งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FORTH IP DSLAM FORTH IP DSLAM front & back.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FORTH IP DSLAM FORTH IP DSLAM front & back."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 FORTH IP DSLAM FORTH IP DSLAM front & back

3 FORTH IP DSLAM

4 FORTH IP DSLAM

5 Command Structure There are three-level command structure used in the system. All commands have the following general format: <Action><Group><Sub group><Sub sub group> <tag1 value1>Ö<tagN valueN>

6 1. Action : คำสั่งที่ใช้ในการ access data บน DSLAM เช่น get , modify, delete , create เป็นต้น
2. Group & Subgroup : การระบุประเภทของparameter เช่น port, interface 3. tag value : หมายเลขของ interface แต่ละประเภท เช่น dsl -0 , portid 1

7 CLI Command Brief Description
<action> Description get Used to view information of the selected identifier and parameters. modify Used to set or modify existingconfiguration of objectscorresponding to the identifier and parameters. reset Used to reset a port of system.

8 <action> Description
Create Used to create configuration of objects corresponding to the identifier and parameters. Delete Used to delete configuration of objects corresponding to the identifier and parameters. If the delete action is confirmed, the configuration of objects will no longer exist.

9 <action> Description
help Used to view the detailed usage of CLI commands. reset Used to reset a port of system. reboot Used to restart the system. save Used to save th configuration to Flash RAM

10 <action> Description
logout Used to terminate the CLI. Commit Used to commit the active configuration to the flash. passwd Used to change the password associated with a user login. apply Used to apply a configuration file stored on the system download Used to download a binary, configuration or user specific file from theremote host.

11 <action> Description
list Used to list the Configuration or binary files stored on the unit Remove Used to remove a configuration or binary file stored on the unit upgrade Used to upgrade a configuration or binary file stored on thesystem

12 <action> Description
alias Used to create an alias for any CLI command. unalias Used to delete an alias. prompt Used to set the new CLI prompt. traceroute Used to trace the route to the specified destination.

13 CLI Command – Group <group> Description
Interface This uniquely identifies the interface, for which information is being displayed. It maybe:eth-0, eth-1, atm- *, aal5-*, ,eoa-* , dsl-*, dslf-*, dsli-*,aggr-*, ehdlc-*.

14 <group> atm,oam,ethernet,eoa,lacp,garp,gvrp,gmrp,
vlan,bridge,stp, ip,arp,dhcp,srmon,adsl, dsl,user,system,nbsize,traps,trace,clfr,irl, filter,igmpsnoop,acl,aggr,sntp,snmp,sched, ehdlc,actstdby,rdncy

15 Factory Default Parameter
-Port Uplink 1 IP / Speed Auto Duplex Auto management vlan 1 -Vlan Database Vlan 1 -Bridge Port ID 1-48 (ADSL Port 1-48 PVC 1) ID 385 (Uplink 1) -ATM VC VPI 1 VCI 32 all port -ADSL Downstream 256 kbps Upstream 128 kbps Standard ADSL2+ Auto

16 ขั้นตอนการคอนฟิก DSLAM ผ่าน port console
1. ใช้โปรแกรม terminal emulation software ตั้ง bit rate ดังนี้ Bits per second : Data bits : 8 Parity : None Stop bits : 1 Flow control : None

17

18 User & Password : admin login: admin password: admin Login Successful $ แก้ไข หมายเลข IP ของ Port uplink 1 (ETH-0) $modify ethernet intf ifname eth-0 ip x.x mask

19 3. สร้าง VLAN สำหรับ User ให้กำหนด
จะมีค่าเริ่มต้น ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป 24 Ports $create vlan static vlanid xx vlanname name egressports untaggedports # กรณีที่ต้องการแก้ไขรายละเอียด VLAN ใช้คำสั่ง Modify $modify vlan static vlanid xx vlanname name egressports untaggedports

20 4. เมื่อสร้าง VLAN สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ต
แล้ว ต้องทำการแก้ไขค่า gvrp ให้ตรงกับ VLAN ที่จะใช้งาน ( เปลี่ยนหมายเลข portid จนครบตามจำนวนพอร์ท) modify gvrp port info portvlanid xx ingressfiltering true portid 1 modify gvrp port info portvlanid xx ingressfiltering true portid modify gvrp port info portvlanid xx ingressfiltering true portid 48

21 5. สร้าง Default Gateway เพื่อเป็น Gateway
ในการติดต่อออกสู่ IP Network โดยต้อง กำหนด ให้ตรงกับ Gateway ของจังหวัดตัวเอง $create ip route ip gwyip X.X mask 6. สร้าง SNMP Host เพื่อกำหนด IP Address ของ คอมพิวเตอร์ที่จะใช้เป็น NMS สำหรับการดูแล DSLAM (ไม่เกิน 4 IP) $create snmp comm community forth rw $create snmp host ip xx.xx.xx.xx community forth $create snmp traphost ip xx.xx.xx.xx community forth version v1

22 ทดสอบ Ping ไปยัง Gateway
## กรณีสร้าง SNMP Host ผ่าน Port Management ให้กำหนด IP Address ที่ Port NMS (ETH-2) $create ethernet intf ifname eth-2 ip mask ทดสอบ Ping ไปยัง Gateway $ ping ip gateway 64 bytes of data from xx.xx.xx.xx, seq=0 ttl=255 rtt =20 msec 64 bytes of data from xx.xx.xx.xx, seq=1 ttl=255 rtt =10 msec 64 bytes of data from xx.xx.xx.xx, seq=2 ttl=255 rtt =10 msec 64 bytes of data from xx.xx.xx.xx, seq=3 ttl=255 rtt =10 msec Ping Statistics 4 packets transmitted, 4 packets received, 0 percent packet loss

23 7. อย่าลืมบันทึกค่า Config ลงใน Flash
$ commit ตรวจสอบค่าที่ Config โดยใช้ Command $get ค่า IP Address $ get ip address

24 ค่า vlan ที่กำหนดให้ออก internet
$get vlan static $get vlan static vlanid xx ค่า vlan แต่ละ port $ get gvrp port info portid xx

25 ค่า IP gateway ไปยัง IP Network
$get ip route ip mask ค่า snmp ที่กำหนดให้เป็น nms $ get snmp host ค่า status แต่ละ ethernet (eth-0,1,2) $ get ethernet intf ifname eth-x

26 สร้าง Downlink ที่ port uplink 2

27 1.กำหนด learning status ที่ Uplink 1(eth-0)ให้เป็น disable
$modify bridge port intf portid 385 learning disable $ get bridge port intf portid 385 Port Id : IfName : eth-0 Max Unicast Addresses : Learning Status : Disable Port Oper Status : Enable Port Admin Status : Enable Sticky Status : Disable FDB Modify : Enable Acl Global Deny Apply : Disable Acl Global Track Apply : Disable ProxyArpStatus : disable Sensed IfIndex : - ArpTStatus : Disable Directed ARP status : Disable Port Type : trusted

28 2.กำหนด Uplink 2(eth-1) เป็น Downlink
$create ethernet intf ifname eth-1 type downlink enable $create bridge port intf portid 386 ifname eth-1 learning enable status enable $modify bridge mode enable 3.modify ค่า VLAN ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ Uplink 2 $modify vlan static vlanid xx egressports untaggedports

29 $commit อย่าลืมบันทึกค่าที่ config ด้วยคำสั่ง
@ DSLAM ตัว Slave ให้ Configure ในลักษณะเดียวกันกับ DSLAM ตัว Master ซึ่งจะเปลี่ยนเฉพาะหมายเลข IP Address ซึ่ง IP Address แต่ละตัวจะต้องไม่ซ้ำกัน

30 Command ที่ใช้ตรวจสอบสถานะต่างๆ
$ get interface stats [ifname interface-name] Interface name :eth-*,atm-*,aal5-*, eoa-*, dsl-*, dslf-*,dsli-*, aggr-*, ehdlc-*. Example: $ get interface stats ifname eth-x $ get interface stats ifname dsl-xx $ get interface stats ifname aal5-xx $ get interface stats ifname atm-xx

31 Display: $ get interface stats ifname eth-0
Interface : eth Description : eth-0 Type : ETHERNET Mtu : 1500 Bandwidth : Phy Adddr : 00:1F:05:02:3D:74 Last Change(sec) : Unknown Prot Pkts : 0 Admin Status : Up Operational Status : Up In Octets : Out Octets : In Discards : Out Discards : 0 In Errors : Out Errors : 0 In Ucast Pkts : Out Ucast Pkts : 10572 In Mcast Pkts : Out Mcast Pkts : 0 In Bcast Pkts : Out Bcast Pkts : 13 LinkUpDnTrapEnable : Enable Promiscous Mode : True Connector Present : True CounterDiscontTime : 0 HC In Octets : 0x001273e52 HC OutOctets : 0x0000bee6a

32 $ get interface stats ifname dsl-4
Interface : dsl Description : dsl-4 Type : Adsl Mtu : 0 Bandwidth : Phy Adddr : 00:00:00:00:00:00 Last Change(sec) : Unknown Prot Pkts : 0 Admin Status : Up Operational Status : Up In Octets : Out Octets : In Discards : Out Discards : 3173 In Errors : Out Errors : 0 In Ucast Pkts : Out Ucast Pkts : 60097 In Mcast Pkts : Out Mcast Pkts : 0 In Bcast Pkts : Out Bcast Pkts : 0 LinkUpDnTrapEnable : Enable Promiscous Mode : False Connector Present : True CounterDiscontTime : 0 HC In Octets : 0x HC OutOctets : 0x0002e090c

33 $get atm vc intf [ifname interface-name]
Ifname : aal5-xx Example: $ get atm vc intf ifname aal5-0 VC IfName : aal Low IfName : atm-0 VPI : VCI : 32 Admin Status : Up Oper Status : Down Aal5 Tx Size : Aal5 Rx Size : 1536 AAL Type : aal AAL5 Encap : llcmux Channel : interleaved Last Change (sec) : 0 MgmtMode : Data Row Status : active VC Type : pvc VC Topology : Point to Point Max simultaneous protocol : 1 Auto Status : Disable Auto VC Mux Forced Protocol : None Auto Sense Trigger Type : dynamic Auto Curr Sensed Encaps Type: none Ctl Pkts Group Id : none Auto Supported Protocol : pppoa eoa ipoa

34 $ get atm vc stats ifname aal5-1
Low IfName atm VC IfName : aal5-1 VPI : VCI : 32 Total Tx Cells count : Total Rx Cells count : 0 CLPI 0 Rx Cells count : 0 Rx Pkts Rejected count : 0 $ get atm aal5 stats ifname aal5-1 Low IfName : atm-1 VC IfName : aal5-1 VPI : VCI : 32 Tx Frames count : Rx Frames count : 0 Tx Bytes count : Rx Bytes count : 0 CRC Errors count : Oversized SDU : 0

35 $ get ethernet intf ifname eth-0
Interface : eth-0 Type : Uplink UseDhcp : False IP Address : Mask : Pkt Type : ALL Orl(mbps) : 300 Configured Duplex : auto Duplex : Full Configured Speed : auto Profile Name : SPPROFILE Mgmt VLAN Index : - Mgmt S-VLAN Index : - Mgmt T-VLAN Index : 0 Tagged Mgmt PDU Prio : 0 trfclassprofileid : 2 Ctl Pkts Instance Id : Ctl Pkts Group Id :none M2VMacDbId : none Speed : 100BT Oper Status : Up Admin Status : Up

36 $ get gvrp port info portid 1
Port VLAN Index : Accept Frame Types : all Ingress Filtering : True Gvrp Status : disable Failed Registrations : 0 Last Pdu Origin : 00:00:00:00:00:00 Restricted Vlan Registration : False GVRP Packet's Prio : 0 PS VLAN Index : Port Provider Status : disable CtoS Profile Id : none

37 $ get bridge forwarding
MAC Addr PortId VlanId Status 00:1F:05:02:32:D Learned 00:01:38:B5:A6:3E Learned 00:01:38:B8:DB:FA Learned 00:02:CF:DD:06: Learned 00:02:CF:DD:06:CF Learned 00:02:CF:DD:07:FC Learned 00:04:ED:95:F3:A Learned 00:0E:50:A0:04:4A Learned 00:13:F7:46:22:C Learned 00:14:7F:07:67: Learned 00:14:7F:57:8D: Learned 00:14:7F:8B:CE:FE Learned 00:1F:9F:10:85: Learned 00:90:D0:06:CC:A Learned 00:90:D0:22:DD: Learned 00:90:D0:22:EC:9D Learned 00:90:D0:22:FD:5F Learned 00:90:D0:24:4F:4E Learned

38 ADSL Line Profile Commands
$get adsl line profile [ifname ifname] Ifname:dsl-xx Example: $ get adsl line profile ifname dsl-1 showview atur IfName : dsl-1 ADSL ATUR Configuration : Target Snr Margin(dB/10) : Dnshift SnrMargin(dB/10) : 30 Upshift SnrMargin(dB/10) : Min Upshift Time(sec) : 30 Min Dnshift Time(sec) : Fast Min Tx Rate(bps) : 0x7d00 Intl Min Tx Rate(bps) : 0x7d Fast Max Tx Rate(bps) : 0x7d000 Intl Max Tx Rate(bps) : 0x7d Max Intl Delay(ms) : 16 MSG Min Us : Minimum Snr Margin(dB/10) : 0 Maximum Snr Margin(dB/10) : 310 PSD MoD Enable : PsdMaskDisable PsdMod FallBackEnable : True Max Nom PSD(dB/10) : 0 Max Nom AtpPsd(dB/10) : Rate Adaptation : adaptAtRuntime Min INP : Inp0 Upstream PSD Mask :

39 $ get adsl line intf ifname dsl-1
Line Type : interleavedOnly Coding Type : dmt GsUtopia L2TxAddr : GsUtopia L2RxAddr : 2 GsUtopia L2RxAddr2nd : GsUtopia L2TxAddr2nd : -1 Gs Clock Type : oscillator Gs Action : startup Trans Atuc Cap : ansit1413 q9921PotsNonOverlapped q9921PotsOverlapped q9922potsNonOverlapeed q9923Readsl2PotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsOverlapped q9923Adsl2PotsNonOverlapped q9923AnnexMPotsExtUsNonOverlapped q9925AnnexMPotsExtUsNonOverlapped q9925AnnexMPotsExtUsOverlapped Trans Atuc Actual : q9921PotsNonOverlapped Trans Atuc Config : ansit1413 q9921PotsNonOverlapped q9923Readsl2PotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsOverlapped q9923Adsl2PotsNonOverlapped q9923AnnexMPotsExtUsNonOverlapped q9925AnnexMPotsExtUsNonOverlapped q9925AnnexMPotsExtUsOverlapped GsDmtTrellis : trellisOn Trans Atur Cap : - PM Conf PMSF : L3ToL0StateForce Line DELT Conf LDSF : inhibit Curr Output Pwr(dBm/10) : DS Bin SNR Update : Enable Bin Number Number of bits/bin

40 Create Command ที่ใช้งานบ่อยๆ
$create vlan static vlanid xx vlanname name egressports …………24… untaggedports …….. 24…..48 $create ip route ip gwyip X.X mask $create snmp comm community forth rw $create snmp host ip xx.xx.xx.xx community forth $create snmp traphost ip xx.xx.xx.xx community forth version v1 $create ethernet intf ifname eth-1 type downlink enable $create bridge port intf portid 386 ifname eth-1 learning enable status enable

41 Modify command ที่ใช้งานบ่อยๆ
$modify ethernet intf ifname eth-0 ip x.x mask $modify gvrp port info portvlanid xx ingressfiltering true portid 1 $ modify adsl line intf ifname dsl-xx disable $ modify adsl line intf ifname dsl-xx enable

42 ADSL line profile configuration Command
1M/512kbps $ modify adsl line intf ifname dsl-xx disable $ modify adsl line profile ifname dsl-xx atucintlmaxtxrate 0xfa000 (down) $ modify adsl line profile ifname dsl-xx aturintlmaxtxrate 0x7d000 (UP) $ modify adsl line intf ifname dsl-xx enable

43 ADSL line profile configuration Command
2M/512kbps $ modify adsl line intf ifname dsl-xx disable $ modify adsl line profile ifname dsl-xx atucintlmaxtxrate 0x1f4000 (down) $ modify adsl line profile ifname dsl-xx aturintlmaxtxrate 0x7d000 (UP) $ modify adsl line intf ifname dsl-xx enable ##ในระบบ CLI จะนับ Port เริ่มต้นที่ 0

44 การกำหนดความเร็วของ DSL Port โดยผ่านทาง CLI ต้องกำหนดเป็นค่าตัวเลขที่อยู่ในรูปแบบเลขฐาน 16
เลือกที่ Dec

45 ใส่ค่าตัวเลขลงไป 128kbps ใส่ 128000
เลือกที่ Hex เพื่อแปลงเป็นเลขฐาน 16

46 ค่าที่ปรากฏจะเป็นเลขฐาน 16
> 1F400

47 ADSL mode configuration Command
gdmt mode $ modify adsl line intf ifname dsl-x LineTransAtucConfig q9921PotsNonOverlapped adsl2 mode $ modify adsl line intf ifname dsl-x LineTransAtucConfig q9923Adsl2PotsNonOverlapped adsl2+ mode $ modify adsl line intf ifname dsl-x LineTransAtucConfig q9925Adsl2PlusPotsOverlapped

48 ADSL mode configuration Command
adsl2+ annex_m mode $ modify adsl line intf ifname dsl-4 LineTransAtucConfig q9925AnnexMPotsExtUsNonOverlapped q9925AnnexMPotsExtUsOverlapped !!!!!! disable line intf ก่อนทุกครั้ง !!!!! !!!Default adsl mode เป็น Auto

49 DSL VPN Configuration 1. สราง VLAN โดยกำหนด Bridging Mode ของ VLAN ใหเปน Unrestricted mode $create vlan static vlanname xxxx vlanid xxx egressports x 385 untaggedports x bridgingmode unrestricted 2. แกไขคา gvrp ใหตรงกับ VLAN ที่จะใชงาน $modify gvrp port info portvlanid xx ingressfiltering true portid xx

50 DSL VPN Configuration 3. กรณีใช้งานที่ Port Dslam ที่เป็นSlave (stack)
Master : $create vlan static vlanname xxxx vlanid xxx egressports untaggedports none bridgingmode unrestricted Slave : $create vlan static vlanname xxxx vlanid xxx egressports x 385 untaggedports x bridgingmode unrestricted $modify gvrp port info portvlanid xx ingressfiltering true portid xx

51 อย่าลืมบันทึกค่าที่ config ด้วยคำสั่ง
$commit

52 LAB: IP DSLAM Config New Site
Console uplink1 utp cable IP Address xx.xx / 24 Vlanname lab_dslam Snmp host 10.xxx.xxx.xxx IP gateway xxx.xxx Vlanid Nms port Eth Downlink type Portid gdmt , 4-6 adsl2 , 7-10 adsl2+


ดาวน์โหลด ppt FORTH IP DSLAM FORTH IP DSLAM front & back.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google