งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขปัญหาสิทธิ สตรีด้วย หลักศาสนาอิสลาม มมศท 102.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขปัญหาสิทธิ สตรีด้วย หลักศาสนาอิสลาม มมศท 102."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขปัญหาสิทธิ สตรีด้วย หลักศาสนาอิสลาม มมศท 102

2 ในอดีต ในสังคมมีความคิดว่าเพศชายเป็น หัวหน้า เนื่องมาจากศักยภาพทางด้านร่างกาย ทำให้เพศหญิงไม่ได้รับสิทธิเท่าที่ควร ถูกกีดกันทางการศึกษา การทำงาน และโอกาสมี ส่วนร่วมทางการเมือง รวมถึงการถูกกระทำต่างๆ สิทธิที่ไม่เท่า เทียม

3 ปัญหาเรื่องการถูกกด ขี่ทางเพศ ปัญหาการถูกล่อลวงไปใช้ แรงงาน ในต่างประเทศ ปัญหาการค้า ประเวณี ปัญหาสิทธิ สตรี

4 ปัญหาเรื่องการถูกกด ขี่ทางเพศ ความสำคัญ -1/3 ของผู้หญิงทั่วโลก เคยได้รับประสบการณ์ ถูกกระทำทางร่างกาย หรือทางเพศจากคน ใกล้ชิด - ผู้หญิงจำนวนหนึ่งต้อง ทนทุกทรมานกับการ ถูกกดขี่และไม่สามารถ หลุดพ้น

5 กรณีศึกษา - ในประเทศเยเมนมีกฏหมายว่า ผู้ชายสามารถ แต่งงานกับ เด็กผู้หญิง ได้โดยไม่ผิด กฏหมาย - กฎหมายกำหนดว่า ต้องให้เด็กผู้หญิงโตก่อน ถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้แต่ส่วนใหญ่ผู้ชาย มักจะละเลย และไม่มีบทลงโทษผู้ชายที่ผิด กฏ - จึงพบเห็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ตั้งครรภ์อยู่บ่อยๆ ในประเทศแห่งนี้ สภาพ ปัญหา

6 หลักคำสอน ของศาสนา อิสลามที่ เกี่ยวข้อง - อิสลามมองว่าสถาบันการแต่งงานเป็นสิ่งที่สถาบันแห่ง คุณความดีและมีความงดงาม ท่านนบี ( ซ. ล.) กล่าวว่า “ ผู้หญิงนั้นคือ คู่แฝดของผู้ชาย ” ดังนั้น การพร้อมใจกันของทั้งสองเป็นสิ่งสำคัญในการ สร้างความสุขและความมั่นคงในครอบครัว ” ดังนั้น อิสลามจึงส่งเสริมให้ผู้หญิงได้เลือกคู่ครองด้วย ตัวเองควบคู่กับการเห็นชอบของผู้ปกครอง - อัล - กุรอ่าน กล่าวถึงการหย่าร้างว่าต้องเป็นไปด้วยความ พอใจของทั้งสองฝ่าย “ แต่ถ้าทั้งสอง ( สามี - ภรรยา ) ต้องการ หย่า อันเกิดจากความพอใจและการปรึกษาหารือกันจากทั้ง สองคนแล้ว ก็ไม่มีบาปใด ๆ แก่เขาทั้งสอง ” (2: 227)

7 - เคยมีผู้หญิงที่ถูกพ่อแม่ บังคับให้แต่งงานกับชายที่ เธอไม่ชอบได้มาร้องเรียนต่อ ท่านนบี ( ซ. ล.) และท่าน ยอมรับในการร้องเรียนและ ให้ยกเลิกการแต่งงานนั้น และสตรีมุสลิมยังมีสิทธิใน การบอกเลิกสามีหากเธอ ไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดี

8 หลักคำสอนของอิสลามสามารถสื่อได้ว่าเมื่อ การปัญหาการกดขี่ทางเพศ หรือการกระทำๆก็ ตามที่ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ดีต่อผู้หญิงสำหรับ ผู้หญิงนั้นสามารถบอกเลิกกับคู่สมรสได้ วิเคราะห์ปัญหา หากนำหลักคำสอนนี้มาใช้ ก็จะสามารถลดปัญหาการกดขี่ทางเพศ จากคนใกล้ชิดได้

9 ข้อสรุป ปัญหาเกิดจากคน ใกล้ชิด - การกดขี่ทางเพศ - การทำร้าย ร่างกาย สามารถแก้ได้ด้วยหลัก คำสอนที่ว่าสามารถบอก เลิกกับคู่สมรสได้ในกรณี ที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่ เหมาะสม และการแต่งงานต้อง พร้อมทั้งสองฝ่าย การลดลงของ ปัญหา คู่สมรสที่เกิด ปัญหาแยกกัน อยู่ ( หย่า )

10 ข้อเสนอแ นะ ในความเป็นจริงการจะแยกกันอยู่หรือหย่าเพื่อ แก้ไขปัญหาอาจทำไม่ได้จริงๆเนื่องจากฝ่าย หญิงอาจจะต้องพึ่งพาฝ่ายชายหรือฝ่ายชาย ไม่ยอม ดังนั้นอาจจะต้องมีกระบวนการอื่นๆมา เพื่อช่วยแก้ปัญหา อย่างเช่น กระบวนการทาง กฎหมาย

11 อ้างอิง http://writer.dekd.com/cammy/story/viewlongc.php?id=486572&chapter=22 1 http://www.oknation.net/blog/naichumpol/2009/05/15/entry-1 http://www.deklanghong.com/sites/default/files/cover-picture/20141121- thumb300x150.jpg https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8 %98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5

12 สมาชิกกลุ่ม นางสาว กาญจนา แสงสว่าง 5824376 KAEG นางสาว ชนิกานต์ เหลืองอร่าม 5824080 KAAC นางสาว อรรจนา สังข์ฉายา 5824109 KAAC นางสาว ปพิชญา หล่อศุภสิริรัตน์ 5824026 KACB นางสาวณัฐภารัตน์ ศุภฤดี 5809297 NSNS นางสาวโมนิกา พรเจริญสุขกุล 5813361 EG นางสาวณัฐพร คำอุด 5826011 NW นางสาวณัฐรดา วิชานุชิต 5808020 PH นางสาวนิมิตรา ศรีมูล 5827008 AMPH นายภัทรดิฐษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ 5808196 PHOH นางสาวกมลชนก วรสิทธิ์ 5808111 PH นางสาวพิมพ์กมล เทียมปาน 5808040 PH นายบัญญวัต ชอบใจ 5801152 SI นายชยางกูร ภูมิกำจร 5822021 PI นางสาวอรณัฐ นทีวัชระตระกูล 5802176 RA นายรชต บัวขาว 5803121 PY นางสาวอมรรัตน์ สุขโข 5828033 RAER นางสาวกนกนภา ศิริมา 5809269 NS นางสาวประภัสสร วงศ์ข้าหลวง 5805087 SC นายนฤสรณ์ วุฒิคุณากร 5803103 PY


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขปัญหาสิทธิ สตรีด้วย หลักศาสนาอิสลาม มมศท 102.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google