข้อสังเกต เมื่อเปลี่ยนเป็น Indirect แล้ว สรรพนาม ต้องเปลี่ยนไปตามประธาน

5 Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Rules and exceptions to the sequence of tenses 2. ถ้าคำกริยานำเป็นอดีต (Past) ต้องเปลี่ยนแปลง Tense ใน Indirect speech ดังนี้ 1. Present simple tense เปลี่ยนเป็น Past simple tense เช่น Direct speech : He said, “I want to swim.” Indirect speech : He said that he wanted to swim. 2. Present continuous tense เปลี่ยนเป็น Past continuous tense เช่น Direct speech : Jenny said, “I am not going to Bangkok.” Indirect speech : Jenny said (that) she was not going to Bangkok.

6 Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Rules and exceptions to the sequence of tenses 3. Present perfect tense เปลี่ยนเป็น Past perfect tense เช่น Direct speech : Tom said, “I have finished my work.” Indirect speech : Tom said (that) he had finished his work. 4. Past simple tense เปลี่ยนเป็น Past perfect tense เช่น Direct speech : Malee said, “I went to Bangkok.” Indirect speech : Malee said (that) she had gone to Bangkok.

7 Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Rules and exceptions to the sequence of tenses 5. will เปลี่ยนเป็น would เช่น Direct speech: John and Tom said, “We will go to Bangkok.” Indirect speech: John and Tom said (that) they would go to Bangkok. 6. shall เปลี่ยนเป็น should เช่น Direct speech: They said, “We shall go to Bangkok.” Indirect speech: They said (that) they should go to Bangkok.

8 Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Rules and exceptions to the sequence of tenses 7. can เปลี่ยนเป็น could เช่น Direct speech: Jim said, “I can't speak Thai.” Indirect speech: Jim said (that) he couldn't speak Thai. 8. may เปลี่ยนเป็น might เช่น Direct speech: Peter said, “I may not go to Bangkok.” Indirect speech: Peter said (that) he might not go to Bangkok.

9 Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Rules and exceptions to the sequence of tenses 9. must เปลี่ยนเป็น had to เช่น Direct speech: My mother said, “I must go to Bangkok.” Indirect speech: My mother said (that) she had to go to Bangkok.

10 Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai ข้อที่ต้องจำเพิ่มเติม ถ้าใน Direct speech มีคำหรือข้อความที่เป็น เวลาให้เปลี่ยนดังนี้ Direct speechIndirect speech nowthen todaythat day tonightthat night yesterdaythe day before / the previous day tomorrowthe next day / the following day next (week)the following (week) last (week)the previous (week) agobefore the day before yesterdayearlier / two days before the day after tomorrowlater in two day's time / two days after a year agoa year before / the previous year

11 Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai ข้อที่ต้องจำเพิ่มเติม ถ้าใน Direct speech มีคำหรือข้อความที่เป็น เวลาให้เปลี่ยนดังนี้ Direct speechIndirect speech nowthen todaythat day tonightthat night yesterdaythe day before / the previous day tomorrowthe next day / the following day next (week)the following (week) last (week)the previous (week) agobefore the day before yesterdayearlier / two days before the day after tomorrowlater in two day's time / two days after a year agoa year before / the previous year

12 Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai ถ้าใน Direct speech มีคำหรือข้อความที่แสดง ความใกล้ - ไกลให้เปลี่ยนดังนี้ Direct speech: He said, “This is the house where she lives.” Indirect speech: He said that was the house where she lived. Direct speech: He said, “I can go with her tomorrow” Indirect speech: He said that he could go with her the next day.

13 Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Noun clauses beginning with whether or if ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำกริยาช่วย (Yes/No Questions) เมื่อเปลี่ยนเป็น Indirect speech หรือ Reported speech ให้ทำดังนี้ 1. ใช้คำกริยานำในประโยคหลัก คือ ask / asked / inquire / inquired / wonder / wondered / want to know / wanted to know 2. ใช้ if หรือ whether เป็นตัวเชื่อม มีความหมายว่า “ ใช่หรือไม่ ” ( จะใช้คำใดก็ได้ ) 3. เรียงคำในประโยคให้อยู่ในรูปของประโยคบอกเล่า

14 Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Noun clauses beginning with whether or if ตัวอย่างเช่น A. Direct speech: They asked, "Can we leave now?" Indirect speech: They asked if they could leave then. - ใช้คำกริยานำว่า asked เพราะประโยคที่มี Direct speech มี คำกริยานำว่า asked อยู่แล้ว - ใช้ if เป็นตัวเชื่อม - เปลี่ยนคำบอกเวลาจากคำว่า now เป็น then - เปลี่ยน we เป็น they เพราะผู้พูดคือ they - เรียงคำที่เปลี่ยนจาก Direct speech ให้อยู่ในรูปของประโยคบอก เล่า คือ ประธาน + กริยา +.... ( จากเดิม Can we …..…. เป็น They could ………)

15 Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Noun clauses beginning with whether or if B. Direct speech: She said to me, “Does Jim like Thai food?” Indirect speech: She asked me whether Jim liked Thai food. - เปลี่ยนคำกริยานำจาก said เป็น asked - ใช้ whether เป็นตัวเชื่อม - เปลี่ยน like จากช่องที่ 1 เป็นช่องที่ 2 คือ liked - เรียงคำที่เปลี่ยนจาก Direct speech ให้อยู่ในรูปของประโยค บอกเล่า คือ ประธาน + กริยา +..... ( จากเดิม Does Jim like …..…. เป็น Jim liked ………)

16 Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Direct Speech ที่ เป็นประโยคคำสั่ง ประโยคคำสั่ง ให้เติม to ข้างหน้ากริยา เมื่อเปลี่ยนเป็น Indirect speech หรือ Reported speech เช่น ถ้าประโยคคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งห้าม หรือคำสั่งปฏิเสธ เมื่อ เปลี่ยนเป็น Indirect speech หรือ Reported speech ให้ใช้ not to มาคั่นประโยค He said to his servant, “Cook breakfast for me.” He ordered his servant to cook breakfast for him. She said to him, “Don’t get up early.” She asked him not to get up early.

17 Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai Jim asked, “Will you go to the lake with us?” Jim asked whether/if I would go to the lake with them. แบบทดสอบ Jim asked, “What time is it?” Jim asked what time it was.

18 Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai He said, “I have got a toothache”. He said that he had got a toothache. แบบทดสอบ Manu said, “I am very busy now”. Manu said that he was very busy then. “Hurry up,” she said to us. She told us to hurry up.

19 Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai “Give me a cup of water,” he told her. He asked her to give him a cup of water. She said, “I am going to college.” She said that she was going to college. She said to me, “Thank you” She thanked me. แบบทดสอบ

20 Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai Racha said, “Somtam must go tomorrow”. Racha said that Somtam had to go the following day. Matha says, “My father is an Engineer.” Maha says that her father is an Engineer. He said, “I have passed the physical test.” He said that he had passed the physical test. แบบทดสอบ

21 Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai She said to me, “You are my only friend.” She told me that I was her only friend. ‘I love you,’ he told me. He told me that he loved me. ‘Where are you going?’ James asked Mary. James asked Mary where she was going. แบบทดสอบ

22 Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai Any question??


ดาวน์โหลด ppt Benchamatheputhit School Petchaburi By Apichat Puangpamai โครงสร้างการใช้ Noun clauses as Quoted speech Versus Reported speech Quoted speech หรือ Direct.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google