งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขปัญหาสิทธิ สตรีด้วย หลักศาสนาอิสลาม มมศท 102.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขปัญหาสิทธิ สตรีด้วย หลักศาสนาอิสลาม มมศท 102."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขปัญหาสิทธิ สตรีด้วย หลักศาสนาอิสลาม มมศท 102

2 ในอดีต ในสังคมมีความคิดว่าเพศชายเป็น หัวหน้า เนื่องมาจากศักยภาพทางด้านร่างกาย ทำให้เพศหญิงไม่ได้รับสิทธิเท่าที่ควร ถูกกีดกันทางการศึกษา การทำงาน และโอกาสมี ส่วนร่วมทางการเมือง รวมถึงการถูกกระทำต่างๆ สิทธิที่ไม่เท่า เทียม

3 ปัญหาเรื่องการถูกกด ขี่ทางเพศ ปัญหาการถูกล่อลวงไปใช้ แรงงาน ในต่างประเทศ ปัญหาการค้า ประเวณี ปัญหาสิทธิ สตรี

4 ปัญหาเรื่องการถูกกด ขี่ทางเพศ ความสำคัญ -1/3 ของผู้หญิงทั่วโลก เคยได้รับประสบการณ์ ถูกกระทำทางร่างกาย หรือทางเพศจากคน ใกล้ชิด - ผู้หญิงจำนวนหนึ่งต้อง ทนทุกทรมานกับการ ถูกกดขี่และไม่สามารถ หลุดพ้น

5 กรณีศึกษา - ในประเทศเยเมนมีกฏหมายว่า ผู้ชายสามารถ แต่งงานกับ เด็กผู้หญิง ได้โดยไม่ผิด กฏหมาย - กฎหมายกำหนดว่า ต้องให้เด็กผู้หญิงโตก่อน ถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้แต่ส่วนใหญ่ผู้ชาย มักจะละเลย และไม่มีบทลงโทษผู้ชายที่ผิด กฏ - จึงพบเห็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ตั้งครรภ์อยู่บ่อยๆ ในประเทศแห่งนี้ สภาพ ปัญหา

6 หลักคำสอน ของศาสนา อิสลามที่ เกี่ยวข้อง - อิสลามมองว่าสถาบันการแต่งงานเป็นสิ่งที่สถาบันแห่ง คุณความดีและมีความงดงาม ท่านนบี ( ซ. ล.) กล่าวว่า “ ผู้หญิงนั้นคือ คู่แฝดของผู้ชาย ” ดังนั้น การพร้อมใจกันของทั้งสองเป็นสิ่งสำคัญในการ สร้างความสุขและความมั่นคงในครอบครัว ” ดังนั้น อิสลามจึงส่งเสริมให้ผู้หญิงได้เลือกคู่ครองด้วย ตัวเองควบคู่กับการเห็นชอบของผู้ปกครอง - อัล - กุรอ่าน กล่าวถึงการหย่าร้างว่าต้องเป็นไปด้วยความ พอใจของทั้งสองฝ่าย “ แต่ถ้าทั้งสอง ( สามี - ภรรยา ) ต้องการ หย่า อันเกิดจากความพอใจและการปรึกษาหารือกันจากทั้ง สองคนแล้ว ก็ไม่มีบาปใด ๆ แก่เขาทั้งสอง ” (2: 227)

7 - เคยมีผู้หญิงที่ถูกพ่อแม่ บังคับให้แต่งงานกับชายที่ เธอไม่ชอบได้มาร้องเรียนต่อ ท่านนบี ( ซ. ล.) และท่าน ยอมรับในการร้องเรียนและ ให้ยกเลิกการแต่งงานนั้น และสตรีมุสลิมยังมีสิทธิใน การบอกเลิกสามีหากเธอ ไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดี

8 หลักคำสอนของอิสลามสามารถสื่อได้ว่าเมื่อ การปัญหาการกดขี่ทางเพศ หรือการกระทำๆก็ ตามที่ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ดีต่อผู้หญิงสำหรับ ผู้หญิงนั้นสามารถบอกเลิกกับคู่สมรสได้ วิเคราะห์ปัญหา หากนำหลักคำสอนนี้มาใช้ ก็จะสามารถลดปัญหาการกดขี่ทางเพศ จากคนใกล้ชิดได้

9 ข้อสรุป ปัญหาเกิดจากคน ใกล้ชิด - การกดขี่ทางเพศ - การทำร้าย ร่างกาย สามารถแก้ได้ด้วยหลัก คำสอนที่ว่าสามารถบอก เลิกกับคู่สมรสได้ในกรณี ที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่ เหมาะสม และการแต่งงานต้อง พร้อมทั้งสองฝ่าย การลดลงของ ปัญหา คู่สมรสที่เกิด ปัญหาแยกกัน อยู่ ( หย่า )

10 ข้อเสนอแ นะ ในความเป็นจริงการจะแยกกันอยู่หรือหย่าเพื่อ แก้ไขปัญหาอาจทำไม่ได้จริงๆเนื่องจากฝ่าย หญิงอาจจะต้องพึ่งพาฝ่ายชายหรือฝ่ายชาย ไม่ยอม ดังนั้นอาจจะต้องมีกระบวนการอื่นๆมา เพื่อช่วยแก้ปัญหา อย่างเช่น กระบวนการทาง กฎหมาย

11 อ้างอิง 1 thumb300x150.jpg https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8 %98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5

12 สมาชิกกลุ่ม นางสาว กาญจนา แสงสว่าง KAEG นางสาว ชนิกานต์ เหลืองอร่าม KAAC นางสาว อรรจนา สังข์ฉายา KAAC นางสาว ปพิชญา หล่อศุภสิริรัตน์ KACB นางสาวณัฐภารัตน์ ศุภฤดี NSNS นางสาวโมนิกา พรเจริญสุขกุล EG นางสาวณัฐพร คำอุด NW นางสาวณัฐรดา วิชานุชิต PH นางสาวนิมิตรา ศรีมูล AMPH นายภัทรดิฐษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ PHOH นางสาวกมลชนก วรสิทธิ์ PH นางสาวพิมพ์กมล เทียมปาน PH นายบัญญวัต ชอบใจ SI นายชยางกูร ภูมิกำจร PI นางสาวอรณัฐ นทีวัชระตระกูล RA นายรชต บัวขาว PY นางสาวอมรรัตน์ สุขโข RAER นางสาวกนกนภา ศิริมา NS นางสาวประภัสสร วงศ์ข้าหลวง SC นายนฤสรณ์ วุฒิคุณากร PY


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขปัญหาสิทธิ สตรีด้วย หลักศาสนาอิสลาม มมศท 102.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google