งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Eosinophilic fasciitis. ด. ญ. จุฑามาศ จักอะโน อายุ 12 ปี HN 5731724 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน เบอร์โทรศัพท์ 0810318009 Dx eosinophilic fasciitis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Eosinophilic fasciitis. ด. ญ. จุฑามาศ จักอะโน อายุ 12 ปี HN 5731724 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน เบอร์โทรศัพท์ 0810318009 Dx eosinophilic fasciitis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 eosinophilic fasciitis

2 ด. ญ. จุฑามาศ จักอะโน อายุ 12 ปี HN 5731724 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน เบอร์โทรศัพท์ 0810318009 Dx eosinophilic fasciitis

3 CC – แผลตามแขนขา 2 ข้าง 4 ปีก่อนมา ร. พ. PI – 4 ปีก่อนมา รพ. มีแมลงกัด เกา เกิดเป็นตุ่มน้ำใสขึ้น ที่ขา 2 ข้าง ไม่มีประวัติ trauma, หายเป็นแผลเป็น ตุ่มน้ำเริ่มลามมากขึ้นบริเวณแขน ขา ลำตัว ศีรษะ และใบหน้า แผลบริเวณมือและขาเป็นแผลเรื้อรัง

4

5

6

7 PE – multiple discrete well defined crusted, erythematous ulcer with some yellowish discharge at scalp, both extremities diameter 2-3 cm, not tender – Multiple well defined skin color hypertrophic scar on trunk and extremities – Flexion contracture of both hands – Proximal onychodystrophy of nail plate – No hirsutism – No mucosal involvement

8 Skin biopsy – Acanthosis epidermis with hyperkeratosis, hypergranulosis – Dense dermal eosinophilic infiltration DIF – IgG, IgA, IgM, C3 negative IIF – IgG, IgA BMZ negative Salt spilt – negative

9 Investigation CBC: Hb 10.7, Hct 34.6, WBC 14500, N 61%, L13%, E15% (eo count 2175), M10%, plt 563000 LFT, BUN, Cr normal UA : pH 7, Sp.Gr. 1.005, WBC 0-1, RBC 20-30, Epith 1-3, prot neg, sugar neg Stool exam : no parasite IgE level > 2000 Gnothostomiasis Ab : positive

10 Investigation FANA : negative Serum iron 20, TIBC 231, transferrin sat 8.7, Ferritin 73 Hb typing – normal CXR : no active pulmonary infiltration Film KUB : no definite opaque urinary tract stone.

11 treatment Albendazole (400) 1x1 / 21d Refer สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

12 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา ราชินี Re-Biopsy Rt thigh (11/11/57) – Mild papillomatosis and mild acanthosis of the epidermis – The dermis shows a superficial perivascular lymphohistiocytic infiltrate without eosinophils – There is no vesicle. – Dx: non specific dermatitis

13 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา ราชินี Re-Biopsy Rt thigh (4/12/57) – Skin : ulcer with chronic inflamed dermis and presence of dermal scar – Muscle : unremarkable muscle bundles, no vasculitis, no inflammation seen

14 PCR for MTB, NTM - negative Anti-Scl70 - normalanti Jo-1 - negative Anti nRNP - negativeantiCENP-B - negative Anti Sm - negativeanti dsDNA - negative Anti SS-A – negativeantihistones –negative antinucleosome - negative Anti Ro-52 – negative Ribosomal-P protein – negative Aldolase - normal สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา ราชินี

15 Uroporphyrin – negative Urine CP3, ALA, PBG – normal Serum ALA-D, ZPP – normal CEA - normal สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา ราชินี

16 U/S KUB (18/11/57) – Unremarkable of KUB system MRI right hand (25/11/57) – Focal abnormal thickening and signal intensity of skin and subcutaneous of distal part of 4 th interdigit spcace onto medial aspect of base of 4 th finger measured about 1x1.9x3.6 cm. – Muscle, bone, neurovascular normal – Flexor and extensor tendons are remarkable สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา ราชินี

17 Dx eosinophilic fasciitis Treatment – Hydroxychloroquine (200) 1x1 pc เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ – MTX (2.5) 4 tabs/wk -> 5 tabs/wk -> 6 tabs/wk – Prednisolone(5) 2x1 pc -> 1½ x1 pc – Pulse methylprednisolone x 2 cycle – Separate cross free flap right hand สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา ราชินี


ดาวน์โหลด ppt Eosinophilic fasciitis. ด. ญ. จุฑามาศ จักอะโน อายุ 12 ปี HN 5731724 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน เบอร์โทรศัพท์ 0810318009 Dx eosinophilic fasciitis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google